Publicerad 22 maj 2023

Frågor och svar om dygnsvila

Bakgrund till förändringarna

 • Varför görs de här ändringarna? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ändringarna görs för att kollektivavtalets bestämmelser om dygnsvila ska uppfylla minimikraven om minst 11 timmars dygnsvila och att arbete och dygnsvila ska alternera enligt EUs arbetstidsdirektiv. Om en lag eller ett kollektivavtal inte uppfyller minimikraven kan EU-domstolen förklara att bestämmelsen är ogiltig.

 • Varför görs ändringarna nu? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Kommissionen har riktat kritik mot regleringen om dygnsvila i Allmänna bestämmelser. SKR/Sobona och de fackliga parterna som tecknat avtalet har analyserat avtalet och dragit samma slutsats. Parterna har därför förhandlat fram nya regleringar om dygnsvila som bedöms uppfylla minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv.

Veckovila

 • Arbete inom 24-timmarsperioden är förlagt med dygnsvila, sedan arbete och därefter veckovila. Måste det ligga ytterligare en dygnsvila innan veckovila, det vill säga 11 timmar + 36 timmar = 47 timmar veckovila? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  Dygnsvila och veckovila är två fristående rättigheter. Ordinarie dygns- och veckovila ska inte överlappa varandra i tid. I det här fallet har dygnsvila för aktuell 24-timmarsperiod redan givits (före arbetspasset), veckovila (minst 36 timmar) kan därför starta direkt efter arbetspassets slut.

Lokala avtal

 • Påverkas lokala avtal om beredskap på veckovila av de nya bestämmelserna? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, de nya bestämmelserna handlar bara om dygnsvila.

 • Om vi har lokala kollektivavtal som innehåller avvikelser från 11 timmars dygnsvila ska de sägas upp? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Lokala kollektivavtal som innehåller regleringar om kortare dygnsvila än 11 timmar eller arbetstidsförläggning som kan innebära sådan förläggning behöver omförhandlas eller sägas upp. Avtalet upphör inte av sig själv men villkor som strider mot direktivet i avtalet kan förklaras ogiltiga av domstol. I övriga delar kan avtalet ha fortsatt tillämplighet.

Övrigt

 • Gäller kollektivavtalets bestämmelser om dygnsvila även för inhyrd personal? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Bemanningsföretaget har som arbetsgivare ansvar för att säkerställa att skyddsregler till exempel arbetstid säkerställs. Om kommun eller region som inhyrare även lägger schema för bemanningspersonal ska skyddsregler om till exempel dygsvila beaktas vid schemaläggning.

 • Vilken ersättning utges för kompenserande vila som förläggs till arbetstid som också utgör arbete på obekväm tid? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Endast den ordinarie lönen utges, dvs inte OB ersättning. OB ersättning utges enligt bestämmelsen endast för fullgjord tid vilket inte kan likställas med vila.

 • När och på vilken nivå i organisationen ska riskbedömning göras inför ändring av arbetstidsförläggning med anledning av den nya bestämmelserna om dygnsvila? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Riskbedömning enligt AFS 2001:1 Systemetiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska genomföras när arbetsgivaren kan beskriva hur de nya reglerna påverkar den framtida arbetstidsförläggningen. Riskbedömningen görs på den organisatoriska nivå där kunskapen om förhållanden på arbetsplatsen finns och ska senast vara färdigställd innan förändringen träder i kraft.

 • Gör arbetsgivare inom andra sektorer motsvarande ändringar som görs i AB? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Det vet vi inte. Kollektivavtal inom olika sektorer ser olika ut det gäller även tillämpningen av de avtal som finns. Vi tar ansvar för att våra avtal ska uppfylla minimikraven om dygnsvila enligt direktivet.

Förläggning av arbetstid (gäller avtalet AB)

 • Är det möjligt att förlägga jour efter den 1 oktober 2023? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Ja, jour enligt AB kan förläggas efter den 1 oktober 2023 och de nya bestämmelserna som gäller enligt AB (från 2023-10-01) ska då tillämpas avseende dygnsvila. För Jour enligt bilaga J gäller andra bestämmelser, läs mer på denna sida under rubriken Jourtjänstgörande personal, personlig assistent och anhörigvårdare samt Räddningstjänsten (Bilaga J till AB, PAN och Bilaga R till AB).

 • Kan arbetstiden förläggas så att ett arbetspass går över ett dygnsbryt? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  Ett arbetspass kan starta dygnet innan, men övervägande del av arbetstiden ska vara förlagd till "ordinarie" dygn.

  För påstigningsdygnet gäller: Minst 11 timmars dygnsvila ska vara förlagd innan det aktuella arbetspasset.

  För huvuddygnet gäller: Den i schemat sammanlagda arbetstiden kan inte överstiga 13 timmar och därefter ska minst 11 timmars dygnsvila vara förlagd.

  Ett exempel på dygnsbryt

  Dygnsbrytet ligger kl. 08.00, arbetspasset startar kl.07.00 och slutar kl.16.00. Därefter dygnsvila inom ramen för 24 timmarsperioden.

 • "Vid behov ska arbetstid anges i schema och där ska framgå förläggning av ordinarie arbetstid, viloperioder samt tidpunkt för när dygnsberäkningen inleds." Hur fungerar det med ett lokalt avtal om timbank där inte all arbetstid läggs ut i schemat utan varje medarbetare lägger sig tillgänglig för att i efterhand bli bokad för arbete? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  En sådan hantering avviker från de centrala kollektivavtalen. Därför kan SKR eller Sobona inte ge råd om detta.

 • Hur påverkas arbetstidsmåtten av de skärpta reglerna om dygnsvila. Kommer arbetstiden att förlängas när de nya bestämmelserna börjar att gälla den 1 oktober? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  De nya bestämmelserna om dygnsvila innebär inte att centralt avtalade arbetstidsmått ändras. Förändringen påverkar hur abetstiden kan förläggas inom den avtalade arbetstiden.

 • Kommer det att vara möjligt att fortsätta med nattpass på äldreboende 21:00-07:00 och vila 07:00 - 21:00?Finns en uppfattning i organisationen att nattpassen inte får vara längre än 8 timmar f o m 1/10. (Uppdaterad: 19 april 2023)

  De nya bestämmelserna om dygnsvila innebär inte att arbetstiden under natten begränsas till 8 timmar utan innebär att medarbetaren ska tillförsäkras minst 11 timmars dygnsvila per 24 timmarsperiod. Förläggning av arbete och vila enligt förslaget är möjlig vid ett dygnsbryt exempelvis kl. 21. Nu gällande regler om i Arbetstidslagen 13 a§ stycke 2. om begränsning i vissa fall av nattarbetstidens längd gäller fortsatt med oförändrad innebörd.

 • Omfattas även intermittent anställda (behovsanställning) av reglerna om 11-timmars dygnsvila? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Ja det gör de.

 • Hur långt kan ett arbets- eller jourpass vara? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Ett arbets- eller jourpass kan i normalfallet vara max 13 timmar långt. Detta för att 11 timmars dygnsvila ska erhållas per 24 timmarsperiod. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 8 a) kan ett arbetspass teoretiskt uppgå till max 15 timmar. Av hälsoskäl bör inte så långa arbetspass förläggas. I HÖK 22 med Vårdförbundet finns en särskild skrivning om uppföljning av arbetspass överstigande 10 timmar. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 5 kan sammanlagd tid för två dygn förläggas med 20 timmar under förutsättning att ett pass utgörs av jour och det andra av arbete. Inget av arbetspassen kan var för sig överskrida 13 timmar och tillsammans inte övertsiga 20 timmar.

 • Fastställs dygnsbrytet på individnivå? Det vill säga kan det vara olika för individer, bara det är samma för hela beräkningsperioden? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Dygnsbryt kan förläggas individuellt för varje arbetstagare men det ska vara samma dygnsbryt för arbetstagaren under hela beräkningsperioden.

 • Är det möjligt att, under en beräkningsperiod, ändra i följden av arbete och dygnsvila, exempelvis att vissa 24-timmarsperioder inleds med arbete och andra avslutas med arbete? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Under varje period om 24 timmar ska som huvudregel 11 timmars sammanhängande dygnsvila förläggas. Med att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande avses arbete följs av dygnsvila därefter arbete och sedan ny dygnsvila osv. Det är således inte längre möjligt att förlägga dygnsvila i början av en 24-timmarsperiod och i slutet av nästkommande 24-timmarsperiod med sammanhängande arbete däremellan. Inom en schemaperiod ska som huvudregel alternering av dygnsvila respektive arbete ligga fast men det är möjligt att avvika från det. I första hand görs det genom att en längre viloperiod förläggs exempelvis: Dygnsbryt kl. 16: Torsdag/fredag (dygnsvila kl. 16-07). Fredag arbete kl. 07-16., Fredag/lördag (dygnsvila kl. 16-07). Lördag arbete kl. 07-16. Lördag/söndag veckovila (kl. 16 - 16). Söndag/måndag veckovila (kl. 16-04), vila kl. 04-16. Måndag arbete kl. 16-23. Måndag/tisdag (dygnsvila kl. 23-16).

 • Kan arbetspass och jourpass som tillhör två olika dygn förläggas i direkt anslutning till varandra i samband med att schema upprättas? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Ja, under förutsättning att övriga villkor för att tillämpa undantaget att förlägga arbets- och jourpass i anslutning till varandra är uppfyllda så görs sådan förläggning när schame upprättas för aktuell period. Även den avtalade vilan ska förläggas i schemat.

 • Ska kompenserande vila och ordinarie dygnsvila, som ligger sammanhängande, båda rymmas inom ramen för det dygnets dygnsbryt? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej den ordinarie dygnsvilan ska i sin helhet rymmas inom 24 timmarsperioden men den kompenserande vilan som läggs i anslutning till dygnsvilan behöver inte ligga inom 24 timmarsperioden.

 • Kan ordinarie dygnsvila förläggas under veckovila? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej vid planering av av schema kan dygnsvila inte förläggas så att den sammanfaller med veckovilan.

 • Gäller begränsningen 20 timmar enbart när jour och arbetspass förläggs enligt undantagsregeln eller kan ett jourpass förläggas som sträcker sig över 20 timmar? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Centrala parter har kommit överens om att det i vissa undantagsfall går att förlägga ett jourpass i direkt anslutning till ett arbetspass utan mellanliggande vila. Det handlar om situationer där passen hänförs till två olika dygn och undantaget innebär ett avsteg från alternering av arbete och vila. Den sammanlagda tiden för de båda passen får inte överstiga 20 timmar. Den efterföljande vilan ska vara minst lika lång som den sammanlagda tiden för jour- och arbetspasset tillsammans. Den här bestämmelsen reglarar därmed bara situationen när jour- och arbetspass förläggs utan mellanliggande vila. Förläggs endast ett jour- eller arbetspass gäller istället huvudregeln att minst 11 timmars dygnsvila ska förläggas per 24 timmarsperiod samt att vila och arbete ska förläggas alternerande. Av hälsoskäl bör långa arbetspass (över 10 timmar) undvikas då forsknningen pekar på att sådan arbetsförläggning har negativa effekter. En särsklid skrivning om långa arbetspass finns i HÖK 22 för Vårdförbundet.

 • Kan arbetstagare byta arbetspass med varandra så att effekten blir att dygnsvila blir kortare än 11 timmar? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej, det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetstidsreglerna och som godkänner passbyte. Innebär ett passbyte att dygnsvila inte erhålls kan sådant byte inte medges.

 • Vad innebär det att dygnsvila ska förläggas alternerande? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Med alternerande förläggning avses att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande, dvs arbete följs av vila därefter arbete och sedan ny vila osv. Det är således inte längre möjligt att förlägga dygnsvila i början av en 24-timmarsperiod och i slutet av nästkommande 24-timmarsperiod med en lång sammanhängande arbetsperiod däremellan.

 • Ska det vara en fastställd tid för dygnsbryt eller minst 11 timmar mellan varje arbetspass? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Det ska vara en fastställd tid för när dygnet inleds (dygnsbryt). Denna tid ska vara densamma under hela schema/beräkningsperioden. Arbete och dygnsvila ska med det som utgångspunkt förläggas alternerande så att arbete och vila regelbundet följer på varandra.

 • Varför kan man inte förlägga kortare dygnsvila om både arbetsgivare och arbetstagare vill det? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Reglerna om dygnsvila är skyddslagstiftning. Forskningen stödjer att minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila är en viktig förutsättning för vila, återhämtning, långsiktig hälsa och möjlighet till ett hållbart yrkesliv. Detta är ingen valfrihetsfråga utan tvingande lagstiftning. Därför är det inte heller möjligt att göra undantag genom lokala kollektivavtal.

 • Kan arbetstid förläggas enligt följande: (dygnsbryt kl. 03.00)? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  • Vila 03.00 – 14.00
  • Arbete 14.00 – 22.00
  • Vila 22.00 – 06.45
  • Arbete 06.45 – 16.00
  • Vila 16.00 – 03.00

  Nej, detta är exempel på en så kallad CACA-tur som inte längre är möjlig att förlägga efter den 1 oktober 2023. Enligt huvudregeln om alternerande arbete och vila samt minst 11 timmars dygnsvila är vilan 22.00 – 06.45 för kort för att utgöra dygnsvila (endast 3 timmar och 45 minuter när dygnsbryt kl 03 tillämpas).

 • Kommer det fortfarande vara möjligt att förlägga kvällspass och därefter morgonpass om arbetstagaren får 11 timmars vila mellan de båda passen? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Det beror på när dygnsbrytet ligger för beräkning av respektive 24-timmarsperiod. Om 11 timmars dygnsvila ligger på samma 24-timmarsperiod som kvällspasset eller samma 24-timmars period som dagpasset men innan dagpasset startar så är det möjligt att fortsätta med sådan förläggning.

Beredskap (gäller avtalet AB)

 • Hur ska arbetstiden beräknas vid aktivt arbete under beredskap. En störning på 10 minuter ersätts med 30 minuter i ersättning enligt AB. Men hur ska tiden räknas när det gäller kompensation för dygnsvilan? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Det är den faktiska tiden som ersätts när det gäller kompenserande vila, det vill säga 10 minuter.

 • Arbetstagaren har haft en beredskapsperiod som inneburit avbrott för aktivt arbete. Kan arbetstagaren påbörja ny beredskap innan kompenserande vila erhållits för den första perioden? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej, arbetstagaren ska först få kompenserande vila för aktivt arbete under beredskap innan ny beredskap kan påbörjas.

 • Innebär ”beredskap flera dygn i sträck” all beredskap mer än 1 dygn? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Ja.

 • Ska 11 timmars ordinarie dygnsvila samt den kompenserande vilan rymmas inom den aktuella 24-timmarsperioden? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, 11 timmars ordinarie dygnsvila ska rymmas inom 24-timmarsperioden men eventuell kompenserande vila kan helt eller delvis vara förlagd under nästkommande 24-timmarsperiod. Den kompenserande vilan måste dock vara sammanhängande med den ordinarie dygnsvilan.

 • En verksamhet har dygnspass fördelat på aktiv tid 12 timmar, beredskap 12 timmar. Man får inte sin dygnsvila på grund av. störningar men är alltid ledig två dagar efteråt. Kommer det gå att förlägga arbetstiden på det här sättet? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Om beredskap regelmässigt bryts bör arbetsgivaren överväga om jour eller ordinarie arbetstid ska förläggas istället. Är det utifrån störningarnas frekvens befogat att förlägga beredskap kan arbetstiden förläggas enligt förslaget under förutsättning att villkoren om kompenserande vila uppfylls enligt AB § 13 mom. 8. Tillämpning av långa arbetspass bör ur hälsosynpunkt minimeras.

 • Kan beredskap förläggas under dygnsvila? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ja, beredskap kan förläggas under dygnsvila. Om det sker ett avbrott i beredskapen för aktivt arbete utgör den tiden också ett avbrott i dygnsvilan. Om avbrottet innebär att arbetstagarens förlagda dygnsvila blir kortare än 11 timmar ska kompenserande vila utges enligt mom. 8.

Undantag från 11 timmars dygnsvila (gäller avtalet AB)

 • Är kompetensbrist skäl för användning av planerad avvikelse från dygnsviloreglerna? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Ja det är det under förutsättning att arbetsgivaren prövat andra möjligheter att bemanna verksamheten. Användning av planerade undantag från bestämmelser om dygnsvila ska årligen följas upp. Verkamhetens möjlighet att bemanna beslutad dimensionering kan då diskuteras i samverkan mellan parterna på lokal nivå.

 • Krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda för att arbetspass och jourpass ska kunna förläggas i anslutning till varandra? Det vill säga ska det dels föreligger särskilda skäl i verksamheter för liv, hälsa och säkerhet och att arbetspass och jourpass ska hänföras till två olika dygn? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  För att undantaget ska kunna tillämpas krävs a) att arbetstiden inte kan förläggas så att huvudregel om minst 11 timmars dygnsvila uppfyllas och b) att arbetet ryms inom begreppet liv, hälsa och säkerhet. Ett arbetspass och ett jourpass om hänför sig till två olika dygn (enligt arbetsgivarens fastsällda dygnsbryt) kan då förläggas i direkt anslutning till varandra utan mellanliggande dygnsvila. Den sammanlagda tiden får då inte inte överskrida 20 timmar och kompenserande vila ska förläggas i direkt anslutning med minst lika lång tid.

 • Kan planerad avvikelse och avvikelse för oförutsedd händelse kombineras? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Efter en planerad avvikelse från dygnsvila enligt mom. 8 a) måste kompenserande dygnsvila erhållits innan dygnsvilan på nytt kan inskränkas, till exempel på grund av en oförutsedd händelse.

 • Vad innebär förstärkt bemanning som ska prövas innan undantag från huvudregel om minst 11 timmars dygnsvila kan göras. (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Med förstärkt bemanning kan avses: förskjuten arbetstid, övertidsarbete för arbetstsgare om det inte innebär inskränkt dygnsvila för denne, höja sysselsättningsgraden för deltidsanställd tillfälligt eller tillsvidare, rekrytering eller eventuellt anlitande av bemanningsföretag. Det sistnämnda kan endast vara aktuellt om verksamheten i övrigt använder sig av bemanningsföretag.

 • Kan planerad avvikelse användas systematiskt i schemaläggningen (förutsatt att man har MBL förhandlat om användning av undantaget och har försökt lösa det med att förstärka bemanningen) eller är det mer restriktiv användning av undantaget? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  För att kunna tillämpa ett undantag från huvudregeln förutsätts att arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det går alltså inte att slentrianmässigt förlägga planerade avvikelser bara för att MBL förhandling har genomförts.

 • I §13 mom. 8 a) står det att planerade avvikelser bara kan ske i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Men i §13 mom. 8b står ingen sådan begränsning vid avvikelse på grund av oförutsedd händelse. Betyder det att alla typer av verksamheter, under förutsättning att villkoren för avvikelsen uppfylls, kan göra avvikelser från dygnsvilan om något oförutsett inträffar? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Det är riktigt att förutsättningarna skiljer sig åt mellan planerad avvikelse i AB §13 mom 8 a) och oförutsedd händelse i mom. 8 b)

 • Kan undantag från 11 timmars dygnsvila tillämpas under semesterperioden för att klara bemanningen? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, undantag från 11 timmars dygnsvila kan inte tillämpas för att klara den planerade bemanningen under semesterperioden.

 • Är det möjligt att fortsätta förlägga dygnspass inom LSS verksamhet med hänvisning till brukarnas hälsa? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, dygnstjänstgöring som planerad förläggning och som innebär att arbetstagaren inte får 11 timmars dygnsvila är inte förenligt med de avtalade bestämmelserna.

 • Kan det anses vara en oförutsedd händelse om arbetstagare inom ambulansverksamhet 5 minuter före arbetspassets slut kallas ut på ett prio 1 larm? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetstid bör i första hand förläggas med intentionen att undvika den här typen av avvikelse. Ifall det ändå inträffar kan det anses vara en oförutsedd händelse enligt AB § 13 mom. 8 b).

 • Finns det krav på att arbetsgivaren ska dokumentera vilka övriga alternativ som övervägts och varför dessa inte varit tillämpliga (AB § 13 mom. 8)? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetsgivaren bör kunna redovisa skälen till varför avvikelse behövt användas och för intresseavvägningen mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars och verksamhetens behov av att säkra bemanningen. Denna information kan även vara bra att ha i samband med årlig uppföljning av planerade undantag från 11 timmars dygnsvila. Syftet med uppföljningen är att minska behovet av att använda undantag från 11 timmars dygnsvila.

 • Vad menas med särskilda skäl? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Med särskilda skäl menas att arbetsgivaren först ska ha prövat andra möjligheter att bemanna verksamheten, till exempel att stärka bemanningen eller undersöka möjligheten att bemanna med annan arbetstagare vars dygnsvila inte inskränks av arbetet. Arbetsgivaren ska även göra en avvägning mellan verksamhetens behov av bemanning och skyddet mot att arbetstagarens dygnsvila inskränks.

 • Innebär skrivningen om ansvar för liv, säkerhet och hälsa att det kan göras undantag från 11 timmars dygnsvila och istället förlägga 9 timmars dygnsvila mellan C och A pass (”CACA” tur)? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, huvudregel är att minst 11 timmars dygnsvila ska förläggas. Undantag kan göras i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet men det förutsätter att det i det enskilda fallet finns särskilda skäl. För att särskilda skäl ska föreligga ska arbetsgivaren först ha prövat andra möjligheter att lösa bemanningen. I det ligger att om andra möjligheter finns ska dessa i första hand väljas. Verksamhetens behov av bemanning ska vägas mot arbetstagarens skydd mot inskränkt dygnsvila.

 • Vad avses med verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetsgivaren bedömer om verksamheten ansvarar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av vilka verksamheter eller arbetstagare i verksamheten som omfattas ska göras restriktivt. Det kan exempelvis knappast vara ett helt sjukhus och all personal som omfattas. Ytterst sett kan arbetsgivarens beslut i frågan leda till en prövning i arbetstidsnämnden eller av domstol.

  Observera att det inte räcker med att verksamheten bedöms ansvara för liv, hälsa och säkerhet för att undantagsreglerna ska vara tillämpbara. Det krävs även att det finns särskilda skäl i det enskilda fallet och att det är lämpligt efter en intresseavvägning av individens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

 • Behöver MBL-förhandling genomföras för verksamheter som redan idag tillämpar kortare dygnsvila än 11 timmar för att kunna fortsätta med det efter den 1 oktober 2023? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ja. Det är nya villkor och krav som gäller för att undantag ska kunna göras från 11 timmars dygnsvila. Den framtida tillämpningen måste ske utifrån dessa kriterier som alltså är olika från de som gäller idag.

 • Behöver tillämpningen av undantagsreglerna MBL-förhandlas? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Inför ett beslut att börja tillämpa förläggning av jourpass och arbetspass i anslutning till varandra eller att tillämpa undantag om ner till 9 timmars dygnsvila i viss verksamhet ska förhandling enligt 11 § MBL genomföras. Vid förhandlingstillfället ska skälen till arbetsgivarens bedömning av behovet framgå. Det är dock viktigt att i första hand uttömma möjligheterna att tillämpa de nya reglerna utan undantagen.

  Efter att förhandling är genomförd kan arbetsgivaren tillämpa undantagen i schemaläggning för enskilda medarbetare. När den förhandlade principen tillämpas i schemaläggning för enskild medarbetare behöver det inte förhandlas med facklig organisation.

Kompenserande vila (gäller avtalet AB)

 • Arbetsgivaren ska förlägga kompenserande vila om dygnsvilan understiger 11 timmar på grund av en tillfällig avvikelse. Minskar då den kompenserade vilans övertidssaldo enligt AB paragraf 13 mom. 7 c? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  Nej, AB § 13 mom. 7c gäller när arbetstagaren själv begärt och fått beviljat kompensationsledigt.

 • Går det att förlägga beredskap i 7 dygn och först efter beredskapsperiodens slut kompensera dygnsvilan? (Uppdaterad: 8 maj 2023)

  Ja, det stämmer.

 • Kan en ny oförutsedd händelse som inskränker dygnsvilan beordras innan medarbetaren blivit kompenserad för en tidigare oförutsedd händelse som inskränkt dygnsvilan? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Nej, medarbetaren måste först erhålla kompenserande vila i anslutning till en ordinarie dygnsvila innan arbete kan beordras som innebär att dygnsvilan inskränks på grund av oförutsedd händelse. Arbetsgivaren behöver därför fördela beordrat övertidsarbete på fler arbetstagare i dessa fall.

 • Vilken kompenserande vila ska förläggas efter följande oförutsedda händelse: Måndag: kl. 08 -17 ordinarie arbete, därefter övertidsarbete på grund av oförutsedd händelse kl. 17 – 20, Tisdag: kl. 08 – 17 ordinarie arbete. Dygnsbryt är kl. 06. (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Ordinarie dygnsvila mellan måndag till tisdag är förlagd med 13 timmar. Till följd av övertidsarbete får arbetstagaren endast 10 timmars dygnsvila. Arbetsgivaren måste därför förlägga ytterligare en timmas kompenserande ledighet så att minsta dygnsvila om 11 timmar uppnås. Den kompenserande vilan ska läggas i samband med nästkommande dygnsvila, dvs efter tisdagens arbete. Om denna dygnsvilan är minst 12 timmar anses arbetstagaren fått kompenserande vila i samband med denna dygnsvilan. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren när denne får kompenserande vila.

 • Vad gäller för en arbetstagare som är anställd 14 dagar med schema för perioden som blir beordrad att arbeta övertid dag 7 (oförutsedd händelse)? Måste kompenserande vila förläggas även om arbetstagaren avslutar anställningen inom 7 dagar? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Kompenserande vila ska alltid utges om det är möjligt och i så nära anslutning som möjligt till avvikelsen.

 • Om det föreligger objektiva skäl, kan den kompenserande vilan för en oförutsedd händelse förläggas till en fridag (ej veckovila)? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Kompenserande vila ska läggas sammanhängande med nästkommande ordinarie dygnsvila. Om den kompenserande vilan då helt eller delvis kommer att vara förlagd under en fridag som inte utgör veckovila anses arbetstagaren ha fått sin kompenserande ledighet. Objektiva skäl krävs för att arbetsgivaren ska kunna förlägga kompenserande vila i samband med annan dygsnvila än den nästkommande dygnsvilan.

 • Är det möjligt att förlägga kompenserande vila enligt följande: Dygnsbryt kl.07. Måndag ordinarie arbete kl. 09 - 18. Därefter inträffar en oförutsedd händelse kl. 18 - 21. Den sammanlagda vila dygnsvilan blir endast 10 timmar. På tisdagen är ordinarie schema kl. 07 - 16. Kan kompenserande vila förläggas så att arbetstagaren börjar en timma senare på tisdagen? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Nej, den kompenserande vilan ska erhållas i anslutning med nästkommande dygnsvila. I det här fallet efter tisdagens arbete.

 • Medarbetare arbetar ordinarie arbetstid kl. 7-16 måndag till fredag och får därmed 15 timmars dygnsvila (dygnsbryt kl. 7). Medarbetaren blir beordrad att arbeta övertid från kl. 22 och till 7, dygnsvilan blir 6 timmar. Därefter påbörjas ordinarie arbete som pågår till kl. 16. Hur ska den kompenserande vilan förläggas? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Arbetstagaren har fått sin dygnsvila förkortad med 5 timmar. Kompenserande vila ska förläggas enligt mom. 8 b) i första hand i direkt anslutning till nästkommande dygnsvila och vara sammanhängande med den. Den schemalagda dygnsvilan är 15 timmar och det innebär att den ordinarie dygnsvilan samt kompenserande vilan inte ryms inom viloperioden. Därför måste den kompenserande vilan även förläggas till ordinarie arbetstid. Det kan göras genom att arbetstagaren slutar en timma tidigare eller eller påbörjar nästa dagpass en timma senare. Den totala vilotiden blir då 11+5 timmar och motsvarar dels en ordinarie dygnsvila och dels den kompenserande vilan. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren när den kompenserande vilan förläggs enligt AB § 13 mom 8 b).

 • Medarbetare har ordinarie arbetstid kl. 7-16 måndag till fredag och får därmed 15 timmars dygnsvila (dygnsbryt kl. 7). Medarbetaren blir beordrad att arbeta övertid på natten mellan måndag och tisdag kl. 5 till 7. Därefter påbörjas ordinarie arbete som pågår till kl. 16. Behöver kompenserande vila med 2 timmar läggas ut i anslutning till den följande dygnsvilan? (Uppdaterad: 13 mars 2023)

  Nej det behöver inte läggas ut någon kompenserande dygnsvila eftersom den nästföljande dygnsvilan är 15 timmar och därmed motsvarar den lägsta vila arbetstagaren är garanterad ( 11+2 timmar). Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren när den kompenserande vilan förläggs enligt AB § 13 mom 8 b).

 • Vid tillämpning av undantagsregeln om förläggning av arbete och jour efter varandra ska vilan som följer ett sådant pass minst motsvara den sammanlagda arbetstiden. Om den sammanlagda arbetstiden (arbete + jour) motsvarar 13 timmar (eller mindre), vad gäller då? Ska arbetstagaren ges 13 timmar kompenserande vila vid ett sådant scenario? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ja, den sammanlagda vila ska motsvarar den tid som arbete och jour varat, dock lägst 11 timmar, det. vill säga dygnsvila.

 • En oförutsedd händelse inträffar så att arbetstagaren måste stanna kvar på arbetet och utföra visst arbete. Arbetsgivaren måste förlägga kompenserande vila på grund av detta. Ska arbetstagaren ersättas med övertidsersättning/komptid samt betald ledighet? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Om arbetstagaren tvingas arbeta övertid ersätts detta enligt bestämmelsen i AB § 20. Om övertidsarbetet innebär att arbetstagarens dygnsvila understiger 11 timma ska kompenserande vila förläggas i samband med nästkommande dygnsvila, det vill säga efter nästa arbetspass. Om vilan i det ordinarie schema redan är så lång att den både omfattar 11 timmar + den kompenserande vilan behöver ingen ytterligare vila förläggas. Om vilan däremot är kortare ska kompenserande vila förläggas till ordinarie arbetstid. Det kommer innebära att arbetstagaren börjar arbeta senare på sitt ordinarie arbetspass. För denna vilotid från det ordinarie arbetet ska arbetstagaren erhålla ordinarie lön.

Jourtjänstgörande personal, personlig assistent och anhörigvårdare samt Räddningstjänsten (gäller Bilaga J till AB, PAN och Bilaga R till AB)

 • De nya avtalen gäller från den 1 februari 2024. Vilka bestämmelser för schemaläggning gäller fram tills dess? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nuvarande bestämmelser i bilaga J och PAN-avtalet samt Bilaga R gäller fullt ut till och med den 1 februari 2024. Dessa påverkas inte av att nya bestämmelser enligt AB träder i kraft från den 1 oktober 2023.

 • Kan arbetsgivaren tillämpa de nya bestämmelserna redan nu, eller måste man vänta till den 1 februari 2024? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Det finns inga hinder att redan nu tillämpa schemaläggning med minst 11 timmars dygnsvila. Det är, och kommer fortsättningsvis vara huvudregel för dygnsvila. Fram till den 1 februari 2024 kan schemaläggning göras enligt nuvarande bestämmelser såvida EU kommissionen, innan dess, inte meddelar annat.

 • Varför gäller de nya reglerna för Bilaga J och Bilaga R först från och med den 1 februari 2024? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  På grund av att förhandlingarna dragit ut på tiden behöver arbetsgivarna en rimlig omställningstid till de nya reglerna. Parterna har därför kommit överens om att de nya reglerna ska gälla från och med den 1 februari 2024. De nuvarande bestämmelserna gäller fram tills dess.

 • Varför är det andra regler som gäller för bilaga J och PAN jämfört med AB? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Bestämmelserna är olika för att arbetstagarnas förutsättningar och därmed möjlighet till återhämtning under och efter arbete/jour skiljer sig åt. Arbetstagare med jour förlagd enligt bilaga J eller PAN har rätt att sova på sin arbetsplats. Enligt bilaga J får arbetstagaren inte heller utföra planerade arbetsuppgifter under viss del av sin jour.

 • Hur långt kan ett arbetspass vara i normalfallet enligt Bilaga J eller PAN? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Enligt huvudregeln kan arbetsgivaren förlägga ordinarie arbetstid upp till som mest 13 timmar under en 24-timmarsperiod. De 13 timmarna kan bestå av ordinarie arbetstid och/eller jour enligt bilaga J.

  Efter den 1 februari 2024 har arbetsgivaren möjlighet att förlägga arbetstid upp till 20 timmar (ordinarie arbetstid och/eller jour) under motsvarande förutsättningar om verksamheten har behov av detta. Det är verksamhetens behov som strikt styr bedömningen av hur man förlägger arbetstid för att säkerställa bemanning när man upprättar schema.

 • Kan arbetsgivaren efter den 1 februari 2024 förlägga arbetstid enligt följande: ordinarie arbete, därefter jour enligt bilaga J och därefter ordinarie arbete? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Ja det är möjligt att förlägga arbetstid på det sättet.

 • Hur beräknas arbetstid utifrån dygnsviloregler enligt Bilaga J när en arbetstagare har sin arbetstid förlagd enligt följande: ordinarie arbete kl.15.00 – 23.00, jourpass enligt Bilaga J kl.23.00 – 06.00 och ordinarie arbetstid kl.06.00 – 08.00. (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Den sammanlagda arbetstiden enligt frågan är 17 timmar och efter en sådan förläggning ska minst 17 timmars vila vara förlagd. Arbetsdirektivet jämställer jour med ordinarie arbete vid bedömning av sammanlagd arbetstid utifrån reglerna om dygnsvila.

 • I vilka situationer kan arbetstid för en personlig assistent planeras upp till 24 timmar? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Det är endast för personlig assistent, ledsagare och avlösare som arbetsgivaren kan besluta om att förlägga arbetet i kombination med jour i upp till 24 timmar. Möjligheten syftar till att den som har rätt att få assistans inte ska få sin rätt inskränkt på grund av bestämmelserna om dygnsvila. En situation som kan kräva en sådan förläggning är exempelvis när den enskilde planerar en resa eller aktivitet där avlösning mellan personliga assistenter inte är möjlig eller rimlig. Den totala tiden av förlagd ordinarie arbetstid och jour får dock inte överskrida 24 timmar. Därefter måste vila förläggas.

 • Gäller fortfarande 1 oktober 2023 för räddningstjänstens medarbetare, till exempel insatsledare med flera, som inte omfattas av bilaga R? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Ja. Det parterna är överens om är att schemaläggning som sker enligt bilaga R kan fortsätta enligt nuvarande ordning fram till den 1 februari 2024.

 • Är det möjligt att lägga två stycken 20-timmars pass direkt efter varandra? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej. Efter ett arbetspass med upp till 20 timmar ska alltid lika lång vila vara förlagd.

HÖK Läkare och Specialbestämmelser

 • Har överenskommelse träffats med Läkarförbundet? (Uppdaterad: 22 maj 2023)

  SKR/Sobona och Läkarförbundet har den 17 maj 2023 träffat överenskommelse om samma skärpta regler för dygnsvila och arbetstidens förläggning i AB § 13 som tidigare överenskommits med övriga centrala motparter. För läkarna gäller ändringarna i AB från och med den 1 februari 2024. Överenskommelse har också träffats om ändringar i Specialbestämmelser för läkare. Även dessa ändringar gäller från och med den 1 februari 2024. Läkarförbundet har också tecknat samma tilläggsöverenskommelse som övriga centrala parter. För läkarna träder den, liksom för övriga parter, i kraft den 1 februari 2024.

Tilläggsöverenskommelse om dispens

 • Varför träder den nya tilläggsöverenskommelsen om möjlighet till dispens i kraft först den 1 februari 2024? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Parterna är överens om att det är viktigt att alla verksamheter gör sitt yttersta för att ställa om verksamheten så att skyddsregler om arbetstagarens rätt till dygnsvila säkerställs. Huvudregler om minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod är till för ett långt och hållbart arbetsliv och stöds av forskningen. Därför ska undantag vara möjligt först när det kan säkerställas att alla andra alternativ har uttömts.

 • Gäller bestämmelser om dispens bara Bilaga R och Bilaga J? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej, tilläggsöverenskommelsen gäller också för Allmänna Bestämmelser, AB.

 • Vad innebär dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour enligt förutsättningar i AB § 13 mom. 5 kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat.

 • Vad behöver verksamheten ha gjort för att kunna ansöka om dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  En ansökan om dispens förutsätter att villkoren enligt AB § 13 mom 5. eller motsvarande bestämmelse i bilaga till AB är uppfyllda. Det förutsätter att:

  • arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten på annat sätt,
  • det gäller verksamhet och uppgifter inom området liv, hälsa och säkerhet som inte kan anstå till annat tillfälle,
  • arbetsgivaren i det enskilda fallet gjort en intresseavvägning mellan arbetstagaren rätt till 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen,
  • arbetsgivaren genomfört förhandling enligt MBL med berörda fackliga organisationer som fått ta del av underlag för arbetsgivarens bedömning,
  • beslut fattats av arbetsgivarens högsta ledning inom organisationen och tillställs Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut,
  • arbetsgivaren, inför beslut i centrala parters arbetstidsnämnd, kan redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt kollektivavtal ska kunna förläggas och varför det inte varit möjligt.
  • Centrala parters arbetstidsnämnd fattat beslut om att medge dispens
 • Vilka förutsättningar gäller för att bli beviljad dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  För att kunna bli beviljad dispens är Aarbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga. Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och därmed kräver sådan förläggning. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjligheten till dispens. Dispensen ska tillämpas restriktivt.

 • Vad händer om man struntar i att begära dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Att förlägga arbetstid i schema som står i strid mot kollektivavtalen innebär ett kollektivavtalsbrott. Det utgör sannolikt även ett brott mot arbetstidslagen samt mot arbetstidsdirektivet.

 • Att ansöka om dispens tar tid, vad gör man om man inte hinner söka dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  I AB § 13 mom. 8b) samt PAN § 6 punkt 6 finns möjlighet till avvikelse från regler om dygnsvila när en oförutsedd händelse inträffar, det vill säga något som arbetsgivaren inte kunnat planera för i den ordinarie schemaläggningen. Tilläggsöverenskommelsen avser situationer som behöver omhändertas i den planerade arbetstidsförläggningen.

 • Varför kan man inte få dispens för längre tid än 12 månader? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Dispensens syfte är att säkerställa bemanning i särskilt angelägna situationer när inga andra möjligheter att klara bemanningen står till buds. Även om dispens kan medges måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att säkerställa att situationer då dispens behövs minskar eller helt undanröjs. Därför beviljas dispens som längst för 12 månader åt gången.

 • Vilka förutsättningar gäller för dispens inom räddningstjänst? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjlighet till dispens. Dispensen ska tillämpas restriktivt.

 • Gäller tilläggsöverenskommelsen om dispens inom räddningstjänstens hela verksamheten eller enbart de verksamheter som omfattas av bilaga R? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Tilläggsöverenskommelsens formuleringar om räddningstjänst är inte avgränsade till att enbart omfatta arbetstagare som går på Bilaga R. Dispens kan dock bara bli aktuellt då det är nödvändigt, vilket innebär att enbart de delar av verksamheten (exempelvis stationer, funktioner, enskilda arbetstagare med mera) där det inte går att lösa bemanningen på annat sätt kan bli aktuella för dispens.

  Det är slutligen arbetsgivaren som avgör om det är nödvändigt att ansöka om dispens. Centrala parters arbetstidsnämnd bedömer om förutsättningarna är sådana att dispens kan beviljas samt, om så är fallet, inom vilka delar av verksamheten dispens medges.

 • Hur hanteras dispens för personlig assistent, ledsagare eller avlösare? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Grunden för beslut om avvikelse som innebär förläggning av arbete och jour över 20 timmar men som mest 24 timmar är desamma som vid dispensbeslut. Det ska grunda sig på den enskildes behov av stöd för rättigheter och friheter som följer av lag samt att inga andra rimliga åtgärder står till buds för att klara detta.

  Till skillnad från dispens fattas beslutet på arbetsgivarens högsta organisatoriska nivå men beslutet måste sedan anmälas till centrala parter (SKR eller Sobona samt respektive berörd facklig organisation) innan det kan tillämpas. Den enda skillnaden är att Centrala parters arbetstidsnämnd inte beslutar om dispens, men nämnden har möjlighet att överpröva en arbetsgivares beslut om undantag.

 • Gäller reglerna om dispens för övrig LSS- verksamhet? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Personlig assistent, ledsagare och avlösare har en särskild ordning för beslut när planerad arbetstid behöver förläggas längre än 20 timmar men som högst 24 timmar. Övrig verksamhet inom LSS omfattas av de ordinarie reglerna som gäller för ansökan om dispens.

 • Är det fritt fram att hur som helst förlägga arbete och jour i 24 timmar om verksamheten beviljats dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej. Även om delar av verksamheten, under vissa förhållanden, bedöms behöva dispens så kan den möjligheten endast användas när det är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov enligt kriterierna för dispensen. Att tillämpa förläggning av arbetstid och jour respektive tjänstgöringstid i upp till 24 timmar i andra situationer är inte förenligt med dispensen eller tilläggsöverenskommelsen och utgör därmed ett kollektivavtalsbrott.

 • Kan man förlägga ordinarie arbete i upp till 24 timmar? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej, dispens förutsätter att den förlagda arbetstiden består av ordinarie arbetstid och jour. Här likställs tjänstgöringstid enligt Bilaga R. Det följer av att dispens är ett undantag från alternering av dygnsvila enligt AB § 13 mom. 5.

 • Kan man förlägga jour i upp till 24 timmar? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej, dispens förutsätter att den förlagda arbetstiden består av ordinarie arbetstid och jour. Det följer av att dispens är ett undantag från alternering av dygnsvila enligt AB § 13 mom. 5.

 • Finns arbetstidsnämnden redan, och hur ser sammansättningen ut? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Centrala parters arbetstidsnämnd är under uppbyggnad. I nämnden ska berörda centrala parter och en opartisk ordförande ingå.

 • Varför är det centrala parters arbetstidsnämnd som beviljar dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Överenskommelser om dygnsvila i AB, bilagor till AB samt andra kollektivavtal innebär att skyddet för arbetstagares rätt till minst 11 timmars sammanhängande alternerande dygnsvila skärps. I dessa avtal finns undantag som är möjliga att tillämpa på lokal nivå när detta behövs. Det undantag som kan göras i enlighet med dispens är en omfattande inskränkning av arbetstagarens rätt till dygnsvila. Centrala parter vill därför säkerställa att detta inte sker utan en särskild prövning.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.