Publicerad 16 maj 2024

Samverkansavtalet som grund för bättre verksamhet och arbetsmiljö

God välfärd till medborgarna förutsätter verksamheter som kan hantera förändring och utveckling. Samverkan är viktigt för att chef, medarbetare, fackligt förtroendevald och skyddsombud ska få en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas på bästa sätt. Fler kan då bidra med sina kompetenser och erfarenheter. Genom ett lokalt samverkansavtal säkerställs struktur och former för delaktighet och inflytande.

Arbetsplatser behöver vara attraktiva och hälsofrämjande så att medarbetare trivs, utvecklas, vill och orkar arbeta heltid och kan förlänga sitt arbetsliv.

Samverkansavtal

Centrala parter uppmuntrar kommuner och regioner samt stödjer företag som är medlem i Sobona att teckna samverkansavtal. Det centrala avtalet om samverkan och arbetsmiljö har slutits 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Om lokal part begär förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal utgör avtalet grunden för de lokala förhandlingarna. Avtalet ersätter det tidigare avtalet Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan, FAS 05.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF) Pdf, 188 kB.

​Involverar och engagerar verksamhet och medarbetare

Samverkan handlar om att involvera berörda medarbetare och parter tidigt i processen. Att informera, föra dialog och ta tillvara på det intresse och engagemang som finns. Olika kompetenser och perspektiv kan dessutom bidra till kreativa lösningar utifrån verksamhetens utmaningar och behov.

Ökar trivsel och förbättrar hälsan

Delaktighet och inflytande bidrar till bättre beslutsunderlag och effektivare verksamhet. Samtidigt visar forskning att delaktighet och inflytande också har stor betydelse för medarbetarnas hälsa och trivsel på arbetsplatsen. När medarbetarna mår bra och utvecklas presterar de också bättre.

Skapar tillit och större förståelse

Samverkan skapar tillit, kunskap om aktuella frågor i verksamheten och en större förståelse för förändringar och arbetsgivarens beslut. Genom att skapa en samverkanskultur med tydliga enkla kontaktvägar och en känsla av tillit kan situationer som leder till oro och stress undvikas. ​

​Smidigare omställning vid förändringar

Genom att samverka är det enklare att ställa om, införa nya arbetssätt och samtidigt säkerställa en god arbetsmiljö. I samverkan finns tilltron till varandra även under svåra förhållanden. ​Det har bland annat visat sig att på de arbetsplatser där samverkan fungerade väl innan Corona-pandemin, fungerade samverkan och arbetsmiljöarbetet bra under pandemin.

​Nya lösningar på kompetensbehovet

Samverkan är strategiskt viktigt då verksamheter inom kommuner, regioner och kommunala bolag står inför stora utmaningar med sin kompetensförsörjning. Personer i arbetsför ålder är långt färre än hela arbetsmarknadens behov och därför kommer en brist på kompetens att uppstå. Det behövs fler lösningar än enbart rekrytering för att klara framtida kompetensbehov. ​​

Digitalisering och automatisering

Införandet av ny teknik behöver utgå från verksamhetens behov och innefatta nya arbetssätt som frigör resurser. Därför behöver berörda parter och medarbetarna involveras tidigt i utvecklingen. I samverkan kan olika kompetenser bidra till relevanta lösningar och arbetssätt som ger mest nytta. En teknikutveckling som kännetecknas av tillit och transparens blir begriplig. Förståelsen för vilken ytterligare kompetens var och en behöver för att förändringen ska bli långsiktig och hållbar blir i samverkan tydlig.

Information från Parternas stödteam för samverkan

Informationen på den här sidan är framtagen av Parternas stödteam för samverkan som består av representanter från SKR, Sobona, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Sveriges läkarförbund, Sveriges Lärare, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och Ledarna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.