Publicerad 20 november 2023

Strukturera en arbetsplatsträff (APT)

APT är mötesplatser där alla medarbetare, oavsett anställningsform, förväntas delta och bidra. Genom delaktighet och inflytande skapas förståelse för verksamhetens och arbetsplatsens utmaningar och behov. När medarbetarna på APT delar sin kompetens och erfarenhet kan bra beslutsunderlag med kreativa lösningar tas fram. APT är tillfällen att stärka gemenskapen och lära av varandra på arbetsplatsen.

Vid behov kan exempelvis fackliga företrädare, skyddsombud eller medarbetare från andra verksamheter bjudas in för att bidra i dialogen om en utmaning.

Dialog på APT

För att ha meningsfulla och effektiva samtal på arbetsplatsråd (APT) är det viktigt att medarbetarna är väl förberedda. Det innebär att dagordning, underlag och annan information behöver skickas ut i god tid.

För att undvika en för lång agenda bör punkter på dagordning prioriteras och tidsättas. För att skapa mer utrymme för dialog på APT kan information istället för muntligt delas på andra sätt, som till exempel i veckobrev eller på intranätet. I organisationer med spridd verksamhet och arbete dygnet runt behöver chefer hitta lösningar som passar flest medarbetare att närvara på APT.

Tydlighet om beslut

Tanken med samverkan är att låta chefer fatta beslut så nära medarbetarna som möjligt. Vissa beslut kan en chef ta direkt efter dialog på APT. Andra frågor, särskilt de som omfattas av Medbestämmandelagen (MBL), kan kräva samverkan i en samverkansgrupp innan chefen tar beslut. Om en chef inte har mandat för ett beslut eller om frågan påverkar flera arbetsställen, överförs den till nästa nivå i samverkansstrukturen.

Oavsett var beslutet är fattat så är det betydelsefullt att medarbetarna får återkoppling. Återkoppling från möten och information om beslut på andra nivåer är avgörande för enhetlighet och förståelse inom organisationen. Återkoppling främjar hälsa och trygghet på arbetsplatsen, då återkoppling minskar känslan av oro och stress på grund av ovisshet.

Årsplanering

För relevanta och aktuella dagordningar med framförhållning på APT är det klokt att planera utifrån årliga verksamhetsaktiviteter som till exempel verksamhetsplanering, årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, ekonomisk uppföljning och löneöversyn. Sådana verksamhetsaktiviteter kan åskådliggöras i så kallade årshjul. Nedan presenteras några exempel som kan inspirera.

Årshjul (Excel) Excel, 29 kB.

Årshjul, exempel från Helsingsborgs stad (Word) Word, 240 kB.

Årshjul, exempel från Helsingborgs stad (Powerpoint) Powerpoint, 43 kB.

APT, steg för steg

Inbjudan

Schemalägg och gör tiderna kända för APT så att medarbetarna får framförhållning och vet när de senast behöver komma in med punkter till dagordningen.

Dagordning

Dagordning med frågor och ungefärlig tidsåtgång behöver skickas ut minst en vecka i förväg. Frågor som behöver följas upp och återkopplas från tidigare möten eller andra beslutsnivåer behöver finnas med på dagordningen. För meningsfulla och effektiva möten behöver information och underlag bifogas.

Exempel på dagordning för APT (PDF) Pdf, 880 kB.

Dokumentation

Chefen ansvarar för att dokumentera APT. Minnesanteckningarna kan skrivas av olika personer och behöver delas till alla via kända kommunikationskanaler som till exempel nyhetsbrev eller intranät. Dessutom är det viktigt att spara anteckningarna för att i efterhand kunna ta del av dem.

Uppföljning

Det är värdefullt att återkommande följa upp om APT fungerar som chef och medarbetare förväntar sig och gällande lokalt samverkansavtal. Finns samsyn om vad verksamheten ska åstadkomma och vad som menas med delaktighet och inflytande? Är rätt frågor på agendan och finns utrymme för dialog? Ges information och underlag i rätt tid inför APT? Hur fungerar återkoppling från samverkansgrupp och ledning?

Lyfta våld i nära relation på APT

SKR har utvecklat stöd för chefer att ta upp frågan om våld i nära relationer på APT. Stödet gör chefen förberedd att ta upp frågan och kan anpassas efter lokala behov. Målet är att underlätta för medarbetare som är utsatta att få stöd. I materialet finns kunskap om våld, riktlinjer för enskilda samtal och praktiska verktyg, som mallar och checklistor.

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Stödverktyg för bättre möten

Suntarbetsliv har utvecklat ett digitalt verktyg för mer effektiva och meningsfulla möten. Det fokuserar på att lära och träna på att använda olika perspektiv för att förbättra samarbetet och resultatet av möten.

Bättre möten, Suntarbetsliv

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.