Publicerad 16 januari 2024

Frågor och svar om SAP-R om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst (SAP-R)

Den 31 oktober 2022 träffade SKR och Sobona överenskommelse om förändringar av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R). Den huvudsakliga innebörden av överenskommelsen är att SAP-R stängs för nytillträde.

Här finns mer information om överenskommelsen samt information som syftar till att informera om och förtydliga vissa tidigare centrala tolkningar och tillämpningar av SAP-R.

Cirkulär 22:49: Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Cirkulär 23:10: Information om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

 • Behöver vi teckna ett lokalt kollektivavtal för den nya överenskommelsen om SAP-R?

  Nej, det behövs ingen LOK för att anta överenskommelsen.

 • Från och med när gäller möjligheten att frånsäga sig en eventuell framtida möjlighet till SAP-R?

  Från och med den 1 januari 2023. Det finns ingen bortre tidsgräns för när arbetstagaren kan välja bort en eventuell SAP-R och istället välja extra avsättning till pension eller i form av ett lönetillägg. Tillägget betalas inte retroaktivt utan utgår från att överenskommelse träffats. Ett val att avstå SAP-R och istället välja extra avsättning till pensionen eller ett lönetillägg går inte att ändra och gäller även framåt hos andra arbetsgivare inom räddningstjänst.

 • Vad händer med de brandmän som anställs efter den 1 januari 2023?

  De brandmän som anställs efter den 1 januari 2023 kommer inte ha rätt till SAP-R. Undantag är de brandmän som tidigare haft en anställning av varaktig karaktär vid räddningstjänsten. En anställning inom räddningstjänsten som varat i tre månader eller längre kan anses vara en anställning av varaktig karaktär.

Kvarstå i anställning och skjuta upp SAP-R mot extra pensionsavsättning

 • Måste en person som har rätt att gå i pension enligt SAP-R vid 58 år och vill kvarstå i utryckningsstyrka ytterligare några år träffa en överenskommelse med arbetsgivaren? Eller gäller möjligheten till SAP-R tills den dagen brandmannen går i pension?

  I ett sådant fall krävs ingen överenskommelse, utan precis som tidigare kan brandmannen kvarstå och fortsätta arbeta i utryckningsstyrka efter 58 år. SAP-R-möjligheten gäller även fortsättningsvis mellan 58 och 65 års ålder. För att tillägget om 12% ska utgå krävs dock en överenskommelse med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att det görs i form av en skriftlig överenskommelse med arbetstagaren. 

  För att undvika oklarheter i det enskilda fallet om extra pensionsavsättning om 12% ska utges eller inte då någon uttrycklig överenskommelse inte träffats är det viktigt att ta upp en dialog i frågan.

 • Utgår det särskilda tillägget på 12 procent i extra pensionsavsättning endast om man har en överenskommelse om andra arbetsuppgifter, det vill säga att arbetstagaren inte ska vara kvar i utryckningsstyrka?

  Tillägget på 12 procent utgår endast om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetsuppgifterna kan även innebära tjänstgöring i utryckningsstyrka.

  Arbetstagare som uppfyller rätt till särskild avtalspension enligt kriterierna har rätt att istället träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå att ta ut sin SAP-R. Då ska ett särskilt tillägg av pensionsavgift till tjänstepensionen om 12 procent på den pensionsgrundande lönen utges. Överenskommelsen gäller för ett år i taget, om inte längre tid överenskoms. Som längst kan på varandra följande överenskommelser träffas till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år.

  Observera att arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra för att den högre avsättningen till tjänstepensionen ska utges. Arbetsuppgifterna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål, med arbetsgivarens kompetensbehov som utgångspunkt. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara kvar i utryckningsstyrka, likväl som andra arbetsuppgifter.

Karriärplanering

 • Karriärplanering, vilka krav kan ställas kring detta?

  Karriärplanering och kompetensutveckling ska påbörjas i god tid för att förebygga att akut behov av omställning uppstår och ska därefter ske fortlöpande. Karriärplaneringen kan ingå som en del av medarbetarsamtal eller motsvarande. Genomförd karriärplanering dokumenteras. I samband med karriärplanering kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma om insatser för att möjliggöra kompetensutveckling syftande till framtida karriärutveckling.

  Karriärplanering samt kompetensutveckling ska syfta till att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. En förutsättning är att arbetstagaren själv aktivt medverkar till att göra en framtida karriärutveckling möjlig.

