Publicerad 16 januari 2024

Frågor och svar om avtalsförsäkringar

Här hittar du svar på vanliga frågor om avtalsförsäkringar.

 • Om en skada inträffar när en arbetstagare jobbar på distans, räknas det som en arbetsskada?

  En skada som inträffar på arbetsplatsen, inom arbetsområdet och under vanlig arbetstid, har en självklar och stark anknytning till arbetet. Det förutsätts då att skadan är arbetsrelaterad. Arbetsskadeförsäkringen kan också omfatta skador som uppstår under distansarbete, men då förutsätts det inte att skadan är arbetsrelaterad. Skyddet är därför svagare vid distansarbete.

  Under våren 2023 kom två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande eventuell arbetsskada som inträffat vid arbete på distans. HFD konstaterade att en grundläggande förutsättning för att samband mellan arbete och olycka ska föreligga är att olyckan inträffar när den anställde utför sitt arbete. En olycka som inträffar när den anställde gör något annat ska alltså inte bedömas som ett olycksfall i arbetet. Det måste också vägas in vad som har orsakat olyckan. Har olyckan till övervägande del sin grund i privatlivet, saknas det nödvändiga sambandet mellan arbetet och olyckan. Det är då inte ett olycksfall i arbetet. Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det vid bedömningen av om en arbetsskada har inträffat saknar betydelse om arbetet hemifrån har skett frivilligt eller till följd av en uppmaning av arbetsgivaren.

 • Kan en skada som en arbetstagare får under en friskvårdstimme anses vara en arbetsskada?

  En grundläggande förutsättning för att en skada ska anses som arbetsskada och omfattas av arbetsskadeförsäkringen är att den har uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet, det vill säga att den är arbetsrelaterad.

  Det innebär att den aktivitet i vilken skadan inträffat måste ha ett samband med den skadades arbete. Det är alltså inte tillräckligt att det indirekt kan anses vara till fördel för en arbetsgivare att dennes anställda motionerar och sköter sin hälsa för att en skada som en anställd ådrar sig under en friskvårdsaktivitet ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen utan det bör krävas att den anställde utövar aktiviteten i fråga i arbetsgivarens intresse. Så kan det till exempel vara om anställningen ställer särskilda krav på god fysik för att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat ett fall där en revisor skadade sig på en friskvårdsaktivitet spelandes hockey. HFD konstaterade att olycksfallet visserligen inträffade i samband med en friskvårdsaktivitet som utövades på betald arbetstid. Deltagandet var dock frivilligt och aktiviteten ägde rum utan arbetsgivarens inblandning. I sin anställning som skatterevisor ställdes dessutom inga särskilda krav på god fysik för att den anställda skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening saknas det samband mellan olyckan och arbetet som är en förutsättning för att skadan ska anses ha uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marie Ståhl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.