Publicerad 20 januari 2023

Vårdförlopp epilepsi

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för epilepsi.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

I Sverige har cirka 81 000 personer diagnosen epilepsi och varje år insjuknar 5 500 personer. Epilepsi kan debutera när som helst i livet. Sjukdomen påverkar livets alla aspekter och innebär för många en livslång behandling.

Tillgängligheten till vård varierar och många med epilepsi saknar kontinuerlig kontakt med vården. Det finns brister i rutiner för remittering till specialistvård, och ofta är det långa väntetider dit. Det finns brist på resurser och aktuell kunskap om epilepsi, vilket skapar en ojämlik vård.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att på ett evidensbaserat sätt säkerställa diagnos och behandling, genomföra uppföljning och omhändertagande i team efter behov samt identifiera behov av habilitering och rehabilitering. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer som bland annat mäter antal genomförda utredningar, antal akuta vårdtillfällen samt möjlighet till kontakt med epilepsisjuksköterska.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om epilepsi och pågår tills diagnosen avskrivs eller om patienten inte längre behöver behandling.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp epilepsi (PDF) Pdf, 330 kB.

Presentation

Presentation vårdförlopp epilepsi (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Film

Filmen beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet.

Eva Kumlien, ordförande NAG epilepsi

Bengt Eliasson, patientföreträdare NAG epilepsi

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård