Publicerad 22 augusti 2023

Uppföljning och analys

Tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning och i genomlysning av specifika verksamheter.

Nyckeltal för att styra mot jämställdhet

Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Arbetet har bedrivits tillsammans med medlemmar och RKA, och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen, inom ramen för en överenskommelse med regeringen 2018-2020 om stärkt stöd till jämställdhet.

Nyckeltal för jämställdhet i databasen Kolada

Handledning för att styra med könsuppdelade nyckeltal

Som stöd för användningen av nyckeltalen, har SKR tagit fram ett metodstöd för analys som presenteras här. Målgrupp för materialet är politiker, chefer, statistiker och nyckelpersoner som har i uppdrag att stödja politikens styrning av organisationen.

Att styra med könsuppdelade nyckeltal - En handledning

Matriser som stöd i arbetet

I handledningen ingår följande matriser för att leta orsaker till avvikelser, samt för sammanställning av information.

Matris för att identifiera orsaker till avvikelse (PDF) Pdf, 13 kB.

Matris för att identifiera orsaker till avvikelse (Excel) Excel, 11 kB.
Matris för sammanställning av information (PDF) Pdf, 388 kB.

Matris för sammanställning av information (Excel) Excel, 10 kB.

Handledning i jämställdhetsanalys

För att vi ska kunna upptäcka könsskillnader, krävs att vi har könsuppdelad statistik. Men bara siffrorna säger inte så mycket. För att förstå om en könsskillnad också innebär ojämställdhet, behöver vi analysera statistiken.

Därför har SKR tagit fram en handledning i jämställdhetsanalys, inom ramen för en överenskommelse med regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbetet 2018–2020.

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter. Målgrupp för stödet är strateger, controllers och andra som arbetar med analys och uppföljning, men även chefer och förtroendevalda.

Handledning i jämställdhetsanalys

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.