Publicerad 15 augusti 2022

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

Undersökningarna genomförs inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg samt till placerade barn och unga.

Brukarundersökning, utförarverksamheter funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakt funktionshinderområdet (pilot)

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Resultaten i sin helhet kan deltagande kommuner och verksamheter ta del av i enkätleverantören Enkätfabrikens resultatportal. Resultaten presenteras också öppet för alla i databasen Kolada. Under 2021 deltog 202 kommuner.

Anmälan till årets undersökningar är öppen

Det är fortfarande möjligt att göra en sen anmälan till årets brukarundersökningar. Sista dagen för sen anmälan är den 9 september, för undersökningsstart den 1 okt. Undersökningarna stänger den 31 oktober.

Läs mer på webbsidorna för respektive undersökning. Anmälan sker via Enkätfabriken.

Anmälan till brukarundersökningar 2022, Enkätfabriken

Ny undersökning testas

Ytterligare en brukarundersökning kommer att genomföras som en pilotundersökning hösten 2022. Undersökningen vänder sig till vuxna personer inom funktionshinderområdet och fokuserar på kontakten med handläggaren inom myndighetsutövningen/biståndsbedömningen.

Pilotundersökning myndighetskontakten funktionshinderområdet

Därmed byter också den tidigare brukarundersökningen inom funktionshinderområdet namn till brukarundersökning utförarverksamheter funktionshinderområdet, så att det tydligt går att särskilja de två undersökningarna.

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till. I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR