Publicerad: 27 maj 2020

Centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö

Samverkansavtalet har slutits mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet ersätter FAS 05.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Parternas avsikt med samverkansavtalet

Parterna har gemensamt tagit fram en kommentar till avtalet. I denna kommentar beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt.

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Samverkan för utveckling och god arbetsmiljö

Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. En väl fungerande samverkan bidrar till att göra verksamheten bättre rustad att möta framtidens utmaningar.

I samverkan förs kontinuerligt en gemensam dialog mellan chefer och medarbetare om verksamhetens utveckling och kopplingen mellan arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor lyfts fram.

Genom att träffa ett lokalt samverkansavtal kan parterna omhänderta såväl den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL som den samverkan som regleras i AML. Lokala parter behöver då inte förhandla och samverka om förhållandena på arbetsplatsen enligt två regelsystem.

Frågor och svar om samverkansavtalet

I samband med det centrala avtalet om samverkan och arbetsmiljö, har SKR och Sobona tagit fram ett antal svar på vanliga frågor som kan uppstå.

En del av frågorna har tillhörande filmklipp med mer utvecklande svar.

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet slöts november 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Avtalet gäller mellan centrala parter och ersätter FAS 05. Tidigare lokala samverkansavtal fortsätter att gälla.

Om lokal part begär förhandlingar om nytt lokalt samverkansavtal, utgör det nya centrala samverkansavtalet grunden för de lokala förhandlingarna.

Det centrala avtalet belyser syftet med samverkan – vikten av medarbetarnas delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.

 • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats.
 • Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.
 • Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL i stället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första samverkanstillfället.
 • När det gäller vad som ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan så har det slagits fastatt frågor som typiskt sett skulle ha förhandlats enligt MBL ska tas upp i samverkansgrupp om inte annat har överenskommits.

För att inspirera till en väl fungerande samverkan arrangerade SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i mars 2018 ett webbsänt seminarium om samverkansavtalet.

Samverkan och arbetsmiljö – vad betyder det?

Arbetsmiljöfrågorna hanteras som en del i samverkanssystemet. AML kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. På arbetsplatsen ska det finnas tillräckliga kunskaper och mål för arbetet.

Genom att hantera dessa frågor på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och på skyddskommitté uppfylls dels kraven i AML och dels utvecklas det lokala arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att tidigt identifiera och ta hand om frågor och begränsa risker genom bra riskbedömningar.

Hur förhåller sig samverkan till MBL?

Samverkan ersätter 11 och 19 §§ MBL samt samverkan enligt 6 kap. AML. Även 14 och 38 §§ MBL kan ersättas i det lokala samverkansavtalet om det har delegerats till lokal facklig företrädare av respektive organisation.

Om lokal part bedömer att en viss fråga inte lämpar sig för samverkan kan denne begära att frågan i sin helhet ska förhandlas enligt 11-14 §§ MBL istället för att hanteras i samverkan. Det kan exempelvis ske när en viss fråga enbart berör en arbetstagarorganisation och ska i så fall meddelas motparten snarast, och senast under det första samverkanstillfället.

Vid oenighet i fråga efter avslutad lokal samverkan kan central förhandling påkallas på enligt MBL 14 §, om inte annat har överenskommits i det lokala samverkansavtalet. Sådan förhandling ska begäras inom 7 dagar enligt KHA.

Vilken roll har första linjens chef i arbetsmiljöarbetet?

För chefen/arbetsgivarföreträdaren handlar det om vilka mandat och befogenheter som är kopplat till uppdraget/befattningen. Det innefattar också de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftningen och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Det måste finnas en samstämmighet mellan delegationsordning, fördelning av arbetsuppgifter och den samverkansnivå man befinner sig på i organisationen och att detta är tydligt kommunicerat med medarbetarna. Att chefens roll är tydlig är en förutsättning för att medarbetarens roll ska vara tydlig.

Vilken roll har skyddsombuden?

Skyddsombuden har en nyckelroll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig aktivitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och/eller olycksfall. Det är särskilt viktigt att göra en riskbedömning när ändringar planeras i verksamheten.

Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall genom att undanröja risker, inte att hindra nödvändiga och nyttiga förändringar i verksamheten. Det är arbetsgivaren som svarar för att undersökningar och riskbedömningar görs, och de ska göras i samverkan med skyddsombud.

Vilka frågor kan parterna samverka kring?

Samverkan bygger på att medarbetarnas kunskap och engagemang tas tillvara, att frågor behandlas av de som är direkt berörda, med fördel så tidigt i processen som möjligt. Samverkan kan omfatta det mesta som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare såsom verksamhetens utveckling, utmaningar och dess konsekvenser för personalpolitiken och arbetsmiljön.

Individärenden som rör förflyttning, omplacering, uppsägning och avsked ska inte hanteras i samverkan. Frågor som till exempel rör förändringar i verksamheten och som berör flera individer ska däremot typiskt sett tas upp i samverkan.

Vilka är förutsättningarna för en väl fungerande samverkan?

En väl fungerande samverkan förutsätter ett ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, organisation och resurser, medarbetare, hälsa och arbetsmiljö.

Genom samverkan kan medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas till vara. Beslut som har föregåtts av en bra dialog, förslag från alla berörda och en önskan om att nå samsyn före beslut ger bättre underlag och ökar kvaliteten i verksamheten.

De förutsättningar som lyfts upp i det centrala avtalet handlar om mål och roller, kommunikation, former för arbetsmiljö- och hälsoarbetet samt kunskap och ansvar för arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

På vilka olika nivåer sker samverkan?

Samverkan sker på individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Strukturen i det centrala avtalet bygger på dialog mellan chef-medarbetare, arbetsplatsträff (APT) och lokal respektive central (lokal) samverkansgrupp.

Den lokala samverkansgruppen hanterar frågor med koppling till verksamheten. Lokala samverkansgrupper kan finnas på flera nivåer inom organisationen och behöver anpassas utifrån hur organisation och beslutsprocessen ser ut lokalt. Den lokala samverkansgruppen utgör även skyddskommitté.

Den centrala samverkansgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkanssystemet och arbetsmiljöarbetet organiseras lokalt och för frågor som berör organisationen som helhet.

Vilka frågor ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan?

Parterna har inte gjort någon uppdelning avseende vilken typ av frågor som ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan. Däremot har det slagits fast att frågor som typiskt sett skulle ha förhandlats enligt MBL ska tas upp i samverkansgrupp eftersom det är där som de fackliga organisationerna finns representerade.

Lokala parter kan komma överens om en annan ordning än den ovan beskrivna. Det kan exempelvis handla om att man vill hantera vissa frågor på annan nivå i samverkanssystemet, exempelvis på APT. Chefen kan då fatta beslut efter samverkan på APT-nivå.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Norlin Mistander
  Handläggare
 • Christin N.Granberg
  Utredare
 • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
  Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!