Publicerad 26 mars 2021

Jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. På de här sidorna kan du läsa om hur SKR arbetar för att stödja jämställdhets-integrering och annat jämställdhetsarbete.

Jämställdhetssatsning 2021-2023

Med stöd av regeringen gör SKR en särskild satsning under tre år för att stärka arbetet för kvinnofrid och jämställdhet i kommuner och regioner. Satsningen har ett särskilt fokus på att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställd socialtjänst

Socialtjänstens arbete handlar om människors egenmakt, om trygghet, försörjning, familj, och berör alla delar av jämställdhetspolitiken. För att kunna ge likvärdig service till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar, behöver socialtjänsten ett tydligare jämställdhetsperspektiv. En viktig del i satsningen är därför att tillsammans med de regionala stödstrukturerna (RSS) stödja jämställdhetsintegrering av kommunernas socialtjänst.

Ett tydligare jämställdhetsperspektiv och ökad kompetens på jämställdhetsområdet ger samtidigt socialtjänsten bättre redskap för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck inom sina verksamheter.

Jämställdhetsintegrering genom Modellkonceptet

Kommuner och regioner som deltar i SKR:s Modellkoncept utvecklar sin jämställdhetsintegrering genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande. Hittills har ett 40-tal kommuner och fem regioner deltagit i konceptet, där ledande politiker, chefer och strateger samverkar.

Satsningen på Modellkonceptet fortsätter inom ramen för den jämställdhetssatsningen. Utlysningar för nya omgångar planeras under 2021.

CEMR-deklarationen

SKR står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den. Deklarationen innebär ett politiskt åtagande att verka för jämställdhet inom rollerna som politiskt organ, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

Kongressuppdrag om jämställdhet

Ett av SKR:s uppdrag är att främja jämställdhetsintegrering av ledning och styrning i kommuner och regioner. Ett särskilt strategiskt mål lyder: Jämställdhetsperspektivet är en självklar integrerad del i den lokala och regionala styrningen.

Aktuellt

Publikationer

Lärande exempel

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset