Publicerad 11 november 2022

Funktionshinder

SKR:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKR ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

SKR:s positionspapper, funktionshinder och delaktighet

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKR:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Stöd för prognos av boende enligt LSS

SKR har tagit fram ett stöd till prognos för boende enligt LSS. Dokumentet syftar till att utgöra ett handfast stöd i kommunernas arbete med att prognosticera behovet av boende enligt LSS fem år framåt.

Stöd för prognos av boende enligt LSS (PDF) Pdf, 3 MB.

Metodstöd

I skriften finns det också ett metodstöd. Metodstödet är utformat för att guida arbetet med att ta fram en prognos utifrån en strukturerad genomgång av behov, tillgång och förutsättningar inom kommunen. Det är utformat för att skapa ett helhetsunderlag för alla typer av kommuner, men vilka steg som är relevanta och det praktiska genomförandet kommer givetvis att skilja sig åt utifrån lokala förutsättningar.

Metodstöd - prognos av boende enligt LSS (PDF) Pdf, 550 kB.

En viktig framgångsfaktor, för att gradvis öka träffsäkerheten i prognoserna, är att varje år jämföra tidigare prognos med utfall och dra lärdomar för det fortsatta arbetet

Ramavtal för upphandling av gruppbostadsplatser

Många kommuner har svårigheter att tillgodose antalet gruppbostadsplatser som behövs. Adda (tidigare SKL Kommentus) har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet.

Ramavtal och stödmaterial för upphandling av gruppbostadsplats, Adda

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer, ökar också behovet av kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. I dagsläget saknas ofta både kunskaper och åtgärder när det gäller aktiviteter och boende för äldre personer med IF.

Detta nationella projekt ska ta fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med IF. Projektet kommer också att utbilda fyra grupper med äldre personer med IF till experter på åldrande. Målet är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektägare är Länsförbundet FUB Västmanland och projektet delfinansieras av bl.a. SKR. Projekttid tre år, avslutas i juli 2023.

Projektet Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från regionerna i landet.

För 2022 prioriterade nätverket följande områden:

 • Brukarinflytande och delaktighet
 • Psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Digitalisering
 • Arbetsliv, ekonomisk trygghet
 • Kompetensförsörjning och rekrytering
 • Åldrande
 • Jämlik vård och omsorg

Varje län bestämmer själva vilka områden som de avser att arbeta med under året.

Nätverk Nationella kompetensrådet (NKR)

Nationella kompetensrådet består av representanter från mer än 20 olika län. Representanterna arbetar med funktionshinderfrågor med fokus på kompetens och kompetensförsörjning. Rådet är en viktig och drivande kraft inom området. Kompetensrådet träffas i snitt två gånger per år. Rådet bildades 2014 under ESF-projektet Carpe. Sedan januari 2022 är SKR värdorganisation för NKR.

Områden som rådet arbetar eller har arbetat med:

 • Kompetenscentrum funktionshinder
 • Skyddad yrkestitel undersköterska
 • Stödpedagogutbildning
 • AID-kodning för titulatur stödassistent och stödpedagog
 • Yrkesresan

Information om Yrkesresan

Om du har frågor kring rådets verksamhet och/eller kompetensfrågor kontakta Nationella kompetensrådet genom kontaktformuläret på webbsidan.

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs.

Anställa personer med funktionsnedsättning till välfärden

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserar på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKR att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR