Publicerad 12 april 2024

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet fokuserar på kvaliteten i kontakten med handläggare inom myndighetsutövningen. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning, som söker eller har stöd enligt SoL eller LSS.

Uppstart av 2024 års undersökningar

Anmälan till 2024 års brukarundersökningar öppnar den 25 mars 2024.

Den 25 mars och den 2 april håller SKR kostnadsfria uppstartsmöten för att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Anmälan för socialtjänsten till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Undersökningen genomförs med undersökningstjänsten från Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

2023 års resultat

  • Under 2023 har undersökningen genomförts som en nationell brukarundersökning och 33 kommuner har fått ett resultat. Totalt har 688 brukare svarat på enkäten vilket nästan är en fördubbling av antal svar jämfört med förra året. Svarsfrekvensen är 39 procent.
  • Generellt är resultaten positiva. De frågor som har högst andel positiva svar (93 procent) är om handläggaren på mötet förstod vad brukaren sa, om brukaren fick säga det som var viktigt och om handläggaren pratade så att brukaren förstod.
  • På frågan om brukaren fick säga det som var viktigt under mötet redovisas ingen skillnad mellan kvinnor och män.
  • De frågor som har lägst resultat är om brukaren fick välja var hen skulle träffa handläggaren (63 procent positiva svar) och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt i mötet med handläggaren (45 procent positiva svar). Resultaten överensstämmer med resultatet i pilotundersökningen 2022.
  • Kvinnor svarar i högre grad positivt än män. Exempelvis uppger en större andel kvinnor att de fick veta vad mötet skulle handla om i förväg. I brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som riktar sig till utförare är det ett omvänt förhållande dvs män svarar i högre grad positivare än kvinnor.
  • Män svarar mer positivt på frågorna om brukaren upplever att handläggaren på mötet förstod det som brukaren sa och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt på mötet med handläggaren.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.