Publicerad 6 april 2022

Bemanningstrend inhyrd personal

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis. Kostnadsredovisningen för 2021 visar en viss ökning av kostnader för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna.

Kostnader för inhyrd personal i hälso och sjukvården, jämförelse helår 2021 samt halvår 2, 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Bemanningstrenden för helåret 2021 visar att kostnaderna för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna ökat med 0,3 procentenhet jämfört med förra året.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent, från 5,6 miljarder till 6,3 miljarder kronor. Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 4,3 procent till totalt närmare 162 miljarder. Ökningen har ett tydligt samband med effekter av pandemin.

Varaktig bemanning skapar säker vård

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personal som har god kunskap om patienterna och deras behov.

En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete där alla kan vara med och bidra till ökad kvalitet. Ett annat viktigt syfte med oberoende av hyrpersonal är att ha kapacitet att utbilda och handleda framtidens kollegor.

Ett ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning, svårrekryterade bristyrkeskompetenser, samt att det inom bemanningsföretag lovas högre löner, tros vara några orsaker som ligger bakom regionernas beroende av hyrpersonal.

Fortsatt arbete för att minska beroendet av inhyrd personal

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Satsningen är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som processägare.

Ett tidigare projekt i regionerna har utrett, analyserat och föreslagit åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Projektet har nu övergått i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete. Regionerna har kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, dels inom ramen för arbetet med attraktiva arbetsgivare, dels med en regiongemensam upphandling av inhyrd personal.

Bli en attraktiv arbetsgivare

I det nationella samarbetet har regionerna kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, dels inom ramen för arbetet med attraktiva arbetsgivare, dels med en regiongemensam upphandling av hyrpersonal.

Behovet av hyrpersonal inom vården kommer alltid att finnas. Med en gemensam upphandling kommer regionerna få bättre kontroll över inköpen och säkerställa kompetensnivå, leveranssäkerhet och kostnadsnivåer.

Arbetet med upphandlingen och det gemensamma ramavtalet beräknas vara klart under hösten 2022.

Dialogmöte 28 februari samt 2 mars 2022

Den 28 februari samt 2 mars genomfördes ett dialogmöte om regiongemensam upphandling.

Minnesanteckningar från dialogmötet om gemensam upphanding 2 mars (PDF) Pdf, 296 kB.

Minnesanteckningar från dialogmötet om gemensam upphanding 28 februari (PDF) Pdf, 259 kB.

Regiongemensam upphandling 28 februari samt 2 mars (PDF) Pdf, 207 kB.

Dialogmöte 12-13 oktober 2021

Den 12 och 13 oktober genomfördes ett dialogmöte med bemanningsbranschen om den gemensamma upphandlingen av hyrpersonal.

Gemensam upphandling av hyrpersonal, dialogmöte 12-13 oktober (PDF) Pdf, 906 kB.

Minnesanteckningar från dialogmötet om gemensam upphandling av hyrpersonal 12-13 oktober (PDF) Pdf, 603 kB.

Dialogmöte 7-8 september 2021

Den 7 och 8 september genomfördes ett dialogmöte med bemanningsbranschen om den gemensamma upphandlingen av hyrpersonal.

Gemensam upphandling av hyrpersonal, dialogmöte 7-8 september (PDF) Pdf, 591 kB.

Minnesanteckningar från dialogmötet om gemensam upphandling av hyrpersonal 7-8 september (PDF) Pdf, 280 kB.

Dialogmöte 14 april 2021

Den 14 april anordnades ett informationsmöte om gemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård. Det är möjligt att ta del av mötesanteckningarna i efterhand.

Gemensam upphandling av hyrpersonal, presentation 14 april (PDF) Pdf, 1 MB.

Minnesanteckningar från mötet om gemensam upphandling av hyrpersonal 14 april (PDF) Pdf, 585 kB.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns det en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas och utarbetar en egen handlingsplan.

Rapport om arbetet med inhyrd personal

2016-2019 bedrev regionerna gemensamt, med stöd av SKR, ett projekt för att minska beroendet av inhyrd personal. Syftet med projektet var att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Efter projektet togs en rapport fram som beskriver hur det fortsatta arbetet för att nå en hyroberoende vård kan fortsätta. Dessa förslag tillvaratas i det fortsatta långsiktiga utvecklingsarbetet.

Oberoende av inhyrd personal (PDF) Pdf, 524 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal, tidigare resultat

2021

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2021 (PDF) Pdf, 551 kB.

2020

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2020, jämförelser med helår/2019 samt halvår 2/2019 (PDF) Pdf, 1 MB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2020 (PDF) Pdf, 943 kB.

2019

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, helåret 2019 (PDF) Pdf, 388 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, första halvåret 2019 (PDF) Pdf, 301 kB.

2018

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 4 2018 (PDF) Pdf, 400 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 3 2018 (PDF) Pdf, 3 MB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 2 2018 (PDF) Pdf, 152 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF) Pdf, 3 MB.

2017

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 4 2017 (PDF) Pdf, 2 MB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 3 2017 (PDF) Pdf, 252 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 2 2017 (PDF) Pdf, 178 kB.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården, kvartal 1 2017 (PDF) Pdf, 474 kB.

Informationsansvarig

  • Helena Svensson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR