Publicerad 22 mars 2021

Statistik om socialtjänst

SKR samlar in statistik genom brukarundersökningar inom socialtjänsten. Dessutom samarbetar SKR med Socialstyrelsen om Öppna jämförelser. All statistik publiceras i Kolada.

Funktionshinderområdet, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet som SKR stöttar kommuner och privata aktörer att genomföra för boenden och boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Uppdateras årligen.

Funktionshinder, brukarundersökning

Individ- och familjeomsorg, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning som SKR stöttar kommuner att genomföra inom myndighetsutövande/utredande verksamheter i social barn- och ungdomsvård (till ungdomar 13 år och äldre samt vårdnadshavare till barn och unga 0-20 år), missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd. Uppdateras årligen.

Individ- och familjeomsorg, brukarundersökning

Placerade barn och unga, brukarundersökning

Resultat av den nationella brukarundersökning som SKR stöttar kommuner och privata aktörer att genomföra om stödet till ungdomar placerade i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB. Uppdateras årligen.

Placerade barn och unga, brukarundersökning

Öppna jämförelser: Ekonomiskt bistånd

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om ekonomiskt bistånd. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser: Funktionsnedsättning, LSS

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – funktionsnedsättning LSS

Öppna jämförelser: Funktionsnedsättning, socialpsykiatri

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – funktionsnedsättning socialpsykiatri

Öppna jämförelser: Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Krisberedskap inom socialtjänst/kommunal hälso-och sjukvård

Öppna jämförelser: Missbruks- och beroendevård

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om missbruks- och beroendevård. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevård

Öppna jämförelser: Motverka hemlöshet

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Undersökningen sker vartannat år.

Öppna jämförelser: Motverka hemlöshet

Öppna jämförelser: Social barn- och ungdomsvård

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om social barn- och ungdomsvård. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser: Våld i nära relationer

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om kommunernas arbete inom området våld i nära relationer. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Våld i nära relationer

Öppna jämförelser: Äldreomsorg

Indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens kommunenkät om äldreomsorg. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser: Äldreomsorg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset