Publicerad 28 mars 2022

Detta tycker SKR, kvinnofrid

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver kvinnofridsarbetet prioriteras och få ökade resurser.

SKR:s ståndpunkter

Positionspapperet ”För kvinnofrid – mot våld i nära relationer” beskriver SKR:s syn på hur arbetet för kvinnofrid behöver utvecklas.

Positionspapper om kvinnofrid (PDF) Pdf, 2 MB.

SKR anser att

 • kvinnofrid är ett viktigt ansvar för kommuner och regioner
 • barn har rätt att leva utan våld
 • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas
 • arbetet med våldsutövare behöver större fokus
 • det våldsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas mer och få ökade resurser
 • kvinnojourernas verksamhet och kunskap ska värnas
 • den nationella samordningen behöver öka
 • kvinnofridskunskap ska lyftas in i grundutbildningar
 • hälso- och sjukvården och tandvården spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka våld
 • kvinnofrid ska vara en prioriterad folkhälsopolitisk fråga
 • rättsväsendets hantering av kvinnofridsärenden behöver förbättras
 • kvinnofridsarbetet behöver få ökade ekonomiska resurser.

SKR:s remissyttranden

SKR följer utvecklingen på kvinnofridsområdet och bevakar kommuner och regioners intressen. Här är några av SKR:s remissyttranden på kvinnofridsområdet:

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende DS 2020:16 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet DS 2019:7

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69

Att bryta ett våldsamt beteende SOU: 2018:37

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende SOU 2017:112

SKR:s yttrande: Se barnet! SOU 2017:6

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR