Publicerad 6 december 2022

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Några resultat från årets undersökning

  • 125 kommuner har fått ett resultat i årets brukarundersökning inom IFO och totalt har cirka 10 000 brukare svarat på någon av enkäterna. Den största enkäten är den inom ekonomiskt bistånd som utgör cirka hälften av alla svar. Svarsfrekvensen för IFO totalt har ökat från 37 procent (2021) till 42 procent (2022).
  • Missbruks- och beroendevården har även 2022 högst andel positiva resultat på flera frågor.
  • Stor förbättringspotential finns för individens möjlighet att påverka sitt stöd. Här har flera målgrupper en lägre andel positiva svar i jämförelse med övriga frågor.
  • Både vårdnadshavare och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården svarar mindre positivt jämfört med andra målgrupper på frågan om deras situation har förändrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
  • En stor skillnad jämfört med förra årets resultat är att kvinnor svarar mer positivt än män på frågan hur vårdnadshavare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever hur deras situation har förändrats sedan kontakten med socialtjänsten inleddes.
  • De flesta skillnaderna mellan könen finns bland ungdomar (13+) inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pojkar svarar mer positivt än flickor på de fyra frågor som visas i diagrammet nedan.
  • Pojkar inom den sociala barn- och ungdomsvården har svarat mer positivt i årets undersökning jämfört med förra året på frågan hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren (jmf. 86 procent år 2021).
Skillnad mellan kön inom den sociala barn- och ungdomsvården, andel positiva svar

Ta del av det fullständiga resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Webbinarium 16 januari 2023

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultat från 2022 års brukarundersökning om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg, följer upp genomförandet och delar erfarenheter med varandra.

Mer information samt länk till anmälan

Strukturerat arbete gav en fördubbling i antalet deltagare på Gotland - och ökat intresse från chefer och medarbetare

Lärande exempel: Modell för genomförande av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg på Gotland

Region Gotland ville öka antalet deltagare i brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg, efter att ha deltagit i undersökningen sedan 2016 med varierat resultat.

Stöd för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet (PDF)Pdf, 532 kB.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR