Publicerad: 21 april 2020

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2020 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2020. Det omfattar totalt 2 919 miljoner kronor. Av dessa är 2 419 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna, varav 500 miljoner kronor avsätts för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och 100 miljoner kronor för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden:

  • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård
  • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
  • Utbilda vårdens framtida medarbetare

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

De 500 miljoner kronorna kan användas till insatser som syftar till att:

  • Stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska
  • Möjliggöra för sjuksköterskor att kunna kombinera studier med arbete

De 100 miljoner kronorna kan användas till insatser som syftar till att:

  • Öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska
  • Möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupning inom centrala områden.

Exempelvis genom karriärutvecklingsmodeller, verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning, stödjande av kompetensväxling och vidareutbildning.

Stimulansmedel till kommunerna

Till kommunerna avsätts 500 miljoner kronor som stimulansmedel för Goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Dessa kan även användas för omställning till en nära vård. Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Utbetalning och redovisning av medel till regionerna och RSS

Medlen till regionerna och RSS utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2020.

Med anledning av covid-19 pandemin har regeringen fattat beslut om att delredovisningen som skulle göras till Socialstyrelsen den 30 september 2020 tas bort. Ingen delredovisning behöver göras under 2020.

Slutredovisning ska göras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2021.

Överenskommelse om en god och nära vård 2020

Informationsansvarig

  • Carin Renger
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!