Publicerad 7 mars 2024

Bemanningstrend inhyrd personal

Regionernas kostnader för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården ökade med 17 procent (eller 1 375 miljoner kronor) under 2023. Kostnaderna utgjorde 5,1 procent av regionernas totala personalkostnader.

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården andra halvåret samt helår 2023 (PDF) Pdf, 1 MB.

Under andra halvåret dämpades ökningstakten och 13 regioner hade minskat sina kostnader under sista kvartalet jämfört med föregående år. Minskningen berodde främst på lägre kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis. Kostnadsredovisningen för helåret 2023 visar en fortsatt ökning av kostnaderna.

Ökade kostnader helåret 2023, men minskningar i slutet av året

Även om kostnaderna för hyrbemanning ökade under 2023, visar trenden en dämpad ökningstakt under andra halvåret och en minskning under årets sista kvartal. Regionernas arbete med att minska hyrbemanningen, särskilt avseende sjuksköterskor, har börjat ge resultat. Att satsa på egen personal är avgörande för att skapa en säker och effektiv vård med god kontinuitet för patienterna.

Egen personal skapar säker vård

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, som har god kunskap om patienterna och deras behov.

När andelen inhyrd personal blir för stor så blir vår ordinarie personals arbetsmiljö lidande och minskar kontinuiteten för patienterna, möjligheten till utvecklingsarbete och kan påverka patientsäkerheten negativt

En stabil och varaktig bemanning skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete där alla kan vara med och bidra till ökad kvalitet.

Ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning, svårrekryterade bristyrkeskompetenser, samt att det inom bemanningsföretag lovas högre löner, är några orsaker som ligger bakom regionernas beroende av hyrbemanning.

Fortsatt arbete för att minska beroendet av hyrbemanning

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Satsningen är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som initiativtagare.

Under 2023 har regionerna intensifierat sitt arbete med att minska hyrbemanningen och säkra tillgången till egen personal. Några regioner satte in särskilda åtgärder i slutet av året, men det stora flertalet implementerar sina insatser under de första månaderna 2024.

Sedan januari 2024 finns det ett regiongemensamt avtal, med gemensam prissättning för olika bemanningstjänster i vården. Alla regioner kommer under året succesivt att ansluta till avtalet för att avropa bemanningstjänster på ett mer likvärdigt sätt.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att minska beroendet av hyrpersonal.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christian Törnqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.