Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde vårdhygien

I och med etableringen av ett Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård införlivades Programråd Vårdhygien i systemet som en stående NAG vårdhygien under NSG patientsäkerhet. Det övergripande målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

  • Ta fram kunskapsunderlag om smittspridning, förebyggande av vårdrelaterade infektioner samt systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion.
  • Ta fram en strategi för att säkerställa att vårdhygien finns med i Vårdhandboken och att de vårdhygieniska rekommendationerna harmoniseras. Rutiner tas fram i samverkan med Inera.

Vårdhandboken

  • Omvärldsbevaka, analysera, föreslå åtgärder och återrapportera utveckling inom området vårdrelaterade infektioner.

Aktuellt

Tidsperioden för uppdraget är 2021–2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Maria Omberg, strateg patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

maria.omberg@regionjh.se

Ordförande

Ann Tammelin, hygienläkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Katarina Madehall, hygiensjuksköterska, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
  • Christina Cammerudh, hygiensjuksköterska, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anna Gröneberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Birgitta Lytsy, vårdhygien, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Uppsala Örebro
  • Anders Lindblom, vårdhygien, smittskydd, infektionsläkare, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Susanne Hansson Frölander, vårdhygien, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård