Publicerad 10 april 2024

CEMR-deklarationen

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet.

Ett åtagande för jämställdhet på lokal nivå

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. SKR står bakom CEMR-deklarationen och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den.

Deklarationen som antogs 2006, uppdaterades i december 2022 framför allt med nio nya artiklar inom sakområden som tidigare täcktes otillräckligt eller inte alls. Den uppdaterade CEMR-deklarationen finns sedan januari 2024 översatt till svenska.

Kommuner och regioner som har undertecknat deklarationen före 2023, kommer att inbjudas att även ställa sig bakom de nio nya artiklarna. SKR beslutade att ansluta sig till de nio nya artiklarna i januari 2024.

Uppdaterade CEMR-deklarationen, CEMR (svensk version PDF)

Kommuner och regioner som undertecknat deklarationen Pdf, 101 kB.

Stöd till deklarationens genomförande

Deklarationen lyfter fram jämställdhetsintegrering av kommunens eller regionens alla verksamheter som en nödvändig strategi för att främja jämställdhet. SKR har tagit fram en vägledning för jämställdhetsintegrering, med verktyg för bland annat analys och uppföljning.

SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering

Alltid kön – aldrig bara kön

En av deklarationens grundläggande principer är att jämställdhetsarbetet måste väga in hur människors kön samverkar med andra kategorier, som till exempel ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomiska faktorer, funktionsnedsättning etc.

SKR har utvecklat verktyg som underlättar samordningen av jämställdhetsarbetet med andra horisontella sakområden, som barnkonventionen, mänskliga rättigheter, folkhälsa och Agenda 2030.

SKR:s stöd till samordning av horisontella sakområden

CEMR-deklarationen och Agenda 2030

SKR har också tagit fram en matris som visar hur specifika artiklar i CEMR-deklarationen hänger samman med mål och delmål i Agenda 2030. På det sättet blir det lättare att se hur arbetet med deklarationen kan bidra till fullföljandet av agendan och vice versa.

Verktyg för att arbeta med CEMR och Agenda 2030, skrivbart format (Excel) Excel, 34 kB.

Verktyg för att arbeta med CEMR och Agenda 2030 (PDF) Pdf, 287 kB.

Stöd för att berätta om åtagandet

Genom att underteckna deklarationen åtar sig kommunen eller regionen inte bara att främja jämställdhet, utan att också berätta för sina invånare om jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram en vägledning med lärande exempel, faktablad, med mera, som stöd för att kommunicera jämställdhet.

SKR:s stöd till att kommunicera jämställdhetsarbete

Deklarationen har en egen webbplats

Arbetet med CEMR-deklarationen samordnas från ett så kallat Observatory, en webbplats som drivs av CEMR. På sidan finns alla undertecknare som anmält att de ställt sig bakom deklarationen, men också lärande exempel, metodstöd och nyheter om CEMR:s jämställdhetsarbete.

Observatory of the European Charter for Equality of Women and Men in Local life, CEMR (engelsk version)

Att underteckna deklarationen

När den politiska ledningen fattat beslut om att ställa sig bakom deklarationen, alternativt även fattat beslut om att ställa sig bakom de nio tilläggsartiklarna, skickar undertecknande organisation en bekräftelse till CEMR:s kansli i Bryssel, på särskilda blanketter (se nedan).

Det första steget är att den politiska ledningen ställer sig bakom deklarationen. Blanketten skrivs ut, undertecknas av organisationen och skickas till CEMR:s kansli i Bryssel,
Därefter kan den politiska ledningen även fattat beslut om att ansluta sig till de nio nya tilläggsartiklarna. Då skrivs även den andra blanketten under och skickas in till kontoret i Bryssel.

Bekräftelsen skrivs ut, signeras och skickas till:

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
Square De Meeûs 1
1000 Brussels
Belgiumcharter@ccre-cemr.org

Undertecknande organisation bör också informera SKR som är nationell koordinator.

Blankett för att bekräfta undertecknande av CEMR-deklarationen (PDF) Pdf, 124 kB.

Blankett för att bekräfta undertecknade av tilläggsartiklarna i CEMR-deklarationen (PDF) Pdf, 4 MB.

Uppföljning

SKR har låtit genomföra en nationell uppföljning av arbetet med deklarationen och i samband med detta även inventerat undertecknarnas behov av stöd i arbetet med den.

Uppföljning av CEMR-deklarationen

Nästa alla i Sverige omfattas av CEMR-deklarationen

  • CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006 och uppdaterades i december 2022 med nio nya artiklar.
  • Hittills har 113 av landets 290 kommuner ställt sig bakom deklarationen, från Kiruna i norr till Simrishamn i söder, däribland de tio största kommunerna.
  • Alla regioner utom en har också skrivit under.
  • Det innebär att nästan alla personer i Sverige lever i en kommun eller region där den politiska ledningen åtagit sig att driva ett jämställdhetsarbete med CEMR-deklarationen som plattform.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.