Publicerad 16 november 2023

Utrikes födda anställda i kommuner

Sveriges kommuner har tillsammans nästan 900 000 anställda där 21 procent av de månadsavlönade är födda i ett land utanför Sverige. Det går att jämföra med andelen utrikes födda i befolkningen som är 20 procent. Andelen utrikes födda varierar dock mellan olika verksamheter, personalgrupper och anställningsform. Det finns även regionala skillnader.

Antal utrikes och inrikes födda anställda i kommuner

Diagrammet visar antal utrikes och inrikes födda som är månadsavlönade och timavlönade i kommuner 2022. Totalt antal anställda som är månadsavlönade är 791 600 och totalt antal anställda som är timavlönade är 102 800.

Andel utrikes och inrikes födda anställda i kommuner

Diagrammet visar andel utrikes födda som är månadsavlönade och timavlönade i kommuner. I kommunerna är det 21 procent av de månadsavlönade anställda som är utrikes födda och 39 procent av de timavlönade anställda som är utrikes födda.

Åldersfördelning i kommuner

Tabellen visar antal inrikes och utrikes födda anställda samt andel utrikes födda anställda fördelade på åldersgrupper och anställningsform i kommuner.

Tabellen visar antal inrikes och utrikes födda anställda samt andel utrikes födda anställda fördelade på åldersgrupper och anställningsform i kommuner.

Ålder

Totalt antal (månadsavlönade)

Utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Totalt antal (timavlönade)

Utrikes födda (timavlönade)

Andel

<29

96 600

21 900

23%

44 300

17 800

40%

30-39

182 800

40 700

22%

15 900

9 200

58%

40-49

196 800

47 800

24%

10 800

6 800

63%

50-59

214 600

39 400

18%

8 800

3 500

40%

60-

100 800

17 600

17%

23 100

2 900

12%

Totalt

791 600

167 500

21%

102 800

40 200

39%

Könsfördelning bland utrikes födda anställda i kommuner

Tabellen visar antal och andel utrikes födda fördelat på kön och anställningsform.

Kön

Totalt antal (månadsavlönade)

Utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Totalt antal (timavlönade)

Utrikes födda (timavlönade)

Andel

Kvinnor

607 500

123 400

20%

75 600

27 600

37%

Män

184 200

44 100

24%

27 200

12 600

46%

Totalt

791 600

167 500

21%

102 800

40 200

39%

Kommungrupper

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda bland anställda i kommunerna per kommungrupp.

Kommungruppsindelning

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda bland anställda i kommunerna per kommungrupp.

Kommungrupp

Totalt antal (månadsavlönade)

Antal utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Storstäder

115 300

38 600

33%

Pendlingskommun nära storstad

112 800

27 500

24%

Större stad

201 700

44 900

22%

Pendlingskommun nära större stad

86 100

14 000

16%

Lågpendlingskommun nära större stad

48 200

8 200

17%

Mindre stad eller tätort

101 500

15 600

15%

Pendlingskommun nära mindre stad eller tätort

50 800

8 200

16%

Landsbygdskommun

43 600

6 500

15%

Landsbygdskommun med besöksnäring

21 400

3 300

15%

Kommunalförbund

10 200

700

7%

Totalt

791 600

167 500

21%

Fördelning av anställda i kommunerna per län 2022

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda i kommunerna uppdelat per län.

Län

Totalt antal (månadsavlönade)

Antal utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Stockholm

112 700

35 700

32%

Uppsala

26 700

6 000

22%

Södermanland

24 600

5 400

22%

Östergötland

35 300

6 200

18%

Jönköping

34 100

6 900

20%

Kronoberg

18 200

3 900

21%

Kalmar

23 400

3 600

15%

Gotland

5 200

400

8%

Blekinge

14 700

2 400

16%

Skåne

105 900

25 200

24%

Halland

28 000

4 900

18%

Västra Götaland

146 400

32 900

22%

Värmland

25 000

3 200

13%

Örebro

25 900

5 000

19%

Västmanland

20 700

4 700

23%

Dalarna

26 100

4 100

16%

Gävleborg

24 000

3 500

15%

Västernorrland

21 700

3 100

14%

Jämtland

12 700

1 600

13%

Västerbotten

27 400

4 400

16%

Norrbotten

22 900

3 800

17%

Kommunalförbund

10 200

700

7%

Totalt

791 600

167 500

21%

Balanstal

Balanstal visar förhållandet mellan utrikes födda anställda och totala andelen utrikes födda i varje kommun och region. 1,0 indikerar att andelen utrikesfödda anställda är lika med andelen utrikes födda i kommunen eller regionen. Ett värde under 1,0 tyder på underrepresentation av utrikes födda anställda, medan ett värde över 1,0 tyder på överrepresentation.

Balanstal i Kolada

I Kolada kan man få balanstal för varje enskild kommun och region och även på verksamhetsnivå. Kolada

Balanstal i kommuner

Balanstal för kommunerna 2022.

Balanstal

Antal kommuner

0,6

3

0,7

11

0,8

32

0,9

52

1,0

54

1,1

50

1,2

42

1,3

23

1,4

15

1,5

4

1,6

3

1,7

1

 

Personalgrupper i kommunerna

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda inom olika personalgrupper i kommunerna 2022.

Personalgrupp

Totalt antal (månadsavlönade)

Antal utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Ledningsarbete

40 000

3 400

9%

Handläggare

40 100

3 900

10%

Administratörer

27 100

3 500

13%

Sjuksköterskor

16 300

2 200

13%

Undersköterskor, skötare

105 200

35 200

34%

Vårdbiträden

37 200

17 900

48%

Övrig vård och omsorg

1 500

200

14%

Rehabilitering och förebyggande

7 700

700

9%

Socialsekreterare

26 900

3 600

13%

Behandlingsassistenter/socialpedagoger

6 300

1 200

18%

Stödassistenter och stödpedagoger m.fl.

57 900

11 800

20%

Personliga assistenter

10 600

2 800

27%

Övigt socialt och kurativt arbete

12 000

2 000

17%

Grundskollärare

75 800

9 600

13%

Gymnasielärare

26 000

3 000

12%

Förskollärare

53 300

6 000

11%

Lärare i fritidshem

14 100

1 600

11%

Övrigt lärararbete

33 700

8 400

25%

Barnskötare

57 100

18 300

32%

Dagbarnvårdare

500

<50

9%

Elevassistenter

23 100

4 800

21%

Övrigt skol- och förskolearbete

12 900

3 400

26%

Fritidsledare

6 900

1 400

20%

Bibliotekarier, biblioteksassistenter

5 700

600

11%

Övrig kultur, turism och friluftsliv

9 400

1 300

13%

Tekniska handläggare

7 400

800

10%

Ingenjörer

8 500

1 000

12%

Tekniker

7 300

700

10%

Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.

16 300

2 400

15%

Räddningstjänst

5 600

100

3%

Köks- och måltidsarbete

25 500

9 200

36%

Städ, tvätt, renhållningsarbete

13 800

6 500

47%

Totalt

791 600

167 500

21%

Källa: SKR, personalstatistik, november 2022 och SCB.
Population: Månadsavlönade och timavlönade.
Personalstatistik

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.