Publicerad 17 september 2020

Ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar

SKR får många frågor om ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar. Dessa barn kommer till landet med ett permanent uppehållstillstånd. Denna information ger vägledning kring vilken lagstiftning SKR anser är tillämplig i fråga om ställföreträdare för dessa barn.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses

Ett barn som är kvotflykting reser in i Sverige med ett bosättningsgrundande uppehållstillstånd. Barnet kan, enligt vår bedömning, som regel anses ha hemvist i Sverige när det anländer. En särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, FB, ska därmed utses för detta barn. Att barn med hemvist i Sverige ska få behovet av ställföreträdare tillgodosett enligt föräldrabalkens regler bekräftas även av förarbetena till lagen om god man för ensamkommande barn, Lgeb (se prop. 2004/05:136 s. 27).

I 6 kap. FB finns bestämmelser om under vilka förutsättningar rätten ska besluta att flytta över vårdnaden till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Rätten kan flytta över vårdnaden till en sådan vårdnadshavare bland annat om barnets vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § FB). Frågor om ändring i vårdnaden enligt denna paragraf prövas på talan av socialnämnden. Ansökan eller framställningen ska göras av socialnämnden i den kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen ansvarar för att tillgodose barnets behov av hjälp (5 kap. 2 § andra stycket socialtjänstförordningen).

Ett interimistiskt yrkande om att flytta över vårdnaden

Det är angeläget att dessa barn skyndsamt får en ställföreträdare som kan företräda dem i både personliga och ekonomiska angelägenheter. I mål eller ärenden om bland annat vårdnad får rätten, om det behövs, besluta om vårdnad interimistiskt, det vill säga för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft (6 kap. 20 § FB).

För att barnet ska få en ställföreträdare så fort som möjligt anser vi att socialnämnden, i ansökan till tingsrätten, bör yrka att domstolen interimistiskt förordnar att vårdnaden flyttas över till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden bör således framställa yrkandet om att flytta över vårdnaden både interimistiskt och slutligt.

Lagen om god man för ensamkommande barn ska inte tillämpas

Vi gör tolkningen att Lgeb reglerar ställföreträdarskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd, vilket återkommande bekräftas i förarbetena (se prop. 2004/05:136 bl.a. s. 1, s. 26-27 och s. 52-53). Det följer även av enskilda bestämmelser i Lgeb, bland annat 2 § andra stycket, att lagstiftningen ska tillämpas för barn som väntar på beslut om uppehållstillstånd.

I författningskommentaren till 10 § Lgeb, som reglerar frågan om ställföreträdare för barn som beviljas uppehållstillstånd, anges det dessutom uttryckligen att bestämmelsen inte reglerar det fallet att ett barn först efter att uppehållstillstånd har beviljats i Sverige kommit att stå utan vårdnadshavare. Paragrafen reglerar endast vad som ska ske med ställföreträdarskapet om uppehållstillstånd beviljas till ett barn som med stöd av Lgeb dessförinnan har fått en god man förordnad (se prop. 2004/05:136 s. 53).

Barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar har inte haft en god man enligt Lgeb innan uppehållstillstånd beviljats och frågan om ställföreträdare har uppkommit efter beslutet om uppehållstillstånd. Vi gör sammanfattningsvis bedömningen att Lgeb inte ska tillämpas i fråga om ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och att det inte är riktigt att väcka talan om en särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av 10 § Lgeb till dessa barn.

En god man enligt 11 kap. 1 § FB är inte ändamålsenligt

Om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (11 kap. 1 § FB). Det är fråga om faktiska förhållanden som tillfälligt hindrar förmyndaren att utöva sitt förmynderskap. Med hänsyn härtill gör vi bedömningen att denna bestämmelse normalt inte kan tillämpas gällande barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar.

En god man enligt 11 kap. 1 § FB vårdar dessutom barnets angelägenheter i förmyndarens ställe. Detta innebär att den gode mannen ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter (jfr 12 kap. 1 § FB). En god man enligt 11 kap. 1 § FB saknar dock behörighet att företräda barnet i frågor av strikt personlig karaktär (jfr 12 kap. 2 § tredje stycket FB). Ett godmanskap med stöd av nyssnämnd bestämmelse är därför inte en ändamålsenlig lösning för barn som är kvotflyktingar. Godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB är tänkt att vara ett tillfälligt godmanskap under en begränsad tid. Om ett godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ FB blir mer långvarigt riskerar överförmyndaren kritik från tillsynsmyndigheten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedömer vi att de tillfälliga ställföreträdarskap som regleras i FB och Lgeb avser andra situationer än den nu aktuella. För barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar bedömer vi att ställföreträdarskapet ska regleras på samma sätt som för andra barn som är bosatta i Sverige, det vill säga att socialnämnden ansöker om en särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalkens regler.

SKR begär lagändring

SKR har från landets kommuner fått återkommande signaler om att tingsrätterna har en lång handläggningstid, även om socialnämnden framställer både ett interimistiskt och ett slutligt yrkande i ansökan till domstolen. Även nämndens utredning samt beslut inför ansökan om en särskilt förordnad vårdnadshavare tar tid. Det finns därför en uppenbar risk för att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar riskerar att stå utan ställföreträdare under lång tid efter ankomst till Sverige, vilket kan få allvarliga konsekvenser för barnet och dess välbefinnande.

Det måste enligt SKR finnas ett tydligt och ändamålsenligt regelverk som säkerställer att dessa barn får en ställföreträdare inom kort tid efter inresan som kan företräda barnet i både personliga och ekonomiska angelägenheter. SKR har därför lämnat in en hemställan till regeringen med begäran om författningsändringar. SKR föreslår att det görs tillägg i lagen om god man för ensamkommande barn som innebär att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar kan få en god man med stöd av denna lag. SKR föreslår också att landets kommuner får statlig ersättning för det nya åtagandet.

Hemställan om författningsändringar i syfte att säkerställa att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar får en ställföreträdare skyndsamt efter ankomsten (PDF) Pdf, 296 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR