Publicerad 26 mars 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2001:32.

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor

Med anledning av de frågor som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får inom rubricerade område lämnas i detta cirkulär information om handläggningen av socialnämndens anmälningsskyldighet till överförmyndare och tingsrätt samt om vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor.

Cirkulär utgör en uppdatering av SKL:s tidigare cirkulär 11:35.

I cirkuläret redovisas situationer där socialnämnden är anmälningsskyldig. Vidare beskrivs överförmyndarens verksamhet och roll samt förutsättningarna för att förordna förmyndare, god man eller förvaltare. En översiktlig redogörelse lämnas om förmyndares, god mans och förvaltares uppgifter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.