Publicerad 30 mars 2021

Insamling av personalstatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Inlämning personal-och lönestatistiken (nytt fönster)

Lämna in uppgifterna till SKR senast den 1 december.

Se över era kontaktuppgifter från slutet av oktober

Från preliminärt i slutet av oktober kommer det gå att logga in i applikationen (med ett tillfällig lösenord) för att ändra kontaktperson, lönesystem, begäran uppskov eller kanske prova att ladda upp en textfil i förväg.

För att logga in skriver du din kommuns/din regions användarnamn som är KN/LT samt kommun-/regionskod, till exempel KN0488 för Trosa kommun eller LT0400 för Region Södermanland. Tryck sedan på ”Har du glömt lösenordet?” för att skapa ett tillfälligt lösenord.

Inloggning

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du som sedan tidigare står som kontaktperson logga in och ändra kontaktuppgifter. Därefter behöver du vidarebefordra information om anvisningarna till den nya personen. Nytt lösenord kommer att skickas ut vecka 46.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan gå in och granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning påbörjas så snart som möjligt så att den kan vara avslutad inom en vecka.

Kodförteckning befattningskod (kategorikod) för regioner

Samtliga regioner behöver även skicka in en kodförteckning för variabeln Befattning där klartext till respektive kod framgår. Filen kan antingen skickas till SKR personalstatistik eller laddas upp i applikationen under inlämningsfliken (Komplettera- Annat).

personalstatistik@skr.se

Att notera 2020

Fält 9: Etikett enligt AID

Etiketten ska redovisas enligt AID 2018 (version 2019-09-20), se bilaga E. En översyn för att säkerställa att rätt etiketter används bör göras regelbundet. Vi har t.ex. noterat att en relativt stor mängd anställda har AID-etiketten 101010, den etiketten ska endast användas för kodning av högsta chefen i en kommun/region. Notera också att några mindre förtydliganden gjordes i AID 2018 (version 2019-09-20).

Fält 10: Ansvar enligt AID

Notera att definitionerna för ansvarskoderna förtydligades 2019, se bilaga F.

Fält 11: Arvoderad anställning enligt AID/Läkare med begränsat ledningsansvar

Koden M tillkom 2019 för läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde.

Fält 13: Specialistkod för läkare enligt AID och sjuksköterskor (nytt 2020)

Detta fält innehåller fr.o.m. insamlingen 2020, förutom läkares specialistkod, även specialistkod för sjuksköterskor. I årets insamling (nov 2020) gäller införandet av koden i första hand sjuksköterskorna i regioner men kodningen kan (med fördel) också börja tillämpas av kommuner. För mer detalj om kodning, se bilaga H.

Fält 15: Lönekollektivavtal

Intresset för att även följa upp andra avtal än HÖK, såsom BEA, BUI och BAL samt bestämmelser för studentmedarbetare har ökat. Dessa har egna avtalskoder och det är av vikt att rätt kod lämnas.

Fält 16: Anställningsform

Observera att en anställning på avtalen BEA (undantaget OSA), BUI, BAL samt bestämmelser för studentmedarbetare endast kan göras som en särskild tidsbegränsad anställning vilket inte är att likställa med allmän visstidsanställning eller vikariat. Anställningsformen bör därför vara Annan tidsbegränsad anställning (kod 9).

Anvisningar

Anvisningar till löne- och personalstatistik 2020, kommuner och regioner (PDF) Pdf, 391 kB.

Bilaga A Postbeskrivning för semikolonseparerad csv-fil (PDF) Pdf, 100 kB.

Bilaga B Förteckning över kommunkoder, kommunalförbundskoder samt koder för region (PDF) Pdf, 84 kB.

Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner (PDF) Pdf, 309 kB.

Bilaga D Verksamhetsindelning för regioner (PDF) Pdf, 34 kB.

Bilaga E Etikettlista AID (senast reviderad 2019-09-20) (PDF) Pdf, 999 kB.

Bilaga F Koder för chefs-/lednings-/funktions-/ämnesansvar (PDF) Pdf, 130 kB.

Bilaga G Kodplan för läkarspecialitet (PDF) Pdf, 64 kB.

Bilaga H Kodplan för sjuksköterskor (PDF) Pdf, 100 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset