Publicerad 2 maj 2024

Frågor och svar om undantag och dygnsvila (gäller avtalet AB)

Här hittar du svar på frågor om när du som arbetsgivare kan göra undantag från 11 timmars dygnsvila.

 • Kan undantag från 11 timmars dygnsvila tillämpas under sommarsemesterperioden för att klara bemanningen? (Uppdaterad: 12 april 2024)

  Inför planeringen av sommarbemanningen ska dygnsviloreglerna följas. Möjligheten att tillämpa undantag enligt AB § 13 omfattar även sommarsemesterperioden.

  Det är möjligt att göra undantag från reglerna om 11 timmars dygnsvila vid planerad förläggning av arbetstid om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Dygnsvilan kan då förkortas till som lägst 9 timmar.

  Vid planerad förläggning av arbete och jour är det även möjligt att tillämpa ett undantag som möjliggör att pass kan vara i upp till 20 timmar. Samtliga undantag är förenade med regler om kompenserande vila, som är ett krav enligt arbetstidsdirektivet.

 • Kan alla typer av verksamheter göra avvikelse från dygnsvila om något oförutsett händer? (Uppdaterad: 18 juli 2023)

  Ja, det stämmer. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan planerad avvikelse i AB §13 mom 8 a) och oförutsedd händelse i mom. 8 b).

 • Vad krävs för att få förlägga arbetspass och jourpass i anslutning till varandra? (Uppdaterad: 17 juli 2023)

  För att undantaget ska kunna tillämpas krävs:

  a) att arbetstiden inte kan förläggas så att huvudregel om minst 11 timmars dygnsvila uppfylls och

  b) att arbetet ryms inom begreppet liv, hälsa och säkerhet.

  Ett arbetspass och ett jourpass som hänför sig till två olika dygn (enligt arbetsgivarens fastställda dygnsbryt) kan då förläggas i direkt anslutning till varandra utan mellanliggande dygnsvila. Den sammanlagda tiden får då inte inte överskrida 20 timmar och kompenserande vila ska förläggas i direkt anslutning med minst lika lång tid.

 • Är kompetensbrist skäl för användning av planerad avvikelse från dygnsviloreglerna? (Uppdaterad: 19 april 2023)

  Ja det är det under förutsättning att arbetsgivaren prövat andra möjligheter att bemanna verksamheten. Användning av planerade undantag från bestämmelser om dygnsvila ska årligen följas upp. Verkamhetens möjlighet att bemanna beslutad dimensionering kan då diskuteras i samverkan mellan parterna på lokal nivå.

 • Vad innebär förstärkt bemanning som ska prövas innan undantag från huvudregel om minst 11 timmars dygnsvila kan göras. (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  Med förstärkt bemanning kan avses: förskjuten arbetstid, övertidsarbete för arbetstsgare om det inte innebär inskränkt dygnsvila för denne, höja sysselsättningsgraden för deltidsanställd tillfälligt eller tillsvidare, rekrytering eller eventuellt anlitande av bemanningsföretag. Det sistnämnda kan endast vara aktuellt om verksamheten i övrigt använder sig av bemanningsföretag.

 • Kan planerad avvikelse användas systematiskt i schemaläggningen (förutsatt att man har MBL förhandlat om användning av undantaget och har försökt lösa det med att förstärka bemanningen) eller är det mer restriktiv användning av undantaget? (Uppdaterad: 27 mars 2023)

  För att kunna tillämpa ett undantag från huvudregeln förutsätts att arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det går alltså inte att slentrianmässigt förlägga planerade avvikelser bara för att MBL förhandling har genomförts.

 • Är det möjligt att fortsätta förlägga dygnspass inom LSS verksamhet med hänvisning till brukarnas hälsa? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, dygnstjänstgöring som planerad förläggning och som innebär att arbetstagaren inte får 11 timmars dygnsvila är inte förenligt med de avtalade bestämmelserna.

 • Kan det anses vara en oförutsedd händelse om arbetstagare inom ambulansverksamhet 5 minuter före arbetspassets slut kallas ut på ett prio 1 larm? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetstid bör i första hand förläggas med intentionen att undvika den här typen av avvikelse. Ifall det ändå inträffar kan det anses vara en oförutsedd händelse enligt AB § 13 mom. 8 b).

 • Finns det krav på att arbetsgivaren ska dokumentera vilka övriga alternativ som övervägts och varför dessa inte varit tillämpliga (AB § 13 mom. 8)? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetsgivaren bör kunna redovisa skälen till varför avvikelse behövt användas och för intresseavvägningen mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars och verksamhetens behov av att säkra bemanningen. Denna information kan även vara bra att ha i samband med årlig uppföljning av planerade undantag från 11 timmars dygnsvila. Syftet med uppföljningen är att minska behovet av att använda undantag från 11 timmars dygnsvila.

 • Vad menas med särskilda skäl? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Med särskilda skäl menas att arbetsgivaren först ska ha prövat andra möjligheter att bemanna verksamheten, till exempel att stärka bemanningen eller undersöka möjligheten att bemanna med annan arbetstagare vars dygnsvila inte inskränks av arbetet. Arbetsgivaren ska även göra en avvägning mellan verksamhetens behov av bemanning och skyddet mot att arbetstagarens dygnsvila inskränks.

 • Innebär skrivningen om ansvar för liv, säkerhet och hälsa att det kan göras undantag från 11 timmars dygnsvila och istället förlägga 9 timmars dygnsvila mellan C och A pass (”CACA” tur)? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Nej, huvudregel är att minst 11 timmars dygnsvila ska förläggas. Undantag kan göras i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet men det förutsätter att det i det enskilda fallet finns särskilda skäl. För att särskilda skäl ska föreligga ska arbetsgivaren först ha prövat andra möjligheter att lösa bemanningen. I det ligger att om andra möjligheter finns ska dessa i första hand väljas. Verksamhetens behov av bemanning ska vägas mot arbetstagarens skydd mot inskränkt dygnsvila.

 • Vad avses med verksamheter som ansvarar för liv, hälsa och säkerhet? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Arbetsgivaren bedömer om verksamheten ansvarar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av vilka verksamheter eller arbetstagare i verksamheten som omfattas ska göras restriktivt. Det kan exempelvis knappast vara ett helt sjukhus och all personal som omfattas. Ytterst sett kan arbetsgivarens beslut i frågan leda till en prövning i arbetstidsnämnden eller av domstol.

  Observera att det inte räcker med att verksamheten bedöms ansvara för liv, hälsa och säkerhet för att undantagsreglerna ska vara tillämpbara. Det krävs även att det finns särskilda skäl i det enskilda fallet och att det är lämpligt efter en intresseavvägning av individens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

 • Behöver MBL-förhandling genomföras för verksamheter som redan idag tillämpar kortare dygnsvila än 11 timmar för att kunna fortsätta med det efter den 1 oktober 2023? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Ja. Det är nya villkor och krav som gäller för att undantag ska kunna göras från 11 timmars dygnsvila. Den framtida tillämpningen måste ske utifrån dessa kriterier som alltså är olika från de som gäller idag.

 • Behöver tillämpningen av undantagsreglerna MBL-förhandlas? (Uppdaterad: 17 februari 2023)

  Inför ett beslut att börja tillämpa förläggning av jourpass och arbetspass i anslutning till varandra eller att tillämpa undantag om ner till 9 timmars dygnsvila i viss verksamhet ska förhandling enligt 11 § MBL genomföras. Vid förhandlingstillfället ska skälen till arbetsgivarens bedömning av behovet framgå. Det är dock viktigt att i första hand uttömma möjligheterna att tillämpa de nya reglerna utan undantagen.

  Efter att förhandling är genomförd kan arbetsgivaren tillämpa undantagen i schemaläggning för enskilda medarbetare. När den förhandlade principen tillämpas i schemaläggning för enskild medarbetare behöver det inte förhandlas med facklig organisation.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.