Publicerad 18 december 2023

Regelverk, mottagande ensamkommande barn

Information om några av de ändringar i lagstiftning och regelverk som påverkar kommunens mottagande av ensamkommande barn och unga.

Information med anledning av kriget i Ukraina

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om socialtjänstens ansvar för barn utan vårdnadshavare som flyr från Ukraina.

Frågor och svar ensamkommande barn från Ukraina

Frågor och svar ställföreträdande för barn utan vårdnadshavare från Ukraina

Placering av ensamkommande barn i en annan kommun

Sedan den 1 juni 2018 gäller ett regelverk som begränsar kommunernas möjligheter att placera asylsökande ensamkommande barn utanför den egna kommunen.

SKR har tagit fram information om det nya regelverket. Vi har dessutom skrivit ett underlag för överenskommelser mellan kommuner som innehåller förslag på vissa punkter som vi bedömer bör ingå i en överenskommelse.

Kommunens ansvar, Placering av barnet i annan kommun

Ersättningssystem

Sedan den 1 juli 2017 gäller ersättningsförordningar avseende statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Statlig ersättningar till kommuner ochregioner, SKR

Ersättning för vårdbehov motsvarande LVU

Under förutsättning att vården inleds före 18 års ålder har kommunen rätt till ersättning för kostnader för vård som ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma lag, men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Rätten till ersättning gäller fram till den unge fyller 21 år.

Migrationsverket ska inte pröva socialtjänstens bedömning av vårdbehovet i de fall vården ges med stöd av socialtjänstlagen, men kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som Migrationsverket behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning enligt gällande förordningar.

I instruktionen till Migrationsverkets ansökningsblanketter för dessa ersättningar uppges att om vården ges med stöd av SoL ska av beslutet, ansökan eller annat underlag framgå att det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § LVU. Kommunen måste därmed lämna tydlig information om att det är just de vårdbehov som omfattas av 3 § LVU som avses med ansökan.

SKR har i en skrivelse uppmärksammat regeringen på att regelverket innebär att kommunerna får avslag på en stor mängd ersättningsansökningar. SKR har framfört krav på ändring av ersättningsförordningarna för att säkerställa att kommunerna får ersättning för sina kostnader.

SKR:s hemställan om ändring av statlig ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga (PDF) Pdf, 4 MB.

Allmänt om regelverket för asylsökande och nyanlända

SKR har sammanställt en översikt av de lagar och förordningar som styr Sveriges mottagande av asylsökande och nyanlända. Här hittar du också en genomgång av ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller asylsökande, nyanlända och de som får avslag.

Ansvarsfördelning och regelverk i mottagandet, SKR

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.