Publicerad 5 november 2021

Patientkontrakt i var dags möte

Behovet av Patientkontrakt uppstår i var dags möte omfattningen ser olika ut beroende på situation, behov och person och varierar över tid. Patientkontrakt är inget juridiskt dokument utan mer en värdegrund som konkretiseras i mötet mellan patienten och vården som utgår från individens behov.

En av strategierna för arbetet med Patientkontrakt är att integrera Patientkontrakt i det som redan pågår. Nedan följer beskrivningar inom några utvalda områden.

Patientkontrakt och vårdförlopp

I överenskommelsen mellan SKR och regeringen om vårdförlopp, anges att Patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet. Med överenskommelsen utvidgas vårdförloppen till att också omfatta andra, ofta kroniska, sjukdomar. För patienter med en långvarig sjukdom och som har många olika vårdkontakter, blir en sammanhållen vårdplan och Patientkontrakt extra viktigt. För 2020 ingår vårdförloppen som en del i överenskommelsen om en God och nära vård.

Överenskommelse om vårdförlopp

Patientkontrakt integreras i olika vårdplaner

Det finns flera olika planer i vården och omsorgen, som behöver hänga ihop med patientkontraktets sammanhållande plan. Ett sådant exempel är Min vårdplan i cancervården.

Min vårdplan i cancervården (RCC i samverkan)

Patientkontrakt och patientsäkerhet

Det finns flera kopplingar mellan patientsäkerhet och Patientkontrakt. Precis som i arbetet med Patientkontrakt, är det normer och värderingar som skapar en patientsäkerhetskultur. I Patientsäkerhetslagen står inskrivet att vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet, och patientens delaktighet anses alltmer betydelsefull. Patientsäkerhet finns redan högt på agendan hos alla medarbetare i vård och omsorg, och därför kan arbetet med Patientkontrakt involveras i det som redan görs.

Vid mätningar av vårdskador visar det sig att det är vid övergången mellan olika vårdgivare som riskerna är störst för att patienten råkar ut för vårdskador. Under presentationsmaterial finns en informationsfilm där Per Wigner, chefläkare vid Alingsås sjukhus, berättar om vikten av Patientkontrakt för att stärka patientsäkerheten.

Presentationsmaterial om Patientkontrakt

Patientkontrakt och 1177

Inom ramen för arbetet med Patientkontrakt har Inera på SKR:s uppdrag gjort en förstudie för att belysa hur en sammanhållen planering kan bli möjlig på 1177.se. Förstudien överlämnades till SKR i mars 2020 och arbetet pågår nu för att utreda förutsättningarna för hur den kan realiseras. Förstudien beskriver förutsättningarna när det gäller bland annat juridik, lagstiftning, regelverk, verksamhetsprocesser, införande och arbetssätt.

Inera: Förstudie för sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Även i den statliga utredningen om God och nära vård nämns en digitaliserad vy på 1177 Vårdguiden som en av flera viktiga förutsättningar för att realisera Patientkontrakt (God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19).

Det är en viktig utredning som pekar ut en nödvändig och önskad utveckling för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg. Utredningen föreslår bland annat att den enskilde ska kunna initiera en individuell plan och begära ett så kallat Patientkontrakt och att personcentrerad vård och omsorg är utgångspunkt.

Utredning, Nära vård

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.