  Redogörelse för överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst (PDF)

Tillägg

 • Har alla brandmän i utryckningsstyrka rätt till extra pensionsavsättning eller lönetillägg oavsett anställningstid?

  Alla brandmän med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till tillägget under förutsättning att de har genomgått MSB:s utbildning i skydd mot olyckor (SMO), motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och inte omfattas av en eventuell framtida möjlighet till SAP-R.

  Om arbetstagaren inte har genomgått sådan utbildning utges tillägget efter två års anställning inom räddningstjänsten. De som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R ska få lönetillägget automatiskt under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. De som kommer kunna nå SAP-R kan välja att växla in den eventuella framtida möjligheten till pensionslösningen mot tillägg. De som anställts efter den 1 januari 2023 kommer inte kunna få SAP-R, men ska få tillägget.

 • En brandman som anställs i räddningstjänst vid exempelvis 35 års ålder kommer idag inte att kvalificera sig till SAP-R. Ska brandmannen ändå få tillägget om 2 000 kronor?

  Ja. Alla brandmän i utryckningsstyrka som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R har rätt till tillägget, under förutsättning att de genomgått en SMO-utbildning, motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller arbetat i minst två år inom räddningstjänsten.

 • Om tillägget ska betalas ut i form av extra pensionsavsättning, ska det hanteras av pensionsadministratörerna?

  Inbetalning av den extra avgiften till tjänstepension, ex hur ofta, ska ske enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och pensionsadministratörerna. Det är inte centralt bestämt, mot bakgrund av att det hos många arbetsgivare redan finns upparbetade rutiner för extra pensionsavsättningar.

 • Hur ska tillägget vid pension betalas in? Kvartalsvis, årsvis? Eller sker samordning med andra premier till pensionsvalet?

  Detta överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetsgivarens pensionsadministratör. Det är inte centralt bestämt, mot bakgrund av att det hos många arbetsgivare redan finns upparbetade rutiner för extra pensionsavsättningar. Normalt sker inbetalning av pensionsavgifter halvårsvis eller helårsvis i efterskott.

 • Ger även tidsbegränsade anställningar rätt till tillägget?

  Ja. Även vikariat och SÄVA, samt intermittent visstid med grund i dessa anställningsformer, omfattas under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka, om de har genomgått SMO-utbildning, motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller arbetat i två år.

 • Kan arbetstagaren välja fritt och ändra sig angående att ta ut tillägget i lön istället för pensionsavgift? I så fall hur ofta?

  Arbetstagaren kan inför varje kalenderår välja att ta ut tillägget i form av ett lönetillägg istället för en extra pensionsavgift. Valet görs hos arbetsgivaren och gäller fram till att ett nytt val sker. Det krävs inte att arbetsgivaren inför varje år ska ställa fråga till arbetstagaren.

 • Kan man dela på pengarna? Till exempel 1000 kronor till lön och till pension.

  Nej, det går inte att dela upp tillägget.

 • Ska tillägget till tjänstepension på 2 000 kr ses som en löneväxling och hanteras enligt de regler som gäller för löneväxling?

  Nej, det ska inte hanteras som en löneväxling. Tillägget om 2000 kr är lika oavsett om det går ut som pensionsavsättning eller som lönetillägg.

 • Om arbetstagaren väljer att få tillägget i form av lönetillägg, ska det ses som ett fast lönetillägg och hanteras enligt AB § 16?

  Ja, lönetillägget hanteras som ett fast lönetillägg.

 • Om arbetstagaren väljer att få tillägget i form av ett lönetillägg, är tillägget pensionsgrundande?

  Ja, det är pensionsgrundande både för allmän och tjänstepension, utifrån att lönetillägget hanteras som ett fast lönetillägg.

 • Om arbetstagaren väljer att få tillägget i form av ett lönetillägg, påverkar det semesterersättning, frånvaroavdrag vid sjukdom med mera?

  Ja, utifrån att lönetillägget hanteras som ett fast lönetillägg.

 • Hur kan vi ta reda på om någon avsagt sig SAP-R hos en annan arbetsgivare?

  Pensionsadministratörerna har en funktion i systemen för att identifiera vilka brandmän som avtalat bort SAP-R. En förutsättning är att arbetsgivarna rapporterar in på korrekt sätt. Vid eventuellt arbetsgivarbyte (eller pensionsadministratörsbyte) kommer administratörerna att kunna rapportera över det till varandra. Det är dock viktigt att som arbetsgivare alltid kontrollera detta i samband med anställning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.