Publicerad 11 mars 2024

Personcentrerat förhållningssätt

Personcentrering är ett etiskt förhållningssätt och kärnan i Nära vård. Den personcentrerade etiken utgår från att människor har rätt till inflytande över det som berör den egna personen, hälsan och i förlängningen det egna livet.

Vad är personcentrering?

Personcentrering innebär att utgå från den unika personens förmågor, behov och förutsättningar i alla delar av vård- och omsorgsprocess. Det gäller både innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt. Det handlar till exempel om att:

  • skapa enkla och tydliga kontaktvägar in i vården
  • vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling
  • vården ger stöd till patientens egenvård.

Personcentrering handlar också om att ta tillvara patienter och närståendes erfarenheter och kunskaper i vårdmötet och i utformningen av hälso- och sjukvården och omsorgen.

Inom personcentrering strävar man efter ett partnerskap mellan vårdpersonalen och patienten. Det innebär att vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och vårdpersonalen.

Personcentrering kan även vara ett medel för att uppnå andra värden som högre kvalitet eller effektivitet. Patienter som är involverade i sin egen vård i större utsträckning följer behandlingsråd, vilket bidrar till en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Samtal om personcentrering

I Nära vård-podden avsnitt 10 samtalar Sara Riggare och Bengt Kristensson Uggla om personcentrering. Sara Riggare är doktor och spetspatient, grundare till Forum Spetspatient och Bengt Kristensson Uggla är professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi.

Avsnitt 10 om personcentrering, Nära vårdpodden

Ersättning till patientföreträdare

Patientföreträdares kompetenser och kunskaper är avgörande i utvecklingen till Nära vård. Inom kunskapsstyrningen har man tagit fram en rutin för patientmedverkan som bland annat innehåller rutin för ersättningsnivåer. Rutin för patientmedverkan finns hos Kunskapsstyrning hälso-och sjukvård.

Patientföreträdare i arbetsgrupper, Kunskapsstyrning

Meborgardialog för Nära vård

En rapport som beskriver lärdomar från arbetet med att utveckla nya former för medborgardialog i glesbygd. Rapporten bygger på erfarenheter från arbetet Näsåker samskapar, där invånarna i samhället Näsåker tillsammans med region och kommun, arbetat med att utveckla Nära vård. Rapporten är framtagen av medarbetare från Sollefteå kommun, Region Västernorrland och Norra sjukvårdsregionförbundet i samarbete med Hälsolabb.

Näsåker samskapar - en utvecklande medborgardialog för Nära vård

Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig? Frågan fångar kärnan i personcentreringens filosofi, där människor ses som individer med preferenser, behov och resurser som måste förstås för att kunna uppnå bra hälsa. Frågan bjuder in till en meningsfull dialog och används alltmer för att skapa förutsättningar för god vård och omsorg.

Vad är viktigt för dig -dagen 2021 del 1 Sommarspecial, Nära vårdpodden

Vad är viktigt för dig?-dagen 2021 del 2, Sommarspecial, Nära vårdpodden

Patientkontrakt - arbetssätt för personcentrerad vård

Patientkontakt är ett sätt att ta det personcentrerade förhållningssättet till praktisk handling. Det är en gemensam överenskommelse mellan patienten och vården som säkerställer delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med utgångspunkt i patientens perspektiv. Genom patientkontraktet får patienten möjlighet att vara medskapare i sin egen vård och stärka sina egna resurser för hälsa.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Syftet är att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Samverka med patienter, anhöriga och invånare

Hur kan vi skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan? Rapporten ”Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård” sammanfattar kunskapen från relevant forskning inom området samverkan mellan patienter, närstående, forskning och hälso- och sjukvård.

Vägledning kring samverkan mellan patienter, vård och forskning, Biobank Sverige

Patientföreträdarutbildning

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en patientföreträdarutbildningen för att bidra till en tryggare patientföreträdarroll och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. Utbildningen är till för den som ska bli patientföreträdare och för den som har haft olika uppdrag och vill lära sig mer. Andra målgrupper är beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade.

Patientföreträdarutbildningen, Funktionsrätt Sverige

Filmer om personcentrerat förhållningssätt

Kan våra förutfattade meningar om personers förmågor vara ett hinder?

Ett inslag från eMedborgarveckan hösten 2022. En presentation av Alzheimerguiden som visar hur digitala lösningar för personer med kognitiv svikt, kan ge kunskap, hopp och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos. Seminariet ger också insikt om hur tjänster kan skapas tillsammans, på riktigt. Medverkande: Susanne Åsander, person med patienterfarenhet, Maria Cavalli och Gustav Cavalli, sociala entreprenörer samt Lisbeth Löpare Johansson och Anders Nordh från SKR. Längd cirka 1 timme.

Alzheimerguiden.se

Viktigt när jag blir gammal

Ingeborg 99 år berättar hur hon vill ha det när hon blir gammal, hur mycket släkten betyder och hur hon upplever hemtjänsten. Längd: cirka 3 minuter.

Margaretas väg genom vården

Margareta 75 år berättar om sitt liv med många kontakter och besök i vård och omsorg. Nya arbetssätt behövs för att bättre möta äldres behov och förväntningar. Längd: cirka 5 minuter.

Projekt och kartläggningar

Personcentrerad vård i Sverige

SKR har publicerat en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. I rapporten hittar du bland annat insikter om hur kommuner och regioner kan arbeta med personcentrering.

Personcentrerad vård i Sverige

Projekt om segmentering

Innovationsprojektet Flippen startades för att hitta nya arbetssätt inom primärvården. Utifrån det togs ett stödmaterial och tankemodell fram för för utveckling av nya tjänster i vården. Materialet kring segmentering finns samlat i skriften ”Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården”.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF) Pdf, 12 MB.

För att vidareutveckla segmenteringsmaterialet och förståelsen för att arbeta med behov i verksamhetsutvecklingen har även kortare pilotprojekt genomförts. Pilotverksamheterna har arbetat med att skapa tjänster som utgår från behov för att stärka människors hälsa. Metoden för projektet var tjänstedesign.

Slutrapport pilotprojekt segmentering (PDF) Pdf, 746 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.