Publicerad 19 januari 2022

Brukarundersökningen individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

2021 års brukarundersökning är avslutad. Deltagande kommuner och verksamheter kan ta del av sitt resultat i Enkätfabrikens resultatportal och resultaten presenteras öppet i databasen Kolada.

Resultatet i korthet 2021

Totalt deltog 133 kommuner i årets undersökning, och brukarna gav totalt 8 223 svar.

Skillnaden i de sammantagna resultaten för samtliga målgrupper inom IFO är små i förhållande till tidigare år, men det finns både positiva och negativa trender inom olika målgrupper.

Personer som får stöd inom ekonomiskt bistånd är mer positiva i år i flera av undersökningens frågor, jämfört med förra året. Unga över 13 år är genomgående mindre positiva i år i samtliga frågor, jämfört med förra året. Missbruks- och beroendevården har även 2021 högst andel positiva resultat.

Stor förbättringspotential finns för individens möjlighet att påverka sitt stöd. Här har flera målgrupper en lägre andel positiva svar, i jämförelse med övriga frågor.

Skillnaden mellan kön har framför allt ökat inom målgruppen unga över 13 år, där tjejerna är mindre nöjda än killarna.

Ta del av det fullständiga resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Uppstartsmöte för 2022 års undersökning

Den 15 mars öppnar anmälningsportalen för 2022 års brukarundersökning inom IFO. Samma dag håller SKR ett uppstartsmöte klockan 10 - 12, med information om undersökningen. Sista dag för kommunerna att anmäla sig till undersökningen är den 1 juni, och undersökningen beräknas öppna den 1 september.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset