Publicerad 19 oktober 2021

Omställning till nära vård

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. SKR:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Presentation av nära vård (PDF) Pdf, 2 MB.

Presentation av nära vård (Powerpoint) Powerpoint, 26 MB.

Vad är nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Personcentrerat förhållningssätt

SKR:s målbild för nära vård

En god och nära vård:

 • utgår från individuella förutsättningar och behov.
 • bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
 • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Ett förändrat förhållningssätt

En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta.

Fokus på person och relation

Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

 • Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet.
 • Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet.

Aktiv medskapare

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare.

 • Skapa tillsammans med invånare, patienter och brukare.

Samordning utifrån personens fokus

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.

 • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
 • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
 • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Proaktiv och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

 • Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.
 • Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
 • Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.
Nära vård. Från fokus på organisation till fokus på person och relation. Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Från Invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare.
Framgångsfaktorer för den nära vården

I det utvecklingsarbete som pågår i många kommuner och regioner finns ett antal framgångsfaktorer:

 • Samverkan mellan kommuner och regioner.
 • Användning av ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården och omsorgen.
 • Satsning på utveckling av egenvård, inte minst för kroniskt sjuka patienter och för att förhindra att fler drabbas av kronisk sjukdom.
 • Att personalen kan medverka i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.
 • Att personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.
 • Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera och jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

Introduktionsfilm

En kort film som beskriver Nära vård och varför omställningen till Nära vård är nödvändig. Den kan användas för att introducera Nära vård för medarbetare, politiker och andra som jobbar med omställningen till Nära vård. Längd 2 minuter.

Tre uppdrag för ett hälsofrämjande samhälle

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag som tillsammans bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer sig åt men det finns ett gemensamt fokus som utgår från:

 • Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
 • Att individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
 • Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård behöver ledas, styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Strategi för hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa samlar alla aktörer inom regioner, kommuner, statlig verksamhet och civilsamhälle för att gemensamt arbeta fram en modell som motverkar psykisk ohälsa.

Kraftsamling psykisk hälsa

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset