Publicerad 13 maj 2022

Agenda 2030

SKR stödjer kommunernas och regionernas arbete med de 17 globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Nyckeltal från Kolada låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat.

Öppna jämförelser Agenda 2030, rapport

Jämförelser och analyser av några av de nyckeltal som finns i Kolada för Agenda 2030:s 17 mål. Rapporten visar hur målen i Agenda 2030 berör kommuner och regioner samt vad de kan göra för att närma sig målen utifrån sina olika förutsättningar.

Öppna jämförelser Agenda 2030

Syftet med Öppna jämförelser Agenda 2030 i kommuner och regioner är att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

Nyckeltal i Kolada

I databasen Kolada finns alla nyckeltal som är framtagna för att mäta målen. Här kan kommuner och regioner se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå. Nyckeltalen revideras årligen.

Klicka på länken nedan och skriv din kommuns/din regions namn.

Nyckeltalen i Kolada (nytt fönster)

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltalen i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.

Bakgrund

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveck­ling. Hållbar utveckling innebär att dagens behov för världens befolkning tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfreds­ställa sina behov. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en utgångspunkt för Agenda 2030.

På agendan för Agenda 2030 står att klara stora fyra utmaningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Kommuner och regioner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030 samt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Många delar av kommuners och regioners välfärdsuppdrag överensstämmer med intentionerna i Agenda 2030 och hållbar utveckling.

70 procent av kommunerna och regionerna använder i dag Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.