Publicerad 18 maj 2021

Uppdrag till regionerna

Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionerna fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. Det finns åtgärder som förväntas genomföras av både regionerna och SKR.

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs åtgärder som regionerna förväntas genomföra för att fortsätta införandet av Patientkontrakt.

  • Fortsätta införandet av Patientkontrakt och senast den 1 september 2021 upprätta handlingsplaner för hur Patientkontrakt ska implementeras, följas upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Inkludera Patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdomsområden än cancer, som implementeras i enlighet med beslut inom Regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
  • Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare och patienter för spridning av Patientkontrakt.
  • Bidra till utvecklingen av sammanhållen via 1177 Vårdguiden genom arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av Patientkontrakt i lokala it-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Införandestöd Patientkontrakt (PDF)

Handlingsplan för implementering av patientkontrakt

I enlighet med överenskommelsen om Nära vård 2021, ska regionerna redovisa handlingsplaner för hur målen i överenskommelsen ska uppnås, däribland handlingsplan för Patientkontrakt. Handlingsplanerna kan kombineras och SKR har därför tagit fram ett underlag med vägledande frågor som stöd. Vägledningen utgör underlag för i första hand de personer i regionerna som ska skriva handlingsplanerna, men kan också vara underlag för diskussion i verksamheterna om vad som är viktigt för regionens framtida insatser och aktiviteter.

Handlingsplan för implementering av patientkontrakt (PDF) Pdf, 260 kB.

SKR:s insatser

Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionerna fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. I SKR:s arbete ingår bland annat:

  • Tillsammans med regioner och kommuner skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande avseende utvecklingen och införandet av Patientkontrakt.
  • Skapa förutsättningar för utvecklingen genom att stödja arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation med utgångspunkt i Ineras förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden.
  • Stimulera och stödja införandet och uppföljningen av Patientkontrakt inom olika verksamhetsområden med särskilt fokus på patienter med komplexa och omfattande behov.
  • Stödja arbetet med att införa patientkontrakt som en del i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen samt i Min vårdplan cancer.
  • Sprida information om patientkontrakt till invånare och patient- och funktionshinderorganisationer för att öka genomförandekraften i införandet av Patientkontrakt.
  • Bidra till utvecklingen av sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden genom att utveckla arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av Patientkontrakt i lokala it-stöd sam ansluta till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset