Publicerad 16 januari 2024

Frågor och svar kollektivavtal

Lokal lönebildning och individuell lön

 • Vad betyder lokal lönebildning?

  De löneavtal som SKR tecknar med de centrala fackliga organisationerna ger varje kommun och region möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som råder hos respektive arbetsgivare.

  Löneavtalen innehåller i minsta möjliga utsträckning individuellt garanterade löneökningar eller angivna lönenivåer. Varje kommun och varje region tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas.

 • Varför tycker SKR att det är viktigt att lönerna sätts lokalt?

  Olika kommuner och regioner har olika förutsättningar. Centrala avtal måste därför ge utrymme för att hantera olikheterna hos olika arbetsgivare.

  Det är varje enskild arbetsgivare som bäst avgör vilket ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur det utrymmet ska fördelas mellan verksamheter, yrkesgrupper och medarbetare för att nå en bättre verksamhet.

  Det är av stor betydelse för kvalitén i verksamheten att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Lokal lönebildning är en viktig förutsättning för det.

  Hos en arbetsgivare som jobbar med individuell lönesättning, ges också den enskilde medarbetaren möjlighet att påverka sin egen lön genom sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

 • Vad innebär individuell lön för medarbetaren?

  Vi vet att medarbetare vill ha möjlighet att påverka sin lön. Därför ska lönen hanteras utifrån den enskilda verksamhetens behov och i samtal mellan medarbetaren och chefen.

  Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och den individuella lönen, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan den enskilde medarbetarens arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

 • Använder kommuner och regioner individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?

  Kommuner och regioner har arbetat med individuell lönesättning under många år och på det stora hela fungerar arbetet väl. Eftersom det lönepolitiska arbetet är ett krävande uppdrag behöver kommuner och regioner fortsätta att utveckla processen.

  Både arbetsgivare och fack behöver ta ansvar för att fortsätta utveckla lönebildningen så att lönesättningen speglar medarbetares individuella uppdrag och prestationer. Detta förutsätter både modiga chefer och framsynta fackliga företrädare.

SKR som arbetsgivarorganisation

 • Vilken roll har SKR som arbetsgivarorganisation?

  SKR arbetar, genom sin styrelse, på uppdrag av medlemmarna; kommunerna och regionerna i Sverige.

  SKR:s uppdrag är att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och regioner i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området. En attraktiv arbetsgivare i kommuner och regioner måste ha goda anställningsvillkor, motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens.

  SKR:s arbete ska ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för att möta dessa utmaningar och nå målen med verksamheten och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten och förbättra välfärden.

 • Vilket är SKR:s uppdrag i avtalsrörelsen?

  I rollen som nationell arbetsgivarorganisation ska SKR teckna centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

  Det övergripande målet är att trygga arbetsfreden genom att teckna avtal som både tar hänsyn till regionernas och kommunernas ekonomiska ramar och de samhällsekonomiska ramarna.

  SKR ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna.

  När SKR tecknat ett centralt kollektivavtal rekommenderas därefter respektive arbetsgivare som är medlem i förbundet att anta och teckna ett lokalt kollektivavtal (en så kallad LOK) med de lokala fackliga arbetstagarorganisationerna, med åtminstone det innehåll som det centrala avtalet. Att uppmaningen formuleras som en ”rekommendation” kommer av det kommunala självstyret. Det innebär inte att den enskilda arbetsgivaren kan välja att avstå från att teckna LOK.

  Konsekvensen av denna hantering är att det är den enskilda kommunen eller regionen som är motpart i de fall den fackliga organisationen anser att avtalet inte följs. Kommunen och regionen kan dock anlita SKR att företräda denne i samband med till exempel centrala tvister.

 • Samarbetar ni med andra arbetsgivarorganisationer?

  Vi har inget organiserat samarbete med till exempel Svenskt Näringsliv eller Arbetsgivarverket, men som de största representanterna för arbetsgivarna i Sverige har vi självklart vissa gemensamma intressen i en avtalsrörelse.

  Vi är till exempel överens om att det måste vara den konkurrensutsatta industrin som ska vara lönenormerande och sätta det så kallade ”märket”, samt att vi måste utveckla den lokala lönebildningen.

Allmänt om avtalsrörelser

 • Vad är en avtalsrörelse?

  När ett eller flera kollektivavtal löper ut och förhandlingar pågår kallas det en avtalsrörelse. Under avtalsrörelsen förhandlar arbetsmarknadens parter, det vill säga representanter för arbetstagare och arbetsgivare, fram nya avtal som reglerar löner och anställningsvillkor.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.