Publicerad: 3 december 2019

Överenskommelse om utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse för att stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Överenskommelse kring investeringar för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen är en sammanslagning av de tidigare överenskommelserna Professionsmiljarden och Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (personalmiljarderna).

Överenskommelsen omfattar totalt 3 360 miljoner kronor. Av dessa är 3 235 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna, varav 400 miljoner kronor avsätts för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.

Till kommunerna avsätts 100 miljoner kronor som stimulansmedel. Medel till kommunerna betalas ut via SKR till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS),  där socialtjänsten eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Överenskommelsens övergripande områden är:

 • It-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare
 • Smartare användning av medarbetarnas kompetens
 • Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning
 • Utveckling av medarbetarnas arbetssituation – innefattar ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare
 • Utveckla vårdens verksamheter – innefattar förutsättningar för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.

Medlen får även användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar. I likhet med tidigare överenskommelse ska privata verksamheter med offentlig finansiering kunna ta del av medlen inom överenskommelsen.

Inom ramen för satsningen avsätts också medel till SKR för gemensamma insatser och stöd till regioner och kommuner.

Medlen till regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2019.

Medel som avsatts för utveckling inom kommunerna rekvireras av RSS via SKR.

Beslut om fördelning av medel till RSS (Nytt fönster, PDF)

Frågor och svar

Hur mycket får regionerna att dela på?

Regionerna får totalt 3 235 miljoner kronor att dela på för att använda till insatser inom ramen för överenskommelsen under 2019. Av dessa får 400 miljoner kronor användas av regionerna för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.

Hur mycket får kommunerna att dela på?

Kommunerna får totalt 100 miljoner kronor att dela på för att använda till arbete med att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom ramen för överenskommelsen.

Dessa fördelas från staten via SKR till de Regionala samverkans och stödstrukturerna (RSS) där kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet på hur de används.

Hur kan vi ta del av medlen?

Regioner

Till regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2019. Rätten till bidraget förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som bedöms inte ha utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Kommuner

SKR ansvarar för att fördela samtliga stimulansmedel i denna överenskommelse som rör kommunerna. Medlen rekvireras från SKR till de regionala samverkans- och stödsstrukturerna (RSS) som finns i varje län och som har till uppgift att stödja samverkan i frågor som rör hälso- och sjukvård och socialtjänst mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Kommunernas socialtjänst ska ha stor påverkansmöjlighet på hur de används.

Vad är speciellt med medlen till specialistsjuksköterskeutbildningarna?

För 2019 har 400 miljoner kronor avsätts till regionerna för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning.

Medlen ska stimulera till specialistutbildning för sjuksköterskor inom områden där de nationella behoven är stora som till exempel inom psykiatri, vård av äldre, operation eller inom prioriterade områden utifrån verksamhetens behov.

Vidare ska medlen användas för att möjliggöra för medarbetare att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och vid behov bidrag till resor.

Vad kan medlen användas till?

Medlen inom denna del av överenskommelsen får användas till att utveckla arbetets organisering, öka bemanningen, utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Det betyder att de kan användas till insatser inom något eller några av områdena nedan. Texterna i överenskommelsens kapitel 4 beskriver mer vad dessa områden innebär.

 • It- stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information
 • Smartare användning av medarbetarnas kompetens
 • Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning
 • Utveckla medarbetarnas förutsättningar och vårdens verksamheter, vilket innefattar såväl ledarskap, arbetsmiljö som att öka möjligheterna att rekrytera, insatser för att behålla och utveckla medarbetare, förutsättningar för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.

Medlen får användas till att stärka redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar. I likhet med tidigare överenskommelse ska privata verksamheter med offentlig finansiering kunna ta del av medlen inom överenskommelsen.

Hur länge kan vi använda medlen?

Medlen i denna överenskommelse är avsedda att användas under år 2019.

När ska redovisningen senast vara klar?

Regionerna ska lämna en ekonomisk berättelse för kalenderåret som visar hur medlen använts till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020.

Regeringen avser även att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp arbetet med överenskommelsen. En redogörelse för arbetet som genomförts under 2019 ska då göras till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020.

Informationsansvarig

 • Carin Renger
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!