Publicerad 25 april 2022

Brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

2021 års brukarundersökning inom funktionshinderområdet är avslutad. Deltagande kommuner och verksamheter kan ta del av sitt resultat i Enkätfabrikens resultatportal och resultaten presenteras öppet i databasen Kolada.

Resultatet i korthet 2021

I årets undersökning deltog 177 kommuner och elva privata aktörer. Totalt lämnade brukarna 34.415 svar, då många brukare svarar på två enkäter - en om sitt boende/boendestöd och en om daglig verksamhet/sysselsättning.

Generellt är resultaten positiva, med en liten förbättring över tid för nästan alla frågor, från 2016 till 2021. Män svarar även i år mer positivt på de flesta frågor, med några undantag. Till exempel anger fler kvinnor än män med boendestöd och sysselsättning att de får bestämma om saker som är viktiga för dem.

Kvinnor känner sig fortsatt mer otrygga än män, särskilt i servicebostäder och boenden inom socialtjänstlagen.

Frågor om kommunikation och inflytande har sammantaget de lägsta resultaten även i årets undersökning.

Resultat från tidigare år

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Viktiga datum för brukarundersökningen 2022

15 mars: Anmälningsportalen för kommuner öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.

Anmälningsportalen för brukarundersökningar, Enkätfabriken

13 april: Anmälningsportalen för privata aktörer öppnar för anmälan och beställning av tilläggstjänster.

Uppstartsmöte 13 april för privata aktörer inom funktionshinderområdet

6 maj: Sista dag att beställa helt nya tilläggsfrågor, det vill säga tilläggsfrågor som inte redan ställts av någon aktör tidigare år.

1 juni: Sista dag för anmälan och beställning av tilläggsfrågor, översättningar och övriga användarstöd.

10 augusti: Sista dag att justera antal anmälda brukare inför undersökningsstart 1 september.

Vägledning för brukarundersökning

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen för personer med funktionsnedsättning kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet  (PDF) Pdf, 532 kB.

Ny undersökning planeras

Ytterligare en brukarundersökning planeras, en undersökning som vänder sig till vuxna personer inom funktionshinderområdet. Till att börja med blir det en pilotundersökning hösten 2022.

Pilotundersökning myndighetsutövning funktionshinderområdet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR