Publicerad 17 mars 2021

Företrädesrätt, återanställning

En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har ifrån uppsägningsbeskedet och till och med 9 månader från det att anställningen upphört, företrädesrätt.

Om arbetsgivaren är en region gäller företrädesrätten på samma ort och inom samma förvaltningsområde där arbetstagaren senast var verksam. Hos övriga arbetsgivare gäller företrädesrätten inom hela förvaltningsområdet, oavsett ort. Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i arbetstagarens senaste anställning.

Även en arbetstagare som varit tidsbegränsat anställd hos arbetsgivaren har företrädesrätt, förutsatt att anställningen upphörde på grund av arbetsbrist och att arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Arbetstagaren ska anmäla till arbetsgivaren att han/hon önskar företrädesrätt till återanställning.

Allmänt om företrädesrätt till återanställning

  • En arbetstagare förlorar sin företrädesrätt om arbetstagaren avvisar ett skäligt erbjudande om återanställning.
  • För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses.
  • Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren före den som har kortast anställningstid.
  • Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion samt legitimationsgrundande anställning ger inte företrädesrätt till återanställning.
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till arbete som måste disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller högre sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar.
  • Arbetstagaren måste skriftligen begära företrädesrätt inom en månad efter anställningens slut.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef