Publicerad 14 september 2021

Brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Anmälan för årets brukarundersökning är stängd. Kommuner kan ta del av information och ställa frågor på undersökningarnas arbetsytor (Projectplace och Samarbetsrum). Kontakta oss och ange vilken arbetsyta du vill bli inbjuden till, viainfo@skr.se

På Enkätfabrikens webbplats finns bland annat instruktionsfilmer för genomförandet samt demos för webbenkäter och utskicksportal. Det går också att ladda ner pappersenkäterna där.

Enkätfabriken

Vägledning för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom funktionshinderområdet planeras, genomförs och används. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i både kommuner och privata verksamheter och innehåller bland annat konkreta tips, prislista och tidplan.

Vägledning för genomförande funktionshinder (PDF) Pdf, 954 kB.

Viktiga datum 2021

 • 15 mars – anmälan öppnar
 • 1 juni – sista anmälningsdag om tilläggstjänster önskas
 • 1 augusti – sista anmälningsdag
 • 1 september – undersökningsperioden börjar
 • 10 september – sista anmälningsdag för sena anmälningar
 • 31 oktober – sista dag för brukare att besvara enkäter
 • 15 november – det egna resultatet finns tillgängligt i en resultatportal
 • 6 december – resultat publiceras i databasen Kolada.

Tidplan för undersökningen (PDF) Pdf, 57 kB.

Enklare för brukare att delta

SKR erbjuder en flexibel undersökningstjänst som ger ökad tillgänglighet för fler brukargrupper. Exempel på tilläggstjänster:

 • lägg till egna frågor
 • beställ översättningar till ytterligare språk
 • beställ ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Gemensam samarbetsyta

Kommunikationen sker mestadels i våra digitala samarbetsytor. Om du arbetar med brukarundersökningar och vill ha tillgång till samarbetsytorna, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan.

Informationsmaterial

Ladda ner affisch för information till brukare som ingår i målgruppen om möjligheten att delta i undersökningen. Se över och byt ut alla gulmarkeringar i affischen för att anpassa den utifrån er kommun och verksamhet. Sätt kommunens logga på affischen och välj en bild från kommunens bildbank som kan illustrera området. Glöm inte att avmarkera det gula.

Affisch riktad till brukare, funktionshinder (Word) Word, 19 kB.

Om ni inte har tid eller möjlighet att infoga en bild från kommunens bildbank går det att använda denna bild från SKR:s bildbank.

Bild brukarundersökning (JPG)

Ta del av resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat 2020

Resultat i korthet

 • 141 kommuner och 50 privata aktörer deltog.
 • Generellt är resultaten positiva, med en liten förbättring över tid på flera frågor.
 • Män svarar mer positivt på de flesta frågor, förutom när det gäller daglig verksamhet/sysselsättning där kvinnor upplever en större mening.
 • Kvinnor känner sig mer otrygga än män. Ungefär 25 procent svarar att de inte trivs i sitt hem.
 • Frågor om kommunikation får de lägsta resultaten i undersökningen där boenden har lägst resultat.

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning på funktionshinderområdet, Kolada (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF) Pdf, 1003 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset