Publicerad 20 oktober 2022

Metodstöd, uppföljning

Tillsammans med regionerna har SKR tagit fram olika typer av metodstöd för verksamheterna.

"7 frågor"

Genom att ställa ett antal frågor till patienten och till verksamheten går det att fånga upp arbetet med patientkontrakt. Frågorna kan anpassas för att koppla till annat pågående arbete.

7 frågor till patienten

 1. Känner du att du kan ha fokus på att leva livet och litar på att du lätt får hjälp från vården när du behöver det?
 2. Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt för dig, där du vet vad du gör för att må bra, vad du gör om du blir sjuk och vad vården gör?
 3. Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
 4. Har du en fast vårdkontakt (vid behov)?
 5. Vet du ditt nästa steg?
 6. Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
 7. Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov?

7 frågor till vårdgivaren

 1. Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
 2. Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
 3. Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
 4. Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)?
 5. Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
 6. Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
 7. Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?

Sammanfattning av de 7 frågorna

SKR har sammanställt de 7 frågorna på en A4-sida, att enkelt ha till hands vid patientmötet. Sidan är i PDF-format som kan skrivas ut. På samma sida finns även en bild som sammanfattar de olika delarna i ett patientkontrakt.

Sammanfattning av de 7 frågorna (PDF) Pdf, 122 kB.

En patient om 7 frågor

Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer fick sin cancerdiagnos 2014. Bland annat säger hon att hennes tillvaro skulle bli tryggare genom att det är tydligt för henne och vården vad som förväntas av respektive part, och att hon därmed kan ta eget ansvar för sin vård och sitt liv.

Under informationsmaterial finns en film där Siri Kautsky intervjuas om utgångspunkt i de sju frågorna. Siri beskriver vad det skulle betyda för henne med en tydligare överblick över sina vårdkontakter och behandlingar. Filmen kan användas i informationssyfte och finns tillsammans med andra filmer och stödmaterial.

Presentationsmaterial Patientkontrakt

Om metoden

”7 frågor” är framarbetade av SKR:s projektledning. När både patient och vårdaktör svara ja på frågorna och överenskommelsen finns dokumenterad i journalen är Patientkontrakt infört. Syftet är att få en återkoppling på i vilken omfattning delarna i Patientkontraktet är på plats och inom vilka områden förbättringar behöver göras. Regionerna har själva bearbetat och anpassat de ”7 frågorna” efter sitt regionala sammanhang.

Genusperspektiv

SKR:s fokus i arbetet med att bidra till en jämlik vård och hälsa är att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället, bland annat mellan män och kvinnor. Precis som i arbetet med patientkontrakt, är individen utgångspunkten. Därför ger genusperspektivet ett mervärde i arbetet med patientkontrakt.

Som stöd har SKR bland annat tagit fram en kunskapsöversikt över (o)jämställdheten i hälsa och vård. Kunskapsöversikten innehåller även verktyget Genushanden, en guide till hur samtal med patienten ur ett genusperspektiv kan föras.

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Genushanden, Region Skåne (PDF) Pdf, 277 kB.

Under presentationsmaterial finns även en film där Goldina Sirthwaite, SKR berättar om studier som gjorts av genusperspektivet inom hälso-och sjukvårdsområdet. Filmen kan användas i informationssyfte och finns tillsammans med andra filmer och stödmaterial.

Film om genusperspektiv och patientkontrakt under presentationsmaterial

Uppföljning

Det finns olika sätt att följa upp om Patientkontrakt finns och fungerar. Nationell patientenkät är en mätare på hur patienten upplever sina vårdmöten. I de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen finns Patientkontrakt med som en viktigt del.

Ett sätt är att intervjua patienter och medarbetare. På Hallands sjukhus innebär Patientkontrakt en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar, vilket är viktigt just när det handlar om rehabilitering.

Filmen kan användas i informationssyfte och finns tillsammans med andra filmer och stödmaterial.

Filmer och stödmaterial patientkontrakt

Nationell patientenkät

Införandet av Patientkontrakt sker i olika takt i landet. I den nationella patientenkäten finns effektmått som kopplar till patientkontrakt, och som kan visualiseras på olika sätt. Exempel på frågor är:

 • Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom?
 • Diskuterade du och behandlaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa?

För varje fråga finns ett uppföljningstal (i procent) för Primärvård, Öppenvård respektive Slutenvård.

Exempel på målvärde

Frågor och målvärden i procent.

Exempel på målvärde

Fråga

Primärvård

Öppenvård

Slutenvård

Anser du att ditt aktuella behov av vårdbehandling har blivit tillgodosett?

74%

86%

88%

Anser du att behandlaren på mottagningen samordnade kontakterna med vården i den utsträckning du behöver?

69%

83%

79%

Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

78%

89%

84%

Är du nöjd med de sätt du kan komma i kontakt med verksamheten på? (till exempel 1177 vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat)

74%Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten om din vårdbehandling?

81%

89%

81%

Var du delaktig i besluten beträffande din vårdbehandling till den utsträckning du önskar?

79%

86%

80%

Vid ditt besök/innan du skrevs ut togs ett beslut om nästa steg i din vårdbehandling?

72%

86%

81%

Diskuterade du och behandlaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa?

70%
Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.