Publicerad 23 november 2022

Frågor och svar om KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om KOM-KR. Frågorna uppdateras kontinuerligt.

Förebyggande insatser

 • Vad kan förebyggande insatser vara?

  Förebyggande insatser kan vara utbildning, validering, handledning/coachning och andra kompetenshöjande insatser för arbetstagare.

 • Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en arbetsgivare ska beviljas medel för förebyggande insatser?

  För att få medel för förebyggande insatser beviljade behöver samtliga av nedan angivna kriterier vara uppfyllda.

  • Arbetstagaren ska vara anställd hos arbetsgivaren.
  • Insatsen ska tillgodose arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort och/eller lång sikt.
  • Insatsen ska tillgodose arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren. Någon risk för arbetsbrist eller övertalighet behöver inte föreligga.
  • Insatser ska vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning.
  • Ansökan om förebyggande insatser ska ha föregåtts av samverkan eller MBL-förhandling mellan arbetsgivaren och lokala parter som ska vara protokollfört.
  • Insatserna utförs av Omställningsfonden, arbetsgivaren själv eller annan aktör.
  • Medel för förebyggande insatser används för sådant som avses enligt avtalet.

  Vad kan medel för förebyggande insatser ersätta arbetsgivaren för?

  • Utbildningskostnader (terminsavgift, med mera). Här jämställs även kostnad för validering.
  • Merkostnader vid utbildning, till exempel litteratur, resor, logi med mera.
  • Kostnader för handledning/coachning. Exempelvis handledning av kollega för språkutveckling/språkstöd.
  • Kostnader för annan kompetenshöjande insats.
  • Kostnader för samordning av förebyggande insatser.
  • Kostnader för samtal/coachning/chefsutveckling/förändringsledning vid omorganisation.

  Vad kan arbetsgivaren inte få ersättning för?

  Arbetsgivaren ersätts inte för kostnad i samband med exempelvis kartläggning av arbetsgivarens kompetensbehov, analys av kompetens i verksamheten med mera. En kartläggning kan dock belysa behov av insatser som i sin tur faller inom ramen för avtalets tillämpning.

  Arbetsgivaren ersätts inte för lönekostnader för arbetstagare som deltar i en förebyggande insats eller deras vikarier.

 • Vad gäller i frågan om ledighet då arbetstagaren deltar i en förebyggande insats?

  Det är viktigt att på förhand klargöra förutsättningarna för deltagande i en förebyggande insats.

  Det ska exempelvis i förväg vara tydligt om utbildningen sker på arbetstid, på arbetstagarens fritid, eller om arbetstagaren ansöker om och får beviljad ledighet för deltagande. Ledighet kan då beviljas med stöd av Studieledighetslagen.

  Kan deltagande i en förebyggande insats kombineras med studiestöd enligt avtalet?

  Förebyggande insats kan kombineras med studiestöd enligt avtalet förutsatt att den förebyggande insatsen förutom att tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov och öka arbetstagarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren dessutom stärker arbetstagarens ställning på övrig arbetsmarknad med beaktande av arbetsmarknadens behov.

  Arbetstagaren väljer själv om man vill ansöka om studieledighet och studiestöd för en utbildning (oavsett om utbildningen är en förebyggande insats eller inte). Utbildningen kan berättiga till omställningsstudiestöd om arbetsgivaren köper in en utbildning eller utbildningsplatser med förebyggande medel inom det reguljära utbildningsväsendet eller om Omställningsfonden köper in en utbildning för en eller flera arbetsgivares räkning. Om studieledighet är en förutsättning för deltagande i den förebyggande insatsen samt om kurslitteratur, resor och/eller logi bekostas av förebyggande medel ska detta framgå.

 • Har styrelsen för Omställningsfonden tillfört nya medel för förebyggande insatser i samband med att det nya avtalet trädde i kraft 1 oktober 2022?

  Medel är avsatta sedan tidigare för perioden 2021-2023. Ytterligare medel har inte tillförts för perioden med anledning av det nya avtalet.

 • När ansöker man senast för perioden 2021-2023?

  Det sista datumet för ansökan är 31 oktober 2023.

  Ytterligare information om hur ansökan för förebyggande insatser går till, hur rekvirering och avrop av medel för förebyggande insatser sker finns på Omställningfonden

  Förebyggande insatser, Omställningsfonden

Premien enligt KOM-KR

Varje år faktureras SKR:s och Sobonas medlemmar en premie för finansiering av stöd och insatser enligt Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Nu har Omställningsfonden startat premiefaktureringen för 2022.

 • Vad avser premien?

  Premien avser finansiering av samtliga stöd och insatser enligt Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR.

  Arbetsgivaren betalar årligen in en premie som motsvarar 0,25 procent av arbetsgivarens totala lönesumma till Omställningsfonden. Premien består av 0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ytterligare 0,1 procent. 0,15 procent ersätts av staten.

 • När faktureras premien?

  Omställningsfonden har i uppdrag att administrera både fakturering och återbetalning av den statliga ersättningen.

  0,1 procent faktureras under oktober 2022 för innevarande år.

  De 0,15 procent som omfattar det statliga grundläggande stödet kommer att stämmas av mot inrapporterade arbetsgivaravgifter. Därför är det inte möjligt för Omställningsfonden att fakturera den förrän tidigast i början av nästa år.

 • Hur hanteras den statliga ersättningen?

  Omställningsfonden ansvarar för att administrera den statliga ersättningen till arbetsgivare om 0,15 procent av arbetsgivarens totala lönesumma. När och hur så sker är i nuläget inte klart.

 • Varifrån kommer årslönesumman och vilket år avser den?

  För medlem i Sobona gäller

  Premien avser år 2022 och är beräknad på den årslönesumma för 2021 som ni rapporterade till Sobona.

  För medlem i SKR gäller

  Premien avser år 2022 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De har hämtat uppgifterna om årslönesumman för 2021 från räkenskapssammandraget som är inrapporterat av er till SCB.

  Frågor om fakturan

  Om ni har frågor angående fakturan, kan ni kontakta Omställningsfonden.

  faktura@omstallningsfonden.se

Frågor och svar om KOM-KR i lydelse 2020-05-01

 • Vad gäller i frågan om Lokalt kollektivavtal KOM-KR?

  I §5 i förhandlingsprotokollet till KOM-KR rekommenderar centrala parter berörda arbetsgivare som är kommun, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 till KOM-KR.

  Centrala parter är överens om att ett lokalt kollektivavtal kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal och i enlighet med bilaga 5 till KOM-KR. Därmed gäller KOM- KR som ett lokalt kollektivavtal. Vidare innebär det att någon förhandling i frågan med lokala parter inte behöver ske.

  Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till berörd arbetstagarorganisation som begär det.

  Beslutet hos respektive arbetsgivare tas i det beslutande organ som föreskrivs i er respektive delegationsordning.

  För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona gäller samtliga delar av KOM-KR som lokalt kollektivavtal, förutom Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar.

 • Är arbetsgivaren skyldig att upprätta en handlingsplan enligt Kap. 2 § 8 i KOM-KR?

  För att kunna avropa medel (medlem i SKR) eller ansöka om projektmedel (medlem i Sobona) för förebyggande insatser från Omställningsfonden ska stegen som beskrivs i avtalets § 8 genomföras.

 • När i tid ska arbetsgivaren upprätta handlingsplan för förebyggande insatser i enlighet med Kap. 2 § 8 i KOM-KR?

  Avtalet anger ingen bestämd tidpunkt för när handlingsplanen ska tas fram.

 • Kan arbetsgivaren avvakta med att upprätta en handlingsplan för förebyggande insatser tills det finns ett behov av förebyggande insatser i verksamheten?

  Verksamhetens förutsättningar och arbetstagares behov av kompetens- och omställningsinsatser de kommande åren ska ligga till grund för arbetet med förebyggande insatser och därmed handlingsplanen. Eftersom förebyggande insatser handlar om ett förebyggande och långsiktigt arbete, är det inte tänkt att handlingsplanen ska tas fram först vid ett identifierat behov.

  Det finns dock i praktiken inget som hindrar att man avvaktar med att ta fram en handlingsplan.

 • Vad behöver finnas med i en handlingsplan enligt § 8 Mom. 1?

  Handlingsplanen syftar till att beskriva de planerade insatserna. I avtalets bilaga 6, Centrala parters syn på förebyggande insatser, finns exempel på innehåll. Omställningsfonden kan tillhandahålla stöd i framtagande av en handlingsplan. Vid behov kan handlingsplanen justeras.

 • Måste enighet om innehållet i handlingsplanen uppnås vid samverkan eller vid lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL)?

  Målsättningen vid samverkan/MBL är att bli överens. Är detta inte möjligt beslutar arbetsgivaren om innehållet.

 • Vid samverkan kräver en utav fackliga motparter att medel för förebyggande insatser ska komma deras medlemmar till del, trots att behoven är större på annat håll. Vad gäller?

  Arbetsgivaren upprättar handlingsplanen för de förebyggande insatserna utifrån identifierade behov i verksamheten. Det kan i praktiken innebära att medel till förebyggande insatser enbart kommer medlemmar hos vissa avtalsbärande fackliga organisationer till del, och inte andra. Ytterst beslutar arbetsgivaren.

 • Hur skall man tolka §9 "En tillsvidareanställd arbetstagare som riskerar att hamna i övertalighetssituation på grund av bristande kompetens har rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan"? Är förutsättningen att parterna tillsammans identifierat en övertalighetssituation innan arbetstagare kan åberopa rätten till kompetensutvecklingsplan?

  Kriterierna som beskrivs i § 9 Mom. 1 tar inte sikte på en aktuell övertalighetssituation och det finns inget krav på att parterna tillsammans ska ha identifierat en kommande övertalighetssituation. Eftersom bestämmelsen tar sikte på en framtida övertalighetssituation (arbetsbrist) är det naturligt att rätten till en individuell kompetensutvecklingsplan inträder i samband med exempelvis inriktningsbeslut som på sikt kan leda till organisatoriska förändringar.

  Ett sådant beslut kan till exempel vara att öka andelen utbildad personal eller höja kompetenskraven inom en viss verksamhet. Rätten kan också inträda då kraven inom verksamheten eller befattningen förändras beroende på externa faktorer, såsom förändrad lagstiftning.

  Det är viktigt att medarbetare som kan omfattas på något sätt har informerats om rätten till en individuell kompetensutvecklingsplan.

 • Är det möjligt att avropa mer medel för förebyggande insatser än vad som finns reserverat för respektive arbetsgivare?

  För kommuner och regioner avsätter Omställningsfonden ett belopp enligt KOM-KR § 7 Mom. 1. Det är inte möjligt att avropa mer medel än vad som finns reserverat.

  För medlemmar hos Sobona finns inga reserverade medel utan dessa kan istället söka projektmedel för förebyggande insatser enligt Omställningsfondens anvisningar (KOM-KR § 7 Mom. 3.).

 • Kan förebyggande insatser tillämpas för att få arbete på övriga arbetsmarknaden? Exempelvis för arbetstagare som inte kan återgå till sitt ordinarie arbete och har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering? Frågan avser §§7-8 samt bilaga 6 CPS i KOM-KR.

  Nej. Bestämmelserna om förebyggande insatser handlar om insatser inom ramen för arbetsgivarens verksamhet, det vill däga man är fortfarande anställd. Förebyggande insatser syftar till att öka anställningstryggheten (undvika framtida uppsägningar).

  Arbetstagare som efter fullgjord rehabilitering saknar arbetsförmåga för fortsatt arbete hos arbetsgivaren men som har en konstaterad arbetsförmåga på övriga arbetsmarknaden kan istället komma ifråga för aktiva omställningsinsatser enligt § 11 Mom. 1 c i samband med en överenskommelse om anställningens upphörande.

 • Vem ansvarar för finansiering av de ekonomiska förmånerna?

  Arbetsgivaren betalar en årlig premie om 0,1 % av föregående års lönesumma. Denna premie finansierar de ekonomiska förmånerna enligt kapitel 4 §17 mom. 1 samt §18.

  Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt §16 samt avgångsersättning enligt §17 mom. 2.

 • Kan ekonomiska omställningsförmåner enligt KOM-KR tillämpas på arbetstagare som omfattas av bestämmelsen Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom (Centrala och lokala protokollsanteckningar till samtliga HÖK)?

  För den arbetstagare som på grund av organisatoriska skäl omplaceras till annan anställning utanför anställningsavtalet och för vilken överenskommelse träffats om lägre lön, utges ett tillägg till arbetstagaren i enlighet med Centrala och lokala protokollsanteckningar (HÖK).

  I det fall den nya anställningen som arbetstagaren omplacerats till och accepterat innebär en lägre sysselsättningsgrad, för att undvika uppsägning, om arbetstagaren i övrigt uppfyller villkoren i §15 mom. 3 i KOM-KR har arbetstagaren rätt till Kompletterande omställningsersättning enligt §18 mom. 3 i KOM-KR.

  För den arbetstagare som på grund av sjukdom omplacerats till en annan anställning utanför anställningsavtalet för vilken överenskommelse träffats om lägre lön, utges ett tillägg till arbetstagaren i enlighet med Centrala och lokala protokollsanteckningar (HÖK). En sådan arbetstagare har inte rätt till ekonomiska omställningsförmåner enligt KOM-KR.

 • Arbetstagaren har en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstagarens anställning löper ut 2020-04-30. Arbetstagaren börjar sin nya anställning 2020-05-01. Den nya anställningen har en lägre sysselsättningsgrad. Arbetstagaren har ansökt om Kompletterande omställningsersättning hos Omställningsfonden. Omfattas arbetstagaren av Kompletterande omställningsersättning enligt KOM-KL eller KOM-KR?

  Frågan avser den arbetstagare som efter en övertalighetsprocess med omplaceringsutredning enligt 7§ andra stycket LAS accepterar en ny anställning med lägre sysselsättningsgrad för att undvika uppsägning. En sådan arbetstagare kan enligt §15 Mom. 3 i KOM-KR jämställas med uppsagd arbetstagare då arbetstagaren har rätt till och får a-kasseersättning.

  För arbetstagaren enligt ovan som tillträder sin nya anställning från och med 2020-05-01 och som har ansökt om Kompletterande omställningsersättning gäller villkoren enligt KOM-KR. Enligt §18 Mom. 3 i KOM-KR kan en sådan arbetstagare få kompletterande omställningsersättning under 60 veckor, inom en tidsram av ett år från det att den nya anställningen med lägre sysselsättningsgrad tillträds.

 • Vem står för kostnaden för den Kompletterande omställningsersättningen i det fall anställningen med den lägre sysselsättningsgraden tillträds från och med 2020-05-01? Är det arbetsgivaren direkt när kostnaden uppstår eller inbegrips kostnaden i den premien som arbetsgivaren betalar till Omställningsfonden?

  Kostnaden för den Kompletterande omställningen finansieras av premien som arbetsgivaren årligen betalar till Omställningsfonden.

Informationsansvarig

 • Sabina Bajraktarevic
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.