Publicerad: 17 januari 2020

Detta tycker SKR på kvinnofridsområdet

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver kvinnofridsarbetet prioriteras och få ökade resurser.

SKR:s ståndpunkter

Positionspapperet ”För kvinnofrid – mot våld i nära relationer” beskriver SKR:s syn på hur arbetet för kvinnofrid behöver utvecklas.

Positionspapper om kvinnofrid (PDF, nytt fönster)

SKR anser att

 • kvinnofrid är ett viktigt ansvar för kommuner och regioner
 • barn har rätt att leva utan våld
 • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas
 • arbetet med våldsutövare behöver större fokus
 • det våldsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas mer och få ökade resurser
 • kvinnojourernas verksamhet och kunskap ska värnas
 • den nationella samordningen behöver öka
 • kvinnofridskunskap ska lyftas in i grundutbildningar
 • hälso- och sjukvården och tandvården spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka våld
 • kvinnofrid ska vara en prioriterad folkhälsopolitisk fråga
 • rättsväsendets hantering av kvinnofridsärenden behöver förbättras
 • kvinnofridsarbetet behöver få ökade ekonomiska resurser.

Remissyttranden

SKR följer utvecklingen på kvinnofridsområdet, bevakar kommuner och regioners intressen och är en viktig remissinstans.

SKR:s yttrande: Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet, DS 2019:7 (PDF, nytt fönster)

SKR:s yttrande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69

SKR:s yttrande: Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld SOU: 2018:37

SKR:s yttrande: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU 2017:112

SKR:s yttrande: Se barnet! SOU 2017:6

Aktuellt

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare
 • Kerstin Sahlgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!