Publicerad 23 september 2021

Bemanningstrend inhyrd personal

Bemanningstrenden för helåret 2020 visar en total ökning med 0,4 procent, eller 22 miljoner kronor. Men kostnaderna för inhyrd personal minskade i nio regioner och inom flera områden visas en positiv utveckling.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2020, jämförelser med helår/2019 samt halvår 2/2019 (PDF) Pdf, 1 MB.

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Dessa görs halvårsvis och nästa kostnadsredovisning är planerad att publiceras under tredje kvartalet 2021.

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

En hög andel inhyrd vårdpersonal innebär också ökade kostnader för regionerna.

Fortsatt arbete och gemensam upphandling

Regionerna har tidigare bedrivit ett gemensamt projektarbete med insatser inom en rad olika områden för att bli oberoende av inhyrd personal. Projektet har nu övergått i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete. Regionerna har bland annat kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, dels inom ramen för arbetet med attraktiva arbetsgivare, dels med en regiongemensam upphandling av inhyrd personal.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Behovet av hyrpersonal inom vården kommer alltid att finnas. Men med en gemensam upphandling kan regionerna få bättre kontroll över inköpen och säkerställa kompetensnivå, leveranssäkerhet och kostnadsnivåer.

Arbetet med underlaget för upphandlingen pågår under 2021, och beräknas vara klart under 2022.

Det långsiktiga arbetet för att bli oberoende av inhyrd personal bedrivs både på nationell nivå genom exempelvis återkommande uppföljningar med forum för utbyte, lärande och samarbete mellan regionerna. Men det stora jobbet görs framför allt på lokal nivå i regionerna.

Informationsmöte 14 april

Den 14 april anordnades ett informationsmöte om gemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård. Det är möjligt att ta del av mötesanteckningarna i efterhand.

Gemensam upphandling av hyrpersonal, presentation (PDF) Pdf, 1 MB.

Minnesanteckningar från mötet om gemensam upphandling av hyrpersonal (PDF) Pdf, 585 kB.

Dialogmöte 7-8 september

Den 7 och 8 september genomfördes ett dialogmöte med bemanningsbranschen om den gemensamma upphandlingen av hyrpersonal.

Gemensam upphandling av hyrpersonal, dialogmöte (PDF) Pdf, 591 kB.

Minnesanteckningar från dialogmötet om gemensam upphandling av hyrpersonal (PDF) Pdf, 280 kB.

Flera orsaker

Efter några års kontinuerligt arbete att uppnå ett oberoende av inhyrd personal har ett trendbrott skett där vi ser minskade kostnader för hyrpersonal på totalen i relation till regionernas egna personalkostnader. Det som framförallt minskat är inhyrning av läkare medan inhyrningen av sjuksköterskor är en fortsatt utmaning för många av regionerna. Trots försök genom åren att minska inhyrningen av sjuksköterskor har den i stället fortsatt att öka, även om vi ser en klart minskad ökningstakt.

Ett ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning och att det inom bemanningsföretag lovas högre löner tros vara några orsaker som ligger bakom användningen av hyrpersonal.

Satsningen på att uppnå ett oberoende av inhyrd personal är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som processägare. Det tidigare projektet har utrett, analyserat och föreslagit åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

I det fortsatta arbetet har regionerna valt att fokusera på frågor som rör attraktiv arbetsgivare, rätt använd kompetens och gemensam upphandling.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns det en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas och utarbetar en egen handlingsplan.

Rapport om arbetet med inhyrd personal

2016-2019 bedrev regionerna gemensamt, med stöd av SKR, ett projekt för att minska beroendet av inhyrd personal. Syftet med projektet var att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Efter projektet togs en rapport fram som beskriver hur det fortsatta arbetet för att nå en hyroberoende vård kan fortsätta. Dessa förslag tillvaratas i det fortsatta långsiktiga utvecklingsarbetet.

Oberoende av inhyrd personal (PDF) Pdf, 524 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal, tidigare resultat

2020

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2020 (PDF) Pdf, 943 kB.

2019

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, helåret 2019 (PDF) Pdf, 388 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, första halvåret 2019 (PDF) Pdf, 301 kB.

2018

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 4 2018 (PDF) Pdf, 400 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 3 2018 (PDF) Pdf, 3 MB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 2 2018 (PDF) Pdf, 152 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF) Pdf, 3 MB.

2017

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 4 2017 (PDF) Pdf, 2 MB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 3 2017 (PDF) Pdf, 252 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 2 2017 (PDF) Pdf, 178 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 1 2017 (PDF) Pdf, 474 kB.

Informationsansvarig

  • Helena Svensson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset