Publicerad 17 november 2021

Barnkonsekvensanalys

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på olika typer av analyser.

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner. Moment som ingår i analysen är bland annat:

  • gällande lagstiftning
  • barnkonventionens artiklar
  • aktuell forskning
  • synpunkter från beprövad erfarenhet
  • barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter.

Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.

Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19

Covid-19 och dess konsekvenser har särskilt aktualiserat barnets rättigheter enligt barnkonventionen. SKR har, i samarbete med Halmstads kommun, utarbetat ett underlag till utredningsplan, i syfte att ta tillvara gymnasieelevers erfarenheter av bland annat stängda skolor under pandemins utbrott.

Dokumentet innehåller förslag till utredningsplan, inför att genomföra en barnkonsekvensanalys i frågan om hur pandemin och stängningen av gymnasieskolorna påverkat elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling. Det kan användas som inspirationskälla till kommuner och regioner som vill göra en barnkonsekvensanalys utifrån sina förhållanden.

Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under coronapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020.

Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Pdf, 209 kB.

Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Pdf, 2 MB.

Material och mallar

Utbildningsmaterial: Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning

Simrishamns kommun, mall för Barnkonsekvensanalys (Word) Word, 35 kB.

Barnkonsekvensanalys, rutiner för likvärdig utbildning, Simrishamns kommun (PDF)

Barnkonsekvensanalys, resursfördelningsmodell grundskola, Simrishamns kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR