Publicerad 16 mars 2021

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få en god man utsedd av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Barnet bor inte hos den gode mannen, och hon eller han har inte heller försörjningsplikt.

Är du privatperson och intresserad av att bli god man? Vänd dig till din kommun.

Lista med alla kommuners adressuppgifter

God man utses inte för barn som har eller får uppehållstillstånd (TUT/PUT). I de fallen ska socialnämnden anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Uppdraget som god man

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, eller i sista hand socialsekreteraren. Samma regler gäller för de ensamkommande barnen som för placerade barn, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Arbetsuppgifter för god man

De konkreta arbetsuppgifterna för god man är att:

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt)
 • biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid möten hos det offentliga biträdet
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal i skolan
 • besluta om skolresor
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo
 • teckna hyreskontrakt, efter TUT/PUT
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • samtycka till placering av barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för brott
 • företräda barnet om det begår brott
 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats
 • redovisa uppdraget till överförmyndaren.

Kontaktperson som stöd för ensamkommande barn

I uppdraget som god man ingår inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Socialtjänsten kan besluta om en kontaktperson som hjälper barnet att ta del av olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det. Kontaktpersonen kan också följa med på till exempel läkarbesök.

Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken)
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera)
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

God man och sekretess

Att någon utsetts till god man betyder inte att hon eller han omfattas av någon tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Avsaknaden av tystnadsplikt bör inte användas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
 • om barnet varaktigt lämnat Sverige
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • det är uppenbart att god man inte behövs
 • när barnet fyller 18 år.

Det är överförmyndaren som beslutar om godmanskapet ska upphöra.

Kurs och konferens

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.