Publicerad 2 mars 2021

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade.

Ladda ner HÖK 20 (PDF)

Fakta om avtalet

Avtalet är på 41 månader och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat.

Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa individer får, utöver ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme som även det fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål.

Frågor och svar om avtalet

 • Vilken blir den nya lönen?

  ”Utrymme att fördelas vid löneöversyn utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan.

  • 2020: Utrymmet utgörs av 520 kr.
  • 2021: Utrymmet utgörs av 530 kr.
  • 2022: Utrymmet utgörs av 380 kr.

  För 2020 – 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

  Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla från 1 november för 2020 och från och med 1 april för åren 2021 – 2023.

  Löneutrymmet för 2023 fastställs av centrala parter utifrån det fastställda märket för industrin.

  Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 19 940 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 20 220 kronor.

  Lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 22 185 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 22 500 kronor.

  Lägsta lön från och med 2024-01-01 räknas upp utifrån den av centrala parter fastställda uppräkningen utifrån ”märket” enligt ovan.

  Ett engångsbelopp om 5 500 kronor utges till månadsavlönade arbetstagare och betalas ut i december 2020. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, utges beloppet i proportion till sysselsättnings-/anställningsgrad. Frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet räknas inte av från beloppet.

  O-tillägg enligt § 21 räknas upp från och med 2021-04-01.

  Anteckningar till löneavtalet har tillförts tre nya punkter:

  Uppföljning och analys

  Efter avslutad löneöversyn ska en uppföljning och analys göras av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. Detta för att lokala parter ska kunna analysera och följa löneutvecklingen.

  Samtal om arbetsuppgifter och lön efter utbildning

  För arbetstagare som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, ska samtal föras mellan medarbetare och chef. Detta om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn till arbetstagarens nya kompetens.

  Central konsultation

  Endera lokal part kan påkalla partsgemensam konsultation från centrala parter att bistå vid diskussioner om löneavtalets tillämpning.

 • Vad händer med arbetstiden?

  Arbetstagare som arbetar ständig natt fått ett sänkt arbetstidsmått. Det nya arbetstidsmåttet är 34 timmar och 20 minuter per vecka under beräkningsperioden.

  Det nya arbetstidsmåttet för ständig natt gäller från och med 2022-04-01 om inte annat överenskoms mellan lokala parter. I löneöversynen 2022 görs en avräkning på löneutrymmet med anledning av arbetstidsförkortningen.

 • Vilka partsgemensamma arbeten omfattar avtalet?

  Dessa delar i avtalen är sådant som de centrala parterna åtar sig att genomföra och berör därmed bara indirekt verksamheterna och lokala arbetsgivare/medarbetare.

  Heltidsresan

  Det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 2024-12-31.

  Partsgemensamt arbete avseende arbetstid m.m.

  Ett partsgemensamt arbete ska genomföras i syfte att underlätta införandet av heltid i verksamheterna och utreda om det krävs förändringar i kollektivavtalet eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. Arbetet ska vara slutfört 2022-12-31.

  Partsarbete för friskare arbetsplatser

  Punkten anger att ett partsgemensamt arbete för friskare arbetsplatser där fokus läggs på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktig, hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

 • Ska anställda på de arbetsmarknadspolitiska avtalen, BEA, BUI och BAL, omfattas av engångsbeloppet 5 500 kronor som det nya avtalet med Kommunal ger?

  Svaret på frågan är nej. Bestämmelsen om engångsbelopp ska förstås så att de arbetstagare som omfattas av Kommunals HÖK erhåller ett engångsbelopp. BEA, BUI och BAL är fristående kollektivavtal vid sidan om HÖK. Anställda på dessa avtal omfattas därför inte av HÖK och därmed inte av engångsbeloppet i Kommunals HÖK. Om fråga kvarstår angående engångsbeloppet i förhållande till den särskilda regleringen i BEA om löneöversyn för vissa OSA-anställda, kompletteras svaret ovan med följande:

  I BEA finns en särskild reglering om löneöversyn för vissa OSA-anställda. Regleringen innebär att tillsvidareanställda med minst 1 års sammanhängande anställning i OSA hos arbetsgivaren ingår i underlaget för löneöversyn och hanteras på motsvarande sätt vid löneöversynstillfället som framgår av respektive arbetstagarorganisations Löneavtal i HÖK. Engångsbeloppet i Kommunals HÖK är inte en del av löneöversynen utan ett engångsbelopp enligt HÖK. De nämnda OSA-anställda omfattas därför inte av detta engångsbelopp men de omfattas av löneöversynen. BUI och BAL har inte någon särskild reglering med koppling till löneöversyn enligt HÖK på motsvarande sätt som BEA.

  Sammanfattningsvis ska anställda på BUI, BAL och BEA inte omfattas av engångsbeloppet i Kommunals HÖK.

 • Vem får engångsbeloppet på 5 500 kronor och hur ska det övergripande hanteras?

  De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Kommunal utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Medlemmar i andra förbund, men som arbetar inom det som normalt anses vara kommunals avtalsområde, följer dock sina respektive löneavtal och omfattas alltså inte.

  Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade lönesätts i särskild ordning, enligt lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare, vid sidan av löneöversynen och löneavtalet. Därför ingår inte timavlönade medarbetare i den centrala uppgörelsen om engångsbeloppet.

  Berörda medarbetare som har arbetat och haft månadslön under perioden 1 maj – 31 oktober har rätt att ta del av engångsbeloppet. Exempelvis innefattar det även medarbetare som arbetat del av perioden, eller slutat under perioden såsom månadsavlönade sommarvikarier. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt. Arbetsgivaren bör på lämpligt sätt informera berörda personer om denna möjlighet.

  Engångsbeloppet utges även för de arbetstagare som har lönesatts i 2020 års lönenivå, såvida arbetsgivaren inte träffar överenskommelse med Kommunal att dessa arbetstagare ska undantas från engångsbeloppet.

  Berörda medarbetare som har uppehållsanställning har också rätt till engångsbeloppet. Det ska då beräknas proportionerligt i förhållande till uppehållsfaktorn. Ferieanställda medarbetare enligt bilaga M som är medlemmar i Kommunal har också rätt till engångsbeloppet.

  För arbetstagare som anställts under 2020 gäller att engångsbeloppet utges i proportion till arbetstagarens anställningstid under perioden 1 maj – 31 oktober. Detta gäller oavsett när under perioden arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan i enlighet med löneavtalet § 2 punkt 8, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

  Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till engångsbeloppet. Sådan frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3. (Övrig frånvaro kan exempelvis vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).

  Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. Beloppet är dock pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.

  Engångsbeloppet ska betalas ut i december 2020.

 • Vad gäller för det extra utrymmet i avtalet på 0,3%?

  Centrala parters avsikt med det extra utrymmet är att möjliggöra för lokala parter att arbeta med lönestrukturen utifrån verksamhetens behov. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

  Avgränsning för vilka som berörs av satsningen på yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg ska hanteras av lokala parter inom ordinarie process för löneöversyn (det finns alltså ingen fastställd lista på central nivå och inte heller definierade AID-koder). I avgränsningen behöver man utgå från de som har avgångsbetyg från relevant gymnasieutbildning eller yrkesutbildning (exempelvis KY), som en startpunkt för vidare dialog i frågan.

  Det extra utrymmet om 0,3% beräknas på lönesumman för heltidslön på hela kollektivet. Fördelning av satsningen sker sedan individuellt och differentierat utifrån principerna i löneavtalet och i proportion till sysselsättningsgrad.

 • Hur kan beräkning av engångsbeloppet hanteras för deltidsanställda och för anställda del av perioden 1 maj – 31 oktober?

  Engångsbeloppet på 5 500 kronor är enligt avtalet inte att betraktas såsom retroaktiv lön, men kan av praktiska skäl i lönesystemen hanteras utifrån samma principer som retroaktiv lön per månad. Engångsbeloppet utges i förhållande till arbetstagarens anställningstid under perioden. Detta gäller oavsett när under året arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan i enlighet med löneavtalet § 2 punkt 8, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

  I praktiken kan detta innebära att engångsbeloppet (5 500 kronor) kan behöva delas på de sex månader som perioden 1 maj – 31 oktober innehåller, för att få fram ett belopp per månad (916,67 kronor). Om lönesystemen har andra inställningar för att hantera retroaktiv lön, såsom grund i kalenderdagsberäkning, kan det vara lämpligt att sköta hanteringen av engångsbeloppet på det sättet istället. Hanteringen ska dock resultera i att summan regleras proportionerligt, som ovan nämnt.

  Engångsbeloppet ska utbetalas till berörda medarbetare i december och behöver hanteras skyndsamt, vilket också är bakgrund till rekommendationen av praktiska hantering här ovan. Värt att veta är att SKR även löpande informerar de vanligaste lönesystemleverantörerna om innehållet i våra avtal.

  När beloppet betalas ut till medarbetaren är det även SKRs rekommendation att lönespecifikationen tydligt anger vad beloppet består av (det vill säga engångsbeloppet och inte retroaktiv lön), exempelvis i radtexten till själva summan eller som förklaringstext i meddelanderuta.

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef