Publicerad 9 augusti 2021

Statistik om styrning och ledning

SKR redovisar diverse olika statistikuppgifter om styrning och ledning, till exempel om kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), effektivitet, innovation kommunal revision och om köp av verksamhet.

Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK, redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Effektvitet och produktivitet i Kolada

Nyckeltalen återspeglar kvalitet, kostnader och volymer för kommuner respektive regioner. Det är de störta verksamhetsområdena som belyses vilket innebär utbildningsområdet samt stöd- och omsorgsområdet för kommuner och hälso- och sjukvården för regioner. Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser och analyser för att utveckla den egna verksamheten.

Effektivitet och produktivitet

Innovationsbarometern

En mätning av innovation i offentlig sektor som genomfördes under 2018. Syftet är att bidra till ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga samt bidra till etablering av en återkommande undersökning. Enstaka publicering.

Innovationsbarometern

Kommunal revision

Vart fjärde år hämtar SKR in uppgifter genom enkäter till samtliga kommuner och regioner. Syftet är att presentera och analysera fakta om den revisionens förutsättningar, arbete och resultat.

Kommunal revision

Kommunal revisionsekonomi

Vart tredje eller vart fjärde år hämtar SKR in och analyserar uppgifter om samtliga kommuner och regioners revisionsekonomi.

Kommunal revisionsekonomi

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset