Publicerad 16 september 2022

Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Språnget media är en kommunal daglig verksamhet i Göteborgs stad som vänder sig till personer med lindriga och måttliga funktionsnedsättningar. Det finns plats för cirka 50 deltagare i verksamheten.

I ett förändringsarbete med stöd av välfärdsteknologi arbetar den dagliga verksamheten Språnget Media i Göteborgs stad med att ge sina deltagare (brukare) möjlighet till större självständighet, trygghet och delaktighet i vardagslivet. Språnget media hade låg svarsfrekvens och låga resultat i brukarundersökningen 2019.

Utifrån resultatet inleddes ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Utvecklingsarbetet resulterade i ett förbättrat resultat 2020 och ett ännu bättre resultat 2021. De två viktigaste åtgärderna var införandet av teknikmentorer och högre brukarinvolvering i arbetet med brukarundersökningarna.

Brukarundersökningen för 2021 visade på att fler deltagare upplever att de får vara med och bestämma och fler tycker att de gör viktiga saker. Brukarundersökningarna har blivit ett verktyg för att få kunskap om vad som behöver utvecklas och följa upp om förändringsarbetet leder till önskat resultat.

Fördjupad information om arbetet

Bakgrund

Ett övergripande mål för stadsdelsnämnderna i Göteborgs stad är att stärka funktionshinderperspektivet och förbättra samverkan kring Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Strategin för arbetet med full delaktighet utgår från den enskildes önskemål och behov.

Sedan 2018 pågår inom Göteborgs stad ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten och införandet av välfärdsteknik. Genom välfärdsteknologiskt stöd i olika former ges brukare möjlighet till högre grad av självständighet, trygghet och delaktighet i vardagslivet.

Satsningen har som syfte att öka personalens kompetens kring användning av surfplattor och appar, för att i förlängningen kunna öka deltagarnas möjlighet till kommunikation via tekniska hjälpmedel.

Göteborgs stad och daglig verksamhet har deltagit i SKR:s nationella brukarundersökningar sedan 2018. Resultaten i brukarundersökningen 2020 visade att verksamheten Språnget media fortfarande hade låg svarsfrekvens samt låga resultat för frågorna "Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?" och "Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?". Med anledning av detta var Språnget medias mål för 2021 att lägga extra fokus på delaktighet i verksamheten.

Vi kommer här att berätta om två åtgärder som Språnget media genomförde för att nå dessa mål: införandet av teknikmentorer samt ökad brukarinvolvering i arbetet med brukarundersökningen.

Införande av teknikmentorer

En av åtgärderna som Språnget media genomförde var möjligheten för verksamhetens deltagare med särskilt intresse och kunskap inom digitalisering att bli teknikmentorer. Teknikmentorers uppgift är att stötta personal inom funktionshinderverksamheterna i Göteborgs stad i olika kommunikationsstöd och digitala verktyg.

En teknikmentor arbetar med att testa välfärdsteknik, ge föreläsningar och utbilda personal i digitala hjälpmedel. Teknikmentorerna, som i dag är ca 10-15 personer, har en fast daglig verksamhet som utgångspunkt för sitt arbete.

Rollen som teknikmentor är en form av karriärväg för deltagarna och har arbetats fram inom ramen för väldfärdstekniksatsningen. Teknikmentorerna, tillsammans med personal med övergripande ansvar för välfärdteknik, kan på uppdrag bistå funktionshinderverksamheterna med bland annat att installera surfplattor samt utveckla appar och spelplattformar, där information kan presenteras i olika format som deltagare kan använda för att kommunicera eller samlas kring.

Teknikmentorerna får också uppdrag från andra förvaltningar, som till exempel Demokrati och medborgarservice. Teknikmentorerna har utvecklat en virtuell vallokal för att få fler personer med funktionsnedsättning att rösta och stöttat olika event med teknisk support.

Arbetssättet bygger på att verksamheten tänkt ”utanför boxen” och har tillit till att deltagarna kan bidra med kunskap.

Högre involvering i deltagande och analys av brukarundersökningen

En annan åtgärd som Språnget Media införde 2020 var att lägga särskilt fokus på att öka svarsfrekvensen i brukarundersökningarna, samt att öka deltagarnas delaktighet i hela processen för arbetet med brukarundersökningarna. Teknikmentorerna besökte verksamheter inom daglig verksamhet och hade med sig surfplattor som stöd för att deltagarna skulle kunna besvara frågorna.

Analysen av resultatet i brukarundersökningen genomfördes sedan i dialog med deltagarna själva på deltagarnas arbetsplatsträffar, med stöd av personal. De resultat som uppmärksammades av deltagarna och sedan presenterades för personalen, var kommunikation, information och tillgänglighet.

Utifrån analysen startade verksamheten sedan ett arbete med att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta och tänka kring deltagarnas kunskaper och vilja att inkluderas.

Till exempel ville flera deltagare få information i ett sammanhang för att bättre förstå innehållet. Den personal som kommunicerar behöver prata tydligare och ibland lämna både muntlig och skriftlig information. Det behövs helt enkelt en högre grad av anpassning till deltagaren – fysiskt, digitalt, muntligt, skriftligt och bildligt.

I rollen som teknikmentor har deltagarna fått arbeta med att hitta andra sätt för kommunikation än det ”klassiska” AKK (alternativ kommunikation) som tidigare använts. Med hjälp av välfärdsteknik har kommunikationen förbättrats och utvecklats.

Arbetet har gett resultat

Resultatet av brukarundersökningen visar på att utvecklingen går åt rätt håll:

  • I undersökningen år 2021 upplevde fler brukare att de får vara med och bestämma: 96 procent på Språnget Media jämfört med 77 procent nationellt.
  • Fler tycker att de gör viktiga saker: 96 procent år 2021 jämfört med 78 procent året innan.
  • Teknikmentorerna får allt fler uppdrag utanför den egna verksamheten. Teknikmentorerna har haft uppdrag från bland annat FUB och stöttat med teknisk support vid olika event. Under Frihamnsdagarna medverkade teknikmentorerna som programledare genom att hålla i två poddar och intervjua gäster.

Daglig verksamhet inom Göteborg stad fortsätter att delta i SKR:s nationella brukarundersökning. Brukarundersökningen för 2022 har precis startat och verksamheten avvaktar resultatet för att följa upp om de aktiviteter som görs förbättrar resultaten.

Medskick till den som tar del av exemplet

Den viktigaste slutsatsen är att tänka nytt och ha tillit till att deltagarna kan bidra med kunskap.

Utgångspunkten har varit att deltagarna själva vet vad som är bäst för dem och att de får vara experter istället för att personalen är det.

Kontaktpersoner

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019-01-01 - pågående
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel