Publicerad: 19 november 2020

Brukarundersökning funktionshinderområdet

2020 års undersökning är avslutad och resultaten publiceras från den 23 november. Information om 2021 års undersökning kommer under våren.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Från och med 2020 genomförs undersökningarna med en ny, digital tjänst från Enkätfabriken. Förutom att underlätta deltagande och genomförande genom webbenkäter med uppläsning och bildstöd, finns också en möjlighet att lägga till egna, översätta enkäter till andra språk eller komplettera med tecken som stöd eller teckenspråk.

Resultat och uppföljning

  • Den 23 november kan deltagande kommuner och privata aktörer ta del av sina egna resultat från 2020 års undersökning i Enkätfabrikens resultatportal
  • Den 30 november ges tillgång till anonymiserade fritextsvar
  • Den 30 november ges möjlighet till jämförelser mellan kommunala och privata utförare i en Excelfil med alla deltagande aktörers resultat
  • Den 14 december publiceras resultaten på kommunnivå i webbtjänsten Kolada – resultat på enhetsnivå kan dröja ytterligare några veckor
  • Den 12 januari klockan 10-15 hålls ett webbinarium för att gå igenom resultaten och följa upp genomförandet och undersökningstjänsten. Dessutom ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

En bra analys av resultatet bidrar till ett kunskapsunderlag för prioritering av rätt åtgärder för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. SKR erbjuder flera olika typer av metodstöd för uppföljning och analys.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!