Publicerad: 27 februari 2020

Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården

Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning i landet med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en minskning inom flera områden.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2019 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Nästa kostnadsredovisning sker i slutet av september.

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

Fortsatt arbete

Regionerna har tidigare bedrivit ett gemensamt arbete med insatser inom en rad olika områden för att bli oberoende av inhyrd personal. Detta arbete kommer nu att fortsätta. Regionerna har bland annat kommit överens om att antal gemensamma fokusområden, exempelvis utökat samarbete vid upphandling av inhyrd personal. Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas både på nationell nivå genom exempelvis återkommande uppföljningar, men framför allt på regional nivå.

Flera orsaker

Trots försök genom åren att minska inhyrningen av personal har den i stället ökat och omfattar nu allt fler personalkategorier. Stora pensionsavgångar, ökat vårdbehov, bekymmersam arbetsmiljö och att det inom bemanningsföretag lovas högre löner tros vara några orsaker som ligger bakom användningen av hyrpersonal.

Projektet är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som projektägare. Projektet har utrett, analyserat och föreslagit åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, för att uppnå oberoende av all inhyrd personal.

Regionala arbetsgrupper

Inom respektive region har tillsatts en processledare med en regional arbetsgrupp. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas och utarbetar en egen handlingsplan.

Även om huvudsyftet med projektet är att skapa en tryggare vård och attraktivare arbetsplatser är ekonomin en viktig förutsättning för att klara vården.

Generellt har kostnaderna för inhyrd personal ökat årligen. Det handlar främst om inhyrda läkare men också inhyrda sjuksköterskor. Inhyrd personal ökar även i övriga yrkesgrupper i vården.

Rapport om arbetet med inhyrd personal

Rapporten beskriver det arbete som regionerna gemensamt, med stöd av SKR, bedrivit sedan 2016. Syftet med arbetet har varit att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Ett oberoende av inhyrd personal är viktigt för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar.

Arbetet för att nå en hyroberoende vård kommer att fortsätta och rapporten anger flera förslag till hur det kan ske

Oberoende av inhyrd personal (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal, tidigare resultat

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2019 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 4 2018 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 3 2018 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 2 2018 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 4 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 3 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 2 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!