Publicerad 20 mars 2024

Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Med goda möjligheter till utveckling och omställning kan medarbetare och verksamheter ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter. Kompetensutveckling genom hela arbetslivet skapar engagemang och är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens.

Den här strategin innefattar:

 • Erbjud kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Arbeta med kompetens- och karriärutveckling
 • Ge möjlighet till omställning
 • Utveckla språket på jobbet

Erbjud kompetensutveckling hela arbetslivet

För att kunna förbättra effektiviteten och kvaliteten i välfärdstjänsterna krävs att medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Kommuner och regioner kan också genom att främja innovation och förnyelse uppmuntra till nya idéer och metoder.

Kompetensutveckling genom arbetslivet

En lyckad introduktion (onboarding) skapar välmående medarbetare och förebygger ohälsa senare i arbetslivet. Tillgång till mentorskap och handledning är viktiga. Att kunna uppdatera befintlig kompetens (upskilling) och hålla sig ajour med nya lagar, teknologier och arbetsmetoder är nödvändig för att medarbetare ska kunna anpassa sig till förändringar och möta nya utmaningar. Att förvärva helt ny kompetens (reskilling) kan behövas när arbetsuppgifter förändras eller man övergår till en ny roll eller verksamhet.

Stöd och satsningar på kompetensutveckling

Yrkesresan för socialtjänsten, En rektors första hundra dagar och Äldreomsorgslyftet är tre exempel på stöd eller satsningar på kompetensutveckling i välfärden.

Yrkesresan – kompetensutveckling inom socialtjänsten

Verktygslådan: En rektors första hundra dagar

Äldreomsorgslyftet

Framtidens lärande i välfärden

Adda erbjuder tjänster och produkter kring kompetensutveckling, genom bland annat webbutbildningar. Materialet är användbart för alla medarbetare i kommuner och det finns material som visar hur du som ledare eller chef kan stärka en kultur för lärande på arbetsplatsen i materialet

Framtidens lärande i välfärden, Adda

Stöd unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa

Seminarium med aktuell forskning, konkreta verktyg och regelverk för att hjälpa arbetsgivare att stödja unga medarbetare in i yrkeslivet och förebygga psykisk ohälsa. Seminariet spelades in i slutet av november 2023 och är cirka 90 minuter långt.

Arbetsgivares stöd till unga medarbetare för att förebygga psykisk ohälsa

En lärande organisation

Genom att inkludera alla delar av sin organisation i lärande ökar kommuner och regioners förmåga till förändringstakt, innovationsförmåga liksom medarbetarnas engagemang och vilja att bidra. En lärande organisation har både struktur och kultur som främjar ständigt lärande.

I en lärandekultur ingår gemensamma värderingar och beteenden, som öppenhet och tillit för medarbetare att ta egna initiativ, utrymme för att ifrågasätta existerande arbetssätt och tolerans för att göra fel. Misstag ses som goda tillfällen till lärande. Kunskap är något man bjuder varandra på och som chefer och medarbetare tar ett delat ansvar för.

Alla kan bidra till lärande på jobbet, Suntarbetsliv

Arbeta med kompetens och karriärutveckling

Att visa på vilka karriärvägar som finns i organisationen ger medarbetarna chans att utveckla både sig själva och verksamheten. Det gör samtidigt jobben mer attraktiva. Ett sätt är att utveckla och införa modeller för kompetens- och karriärutveckling som utgår från verksamheten behov.

Kompetens- och karriärmodeller

Modellerna för kompetens- och karriärutveckling kan bidra till att:

 • stödja verksamhetens utveckling, förändrat arbetssätt och arbetsorganisation
 • öka engagemang och upplevda utvecklingsmöjligheter
 • samordna kompetens och använda medarbetarnas kompetens rätt
 • öka kommuners och regioners attraktivitet som arbetsgivare

Effekterna kan följas genom löpande utvärdering och olika mätetal.

Genom att tydliggöra vägen för medarbetarens utveckling hjälper modellerna till att visa hur kompetenser, ansvar och arbetsuppgifter hänger samman med löneutveckling och karriärmöjligheter.

I alla regioner och allt fler kommuner pågår arbete att införa modeller för kompetens- och karriärutveckling. De utgör ett ramverk för hur karriärutveckling kan se ut inom organisationen och ett yrkesområde.

För att stödja kunskap och erfarenhetsutbyte kring modeller för kompetens- och karriärutveckling finns ett arbetsgivarnätverk och en projektplats för processledare i regioner och kommuner som SKR samordnar. Det finns möjlighet för fler att ansluta sig till arbetet och nätverket. Intresseformulär finns via länken.

Modeller för kompetens- och karriärutveckling

SKR, Sobona och AkademikerAlliansen har tagit fram material för kompetensmodeller och karriärutveckling för akademiker.

Karriärutveckling för akademiker (PDF) Pdf, 799 kB.

Kompetensmodeller för akademiker (PDF) Pdf, 216 kB.

SKR och statens överenskommelse om God och nära vård 2024 stödjer arbete med karriärutveckling i den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Överenskommelse om en God och nära vård

Ge möjlighet till omställning

Den snabba förändringstakten på arbetsmarknaden och i välfärden innebär att medarbetare behöver möjlighet att anpassa sig, lära nytt eller ställa om. Det kan handla om att utvecklas i sitt nuvarande yrke, inom organisationen eller att byta till något helt nytt.

Kommuner och regioner kan arbeta förebyggande för att undvika att förlora kompetens och minska konsekvenserna vid arbetsbrist och övertalighet.

Stöd från Omställningsfonden

Omställningsfonden erbjuder strategiskt stöd i arbetet med kompetensförsörjning och medel för förebyggande insatser.

Omställningsfonden

Fakta: Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Arbetsgivare och fackförbund i välfärden har sedan 2012 stöttat verksamheter och arbetstagare i omställning.

Det nya kompetens och omställningsavtalet (KOM-KR) trädde i kraft 2022. Avtalet skapar förutsättningar för arbetsgivarnas kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

Det finns även flera olika studiestöd som anställda i kommuner och regioner kan söka, exempelvis kompletterande studiestöd för de som studerar med omställningsstudiestöd.

Frågor och svar om kompetens- och omställningsavtalet

Utveckla språket på jobbet

Svenska språket och god språk- och kommunikationskompetens är avgörande för de flesta yrken i kommuner och regioner. SKR stödjer arbetsgivare att arbeta språkutvecklande tillsammans med övriga parter genom föreningen Vård- och omsorgscollege. Sidan Språket på jobbet innehåller bland annat chefsutbildningar och stöd för att arbeta språkutvecklande.

Språket på jobbet, Vård-och omsorgscollege

Språkträning för anställda i välfärden

Ta del av insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda inom bland annat äldreomsorgen och förskolan.

Språkträning för anställda i välfärden, Skolverket

Informationsansvarig

 • Lotta Gemzell
  Utredare
 • Kalle Berg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.