Publicerad 2 juli 2021

Larmyta

Regioner, kommuner, kommunalförbund samt övriga berörda medlemmar i Sobona har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. Det rör bland annat hälso- och sjukvård, kommunal omsorg, förskola och skola, socialtjänst, kommunikationer, el- och vattenförsörjning samt räddningstjänst.

Vid ett krisläge som har allvarlig påverkan på samhällsnivå är det avgörande för arbetsgivarna att kunna säkra bemanningen till dessa samhällsfunktioner. Med krisläge avses svåra olyckshändelser med omfattande påverkan för samhället. Det kan vara naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, utbrott av epidemier eller pandemier, terrordåd eller andra hot.

Arbetsgivarna behöver då vidta åtgärder inom ramen för sektorns kollektivavtal såsom rekrytering av personal, användning av bemanningspooler och inlån av personal från privata aktörer eller andra kommuner och regioner. Om dessa åtgärder inte räcker till kan sektorns Krislägesavtal aktiveras.

För att underlätta nationell samordning har regionerna och SKR inrättat en beredskapsfunktion, så kallad Larmyta. Avsikten är att på sikt även inrätta liknande samordning för kommunerna.

Beredskapsfunktionen Larmyta bemannas av personal hos SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning. En region kan skicka en skrivelse med begäran om stöd till Larmyta. Skrivelsen ska innehålla beskrivning av vilket stöd som efterfrågas samt anledningen härtill. Larmyta kontaktar därefter den nationella IVA-samordningen för utlåtande.

Regionerna hälso- och sjukvårdsdirektörer, den nationella IVA-samordningen, berörd personal hos SKR samt Socialstyrelsen kallas till ett möte senast dagen efter att begäran inkom till Larmyta. Vid mötet redogör den behövande regionen närmare för vilket behov som föreligger.

Om regionens behov av stöd avser omedelbara stödåtgärder kommer regionernas Tjänsteman i Beredskap att omgående kallas till ett möte via Socialstyrelsens larmfunktion.

Innebär regionens behov stöd av personella resurser förutsätter en sådan begäran, som huvudregel, att Krislägesavtalet aktiveras samtidigt.

Från och med den 7 juni 2021 gäller följande kontaktvägar till SKR:

Måndag-fredag* kl. 08.00 – 16.45 kontaktas SKRs Kontaktcenter,

Telefon: 08-452 70 00

E-post: info@skr.se

Under all annan tid kontaktas följande nummer:

Telefon: 08-452 71 01

Detta nummer är öppet 365 dagar om året men stänger kort för natten, kl. 22.00 –

05.00. Mellan kl. 05.00 och 08.00 kontaktas SOS-alarm om behov uppstår.

Observera att kontaktväg utanför kontorstid endast är avsett för akuta frågor.

Frågor och svar om arbetsgivarens ansvar för larmyta

Informationsansvarig

  • Johanna Read Hilmarsdottir
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef