Publicerad 6 april 2021

Socialtjänst, brukarundersökningar

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där brukarnas erfarenheter är en viktig del. Här hittar du alla brukarundersökningar som SKR samordnar inom socialtjänstområdet.

SKR vill stödja och inspirera medlemmarna att arbeta med systematisk uppföljning av kvalitet och resultat för att utveckla och förbättra sina verksamheter.

Därför har SKR under de senaste åren, tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kommuner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten. 2020 års undersökningar genomfördes mellan den 14 september och den 6 november. Resultaten finns i webbtjänsten Kolada från den 14 december 2020.

Brukarundersökningar för flera verksamhetsområden

  • Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans (enligt LSS och Socialförsäkringsbalken, SFB).
  • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
  • Brukarundersökningen till placerade barn och unga med frågor om stödet i jourhem, familjehem, stödboende eller HVB är ny från 2020 och ersätter den tidigare brukarundersökningen om ensamkommande ungdomars boendesituation. Denna grupp ingår i den nya undersökningen, som genomförs som en pilot 2020.

Från och med 2020 genomförs undersökningarna med stöd av en digital undersökningstjänst från Enkätfabriken. Samma undersökningstjänst används för alla de brukarundersökningar som SKR samordnar och stöttar kommuner och verksamheter med att genomföra.

Uppföljning och analys

De kommuner och privata aktörer som genomför undersökningar har möjlighet att ta del av sina resultat dels i en resultatportal hos Enkätfabriken, dels genom att resultaten publiceras i webbtjänsten Kolada. Resultaten är också en del i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som redovisar och jämför resultat inom kommunala verksamhetsområden som är av stor betydelse för invånarna.

En bra analys av resultatet bidrar till ett kunskapsunderlag för prioritering av rätt åtgärder för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. SKR erbjuder flera olika typer av metodstöd för uppföljning och analys.

Vikten av att fråga de som berörs för att kunna utveckla verksamheten

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset