Publicerad 13 maj 2024

Bedömning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys

Syftet med en bedömning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på olika typer av analyser.

Utgå ifrån barnets bästa

Enligt artikel 3.1 i barnkonventionen "ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa". En bedömning av barnets bästa kan genomföras genom en så kallad barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa. Det innebär att göra en helhetsbedömning av vad som är den bästa möjliga lösningen för barnet eller grupper av barn.

Det finns inget färdigt facit som kan användas för att avgöra vad som alltid är barnets bästa utan det handlar om att göra en bedömning i varje enskilt beslut utifrån det eller de barn som berörs. Beslutsfattare behöver dock ha tillräckligt med underlag för att ha förutsättningar att kunna bedöma vad som är barnets bästa. Underlaget ska innehålla en utvärdering av vilka positiva och negativa konsekvenserna det får för barnet eller barnen. Barn som berörs ska också få komma till tals direkt eller genom företrädare.

Moment som kan ingå i en bedömning:

 • gällande lagstiftning
 • barnkonventionens artiklar
 • aktuell forskning, evidens och praxis
 • barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter
 • synpunkter från aktuella aktörer
 • olika handlingsalternativ
 • möjliga intressekonflikter
 • negativa och positiva konsekvenser för barnet i beslutet
 • bästa möjliga lösning och eventuellt kompensatoriska åtgärder.

Barnkonsekvensanalys, fördjupad bedömning

Utredningen av barnets bästa ska dock inte vara mer omfattande än vad som krävs för att göra en bedömning. En enklare prövning kan i vissa fall vara tillräcklig. Det beror på hur mycket information som är relevant att samla in för att kunna göra en bedömningen.

Prövning av barnets bästa, Barnombudsmannen

Det har kommit två domar som tydliggör att artikel 3.1 gäller direkt och i frågor som berör ett enskilt barn och grupper av barn. I en bedömning av barnets bästa behöver det finnas ett tillräckligt beslutsunderlag där det bland annat ska framgå konsekvenserna av beslutet.

Kommentarer till domarna

Nytt stödmaterial på gång under 2024

Just nu tar SKR fram en modell för hur kommuner kan göra en barnkonsekvensanalys som stöd inför omställningen till nya socialtjänstlagen. Arvika, Vetlanda och Eskilstuna är pilotkommuner i projektet.

Information om det nya materialet och en film hittar du på SKR:s nya webbplats Framtidens socialtjänst:Barnkonsekvensanalys – stöd på gång, Framtidens socialtjänst

Exempel från kommuner och regioner

Region Kronoberg

Inför beslut om ett nytt Akutsjukhus i Växjö har Region Kronoberg gjort en prövning av barnets bästa. Beslutsunderlaget har, förutom att analysera själva beslutet om ett nytt akutsjukhus, även inkluderat en vägledning inför framtida barnkonsekvensanalyser som måste göras under processen fram till att akutsjukhuset står klart.

Prövningen av barnets bästa vid nytt akutsjukhus i Växjö (PDF) Pdf, 243 kB.

Halmstad kommun

Halmstad kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning är ett pågående lärande exempel om hur man kan implementera barnkonventionen. Olika exempel på barnkonsekvensanalyser.

Fler möjligheter för elever på introduktionsprogrammen att nå sina studiemål

Andelen elever från grundskolan som inte når behörighet till nationella program ökar i hela riket. Halmstad är en av de kommuner där det ökar mer än genomsnittet. Barnkonsekvensanalysen Fler möjligheter för elever på introduktionsprogrammen att nå sina studiemål syftar till att förstärka det förvaltningen redan gör bra och samlas kring förbättringar för att få fler elever att lyckas med gymnasieskolan.

Barnkonsekvensanalys Fler möjligheter för elever på introduktionsprogrammen att nå sina studiemål 2023 (PDF) Pdf, 394 kB.

Barnkonsekvensanalys betyg och resultat i gymnasieskolan

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun har genomfört en barnkonsekvensanalys där cirka 1 200 gymnasieelever svarade på frågor kopplade till utbildning, hälsa och framtid. Analysen landade bland annat i beslutet att använda barnkonsekvensanalys som en metod i det fortsatta utvecklingsarbetet. Följande barnkonsekvensanalys riktar in sig på området betyg och resultat i gymnasieskolan.

Barnkonsekvensanalys Betyg och resultat i gymnasieskolan 2021 (PDF) Pdf, 395 kB.

Barnkonsekvensanalys i gymnasieskolan under coronapandemin

Under stora delar av vårterminen 2020 genomförde gymnasieeleverna i Halmstads kommun sin utbildning på distans. För att få reda på hur elevernas rättigheter har tillgodosetts har Halmstad kommun genomfört en barnkonsekvensanalysen. Syfte med analysen var att genom olika beslut försöka kompensera eleverna deras rättigheter på grund av att skolorna övergick till fjärr- och distansutbildning.

Utvärdering Barnkonsekvensanalys om elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling under coronapandemin (PDF) Pdf, 172 kB.

SKR har, i samarbete med Halmstads kommun, utarbetat ett underlag till utredningsplan, i syfte att ta tillvara gymnasieelevers erfarenheter av bland annat stängda skolor under pandemins utbrott. Dokumentet innehåller förslag till utredningsplan, inför att genomföra en barnkonsekvensanalys i frågan om hur pandemin och stängningen av gymnasieskolorna påverkat elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling.

Underlag till barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 2020 (PDF) Pdf, 209 kB.

Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Pdf, 2 MB.

Barnkonsekvens och psykisk hälsa hos unga

Halmstads kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning har upprättat en barnkonsekvensanalys som gäller nämndens mål "Förbättrad psykisk hälsa hos unga 16-29 år". Syftet med barnkonsekvensanalysen är att göra en helhetsbedömning av vad som är barnets bästa, det vill säga den bästa möjliga lösningen som stärker ungas psykiska hälsa. Intervjuer har genomförts i olika fokusgrupper.

Barnkonsekvensanalys Psykisk hälsa hos unga 16-29 år, 2021 (PDF) Pdf, 414 kB.

Region Örebro län

Region Örebro län har gjort en prövning och analys av barnets bästa i frågan om barn och unga ska kunna få bibliotekskort utan vårdnadshavares underskrift. Frågeställningen togs upp i samband med bland annat diskussioner om barnets rätt att vara aktör i sitt eget liv och funderingar om att barn som lever i olika former av utsatthet riskerar att inte få tillgång till biblioteket.

Prövning, analys av barnets bästa vid tillgång till bibliotekskort (PDF) Pdf, 648 kB.

Simrishamn

Mall för Barnkonsekvensanalys, Simrishamns kommun (Word) Word, 47 kB.

Mall fördjupad prövning av barnets bästa, Simrishamns kommun (Word) Word, 41 kB.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.