Publicerad 28 oktober 2022

Familjehemsvård

Du som arbetar som familjehemssekreterare, socialsekreterare eller chef hittar på dessa sidor information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta. Du kan också få rådgivning kring familjehemsvård från SKR.

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Definition av familjehem

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”

I 2 § förordningen till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anges att denna definition även gäller för familjehem som en insats enligt LSS.

Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns särskilda regler (6 kap. 6 § tredje stycket SoL). Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem.

Placering i familjehem är den vanligaste formen för heldygnsvård i Sverige.

Kommuner med frågor angående familjehem

SKR har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar till exempel i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar.

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar.

Cirkulär 20:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021

Information till privatpersoner

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

För initial bedömning av familjehem: FamiljehemSverige

Publikationer

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR