Publicerad 17 januari 2022

Övriga kollektivavtal

Kollektivavtal som kompletterar huvudöverenskommelse (HÖK) och övriga lönekollektivavtal.

Krislägesavtal

Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T

Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T i lydelse fr.o.m 2018-01-01 (PDF) Pdf, 450 kB.

TRAKT T - information om beloppsberäkning fr. o. m. 2020-01-01 (PDF) Pdf, 281 kB.

Avtal om utbyte av personuppgifter

Avtal om utbyte av personuppgifter i lydelse från och med 2021-12-01 Pdf, 513 kB.

Bilersättningsavtal – BIA

Bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet. BIA är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan.

BIA (PDF) Pdf, 95 kB.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76

Kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.

AFF 76/LAFF 76 (PDF) Pdf, 163 kB.

Kommunalt avtal om förhandlingsordning – KAF 00

Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller bestämmelser om samsyn, tidplan och medling vid avtalsrörelseförhandlingar. En allmän utgångspunkt är att berörda parter ska träffa ny överenskommelse om lön- och allmänna anställningsvillkor m.m. innan de föregående löpt ut. Dessa förhandlingar ska i största möjliga utsträckning ske med undvikande av stridsåtgärder.

KAF 00 (PDF) Pdf, 163 kB.

Kommunalt huvudavtal – KHA

Avtalet kompletterar MBL:s förhandlingsregler om handläggning av tvister, stridsåtgärder.

KHA (PDF) Pdf, 320 kB.

Korrigering av preliminär lön med mera - Prellön

Korrigering av preliminär lön med mera innehåller förhandlingsprotokoll, kommentar, förhandlingsordning vid felaktigt utbetald lön samt mall för skriftligt krav.

Prellön (PDF) Pdf, 132 kB.

KYN - KLR

Överenskommelse om kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner, innehåller förhandlingsprotokoll och stadgar. Yrkesnämnden hanterar yrkesutbildnings- och rekryteringsfrågor.

KYN-KLR (PDF) Pdf, 15 kB.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn – SHA

Gäller hela den offentliga sektorn. Regler om att till särskild nämnd kunna hänskjuta frågor, huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin.

SHA (PDF) Pdf, 100 kB.

Veckovila enligt 14 § arbetstidslagen i vissa fall – Veckovila 95

Veckovila 95 (PDF) Pdf, 93 kB. Har upphört att gälla.

Vissa frågor i samband med sommartid – Sommartid/vintertid

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Överenskommelse rörande vissa frågor i samband med sommartid (PDF) Pdf, 267 kB.

Cirkulär 18:40: Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef