Publicerad 23 februari 2023

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2023 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Avsatta medel för 2023

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2023. Det omfattar totalt 3 049 miljoner kronor. Av dessa är 1 999 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna och 200 miljoner kronor till kommunerna.

Därutöver avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor. Därutöver avsätts 250 miljoner kronor till regioner och kommuner som utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen.

Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden:

 • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård.
 • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.
 • Utbilda vårdens framtida medarbetare.

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Regioner och kommuner som under 2023 utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen kan söka medlen. Sista ansökningsdag är 31 mars 2023.

Ansökan och vilkor för att söka statsbidraget, Socialstyrelsen

Verksamhetsförlagd utbildning

De 250 miljoner kronorna fördelas till de regioner och kommuner som under året utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen.

 • Syftet med den särskilda satsningen är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning.
 • Stimulera utökningen av varaktiga platser under den treåriga grundutbildningens samtliga terminer.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

De 400 miljoner kronorna till regionerna och 100 miljoner till kommunerna kan användas till insatser som syftar till att:

 • Stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där de nationella behoven är stora eller inom prioriterade områden utifrån hälso- och sjukvårdens behov och omställning till nära vård.
 • Fler sjuksköterskor att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

De 100 miljoner kronorna till regionerna kan användas till insatser som syftar till att:

 • Öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska.
 • Möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

Redovisning till Socialstyrelsen 2023

För att få del av medel för utökat antal VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen ska en redovisning skickas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Ett krav för att ta del av medlen är att regionen/kommunen redovisar:

 • antalet VFU-veckor och platser som genomförts i regionens/kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022
 • en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att kunna genomföras i regionens/kommunens regi under vårterminen 2023.

Utbetalning av medel sker i april 2023. Kommunernas redovisningar får om så önskas samordnas av de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Antalet VFU-veckor och platser ska framgå på kommunnivå.

Överenskommelse om en god och nära vård 2023

Informationsansvarig

 • Carin Renger
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.